Genusvetenskapliga begrepp och områden

Vad är feministiska vetenskapsstudier? Hur kan vi förstå begreppet intersektionalitet? Och på vilka sätt hänger politik, makt och kön ihop? Detta är bara några av frågorna som bidragen i skriften "En introduktion till genusvetenskapliga begrepp", söker svar på.

I skriften beskriver och diskuterar 18 olika forskare ord och begrepp som är centrala för den som vill förstå genusvetenskapens teoretiska och metodologiska bidrag. Ordens betydelse, sammanhang och användningsområden skiftar och syftet med texterna är både att resonera kring just genusvetenskapliga ord och begrepp men också att förklara de olika fält orden kommer ifrån eller används inom.

Texterna ger varken en komplett bild av fältet (det är större än så) eller av orden (språket är större än så) utan är en del av ett ständigt pågående arbete där betydelser, nyanser, genealogier, gränser och historia är föränderliga. Inom genusvetenskap som ämne, och feministisk forskning som fält, samt även utanför dessa områden i den offentliga debatten, har vissa ord blivit spridda och omdiskuterade. Förhoppningen är att dessa texter kan erbjuda kunskap om betydelser, sammahang och användningsområden, och vara en grund för fortsatta samtal.

Dessa texter (plus ett antal till) finns samlade i Skrift nummer fem, som du hittar här.