Genusperspektiv på risk och säkerhet

I projektet Styrning och ledning, SoL, studeras betydelsen av organisatoriska och politiska förutsättningar och hinder, med fokus på ledningskultur, för hur ledarskap utövas på olika nivåer inom det kommunala arbetet på risk- och säkerhetsområdet – ur ett genusperspektiv.

Studien syftar till att belysa och problematisera hur och varför politiska beslut om inriktningen på detta arbete är svåra att omsätta i praktiken. Ökad kunskap om styrning och ledning inom kommuners säkerhetsarbete främjar inte bara hållbar och ansvarstagande ledning inom enskilda verksamheter utan skapar också förutsättningar för ökad trygghet och säkerhet för medborgare. Projektet pågår fram till november 2016 och är ett uppdrag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kontaktperson

Ulrika Jansson, utredare
Tel: +46(0)31-786 52 22
E-post: ulrika.jansson@genus.gu.se