Nyheter, arkiv 2005

VR-pengar till starka genusforskningsmiljöer

2005-12-22 11:52

Vetenskapsrådet ska från och med 2007 ge långsiktiga forskningsmedel till så kallade starka genusforskningsmiljöer. Det har Vetenskapsrådets styrelse beslutat.

Läs VR-pengar till starka genusforskningsmiljöer ›

Midvinterblot med frustande kvinnokonst

2005-12-20 15:54

Som vi har berättat tidigare pågår utställningen Konstfeminism på Dunkers Hus i Helsingborg till 22 januari. Utställningen visar konst från 1970-talet och framåt, men tar avstamp i 60-talet med några "pionjärverk", som guiden beskriver dem. Ett av dessa är Monica Sjöös Good Giving Birth - en kvinnlig gud och Moder Jord i samma gestaltning, från studentrevoltåret 1968.

Läs Midvinterblot med frustande kvinnokonst ›

Granskning friar Eva Lundgren

2005-12-15 13:27

Granskningen av professor Eva Lundgrens forskning visar inte att hon agerat ohederligt genom att till exempel fabricera empirisk data. Därför frias hon av Uppsala universitet från anklagelserna. Däremot riktar granskarna kritik mot kvaliteten i Eva Lundgrens forskning. Rektor Bo Sundqvist menar därför att Eva Lundgren måste placeras i en ”större och mer krävande” forskningsmiljö vid Uppsala universitet.

Läs Granskning friar Eva Lundgren ›

Genusforskare i forskningsberedningen

2005-12-14 11:35

I regeringens nya forskningsberedning finns nu genusforskaren Anne Hammarström med. Anne Hammarström är professor i folkhälsovetenskap med inriktning på genusforskning vid Umeå universitet.

Läs Genusforskare i forskningsberedningen ›

Jämställdhetsmålen ska integreras inom alla samhällsområden

2005-12-13 15:18

Jämställdhetsarbetet behöver därför en kunskaps- och forskningsgrund om könsförhållanden i alla forskningsdiscipliner. Det menar Anne-Marie Morhed, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, i ett remissvar på det jämställdhetspolitiska betänkandet Makt att forma samhället och sitt eget liv (SOU 2005:66).

Läs Jämställdhetsmålen ska integreras inom alla samhällsområden ›

Porträtt: Paulina de los Reyes vill ge de diskriminerade en röst

2005-12-09 13:56

Hon har kommit ut med tre böcker i år, och är expert i regeringens utredning om diskriminering. lntersektionalitet är ledordet för ekonomhistorikern Paulina de los Reyes. Hon menar att kategorier som kön och etnicitet samverkar när makt skapas.

Läs Porträtt: Paulina de los Reyes vill ge de diskriminerade en röst ›

Nästa år blir Linköpings universitet genusmedvetet

2005-12-07 13:25

ästa år ska Linköpings universitet bli genusmedvetet. Det beslutade universitetets styrelse i början av 2004. Vissa förberedelser har redan genomförts, exempelvis genom att tematiskt lyfta fram genusfrågor på hemsidan. Målsättningen är att både studenter och anställda ska bli genusmedvetna. Med detta initiativ är Linköping föregångare bland landets universitet och högskolor.

Läs Nästa år blir Linköpings universitet genusmedvetet ›

Välkommen till “Framtidsrummet”!

2005-12-07 11:41

Svensk välfärdsutveckling har historiskt varit starkt knuten till nyskapad och nyskapande design som funktionalism, HSB-bostäder, modern hushållsutrustning mm. Även om andra inslag fanns i modellen (Alva Myrdals arbete/boendedrömmar, kollektivhusen mm) var perspektivet ofta en mellan- eller efterkrigstidsfamilj med sin starka könsuppdelning i mannen/familjeförsörjaren och kvinnan/husmodern.

Läs Välkommen till “Framtidsrummet”! ›

Könskvotering till bolagsstyrelser kan bli tvingande i lag

2005-11-29 15:16

Inom näringslivet är det en väldigt kontroversiell fråga om man ska tvingas till könskvotering i bolagsstyrelserna. Den frågan utreds nu för regeringens räkning av juristen Catarina af Sandeberg.

Läs Könskvotering till bolagsstyrelser kan bli tvingande i lag ›

Sexköparen i fokus

2005-11-28 14:37

- På senare år har könshandeln internationellt börjat definieras som våld mot kvinnor, som kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter och som uttryck för ojämlika maktrelationer, sade Eva-Maria Svensson, professor i rättvetenskap vid universitetet i Tromsö när hon inledde den veckolånga journalistkursen i den estniska huvudstaden Tallinn.

Läs Sexköparen i fokus ›

Motioner i riksdagen om genusforskning

2005-11-23 16:11

En rad motioner och frågor till statsråd som berör genusforskning har lämnats in till riksdagen under hösten. Här presenteras de i korthet.

Läs Motioner i riksdagen om genusforskning ›

Dagens arbetsmarknad under luppen

2005-11-23 14:49

Den 23 november startar utställningen The Gender Turntable – Jämställdhetslaboratoriet på Färgfabriken i Stockholm. I samband med utställningen hålls under november, december och januari kommer flera seminarier om storstad, arbetsliv och jämställdhet.

Läs Dagens arbetsmarknad under luppen ›

Kvinnodagen startskott för ny förening

2005-11-23 11:33

Dagen innan den internationella kvinnodagen nästa år ska en förening för svensk genusforskning bildas. Vid ett möte i Stockholm i slutet av oktober med genusforskare från olika delar av landet tillsattes en interimstyrelse som ska arbeta fram förslag till syfte, stadgar och namn för föreningen.

Läs Kvinnodagen startskott för ny förening ›

Stor mediebevakning av genusforskning under oktober

2005-11-21 16:44

Observer är ett mediebevakningsföretag som Nationella sekretariatet för genusforskning anlitar för att skanna av rapporteringen av genusforskning. Under oktober steg antalet artiklar i tryckt press kraftigt.

Läs Stor mediebevakning av genusforskning under oktober ›

Nya genusprofessorer landet runt

2005-11-21 13:58

Det rör på sig i genusforskarvärlden. Tre ordinarie professurer har på kort tid blivit utlysta. Till detta kommer en ny professur i mansforskning. För tre av tjänsterna är beslut fattade, medan det för den fjärde professuren finns ett förslag.

Läs Nya genusprofessorer landet runt ›

Borgerlig allians överens om betydelsen av genusforskning

2005-11-17 10:47

Den borgerliga alliansen kommer i vår att presentera en rapport om genusforskning. Det sa de jämställdhetsansvariga i de borgerliga partierna när de bjöd in pressen till ett seminarium om genusforskning i riksdagen.

Läs Borgerlig allians överens om betydelsen av genusforskning ›

Olika tolkningar av genus i Vetenskapsrådet

2005-11-16 16:32

Genusforskningen klarar sig bra i konkurrens med annan forskning inom Vetenskapsrådet. – Men forskare gynnas inte av att ”genuskryssa” sin ansökan som har hävdats av vissa. Det säger Hillevi Ganetz som har granskat Vetenskapsrådets behandling av genusansökningar.

Läs Olika tolkningar av genus i Vetenskapsrådet ›

Konstfeminism ut på turné

2005-11-08 15:44

Vad har du för kön? Får det några konsekvenser för dig? Påverkar din sexualitet och ditt kulturella sammanhang ditt liv? Och hur kommer konsten in i bilden?

Läs Konstfeminism ut på turné ›

Tiina Rosenberg i mediestormen

2005-11-02 16:59

Under oktober månad hamnade genusvetenskap i fokus i massmedierna, men framför allt genusprofessor Tiina Rosenberg. Medierapporteringen har flera bottnar och en del av dessa har hamnat på den mediala dagordningen. Men hotet mot Rosenberg och den akademiska friheten har det inte sagts många ord om.

Läs Tiina Rosenberg i mediestormen ›

Mer kunskap om våldets mekanismer behövs

2005-11-01 15:58

Forskningen om mäns våld mot kvinnor är ett viktigt jämställdhetsarbete som tyvärr stämplats som extremistiskt. Det sade historikern Jonas Liliequist, när han inledningstalade vid konferensen Kön och våld – utmaningar för politik och praktik i Stockholm.

Läs Mer kunskap om våldets mekanismer behövs ›

90-talets strukturomvandling drabbade främst kvinnor

2005-11-01 11:29

Arbetslivsinstitutet har undersökt vilka konsekvenser 1990-talet haft på könssegregeringen. Det är Lena Gonäs och Hanna Westberg som gjort den och skriver i tidningen Du&jobbet (nr 9/05) om sina resultat.

Läs 90-talets strukturomvandling drabbade främst kvinnor ›

Genusforskningen undersökt av VR

2005-10-24 16:19

Vetenskapsrådet har i uppdrag att främja genusforskning och verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen. För detta syfte har regeringen avsatt särskilda medel i rådets budget, uppgående till minst 10 miljoner kronor per år.

Läs Genusforskningen undersökt av VR ›

Ingen utredning av Tiina Rosenbergs bok

2005-10-18 13:28

Vid Humanistiska fakultetsnämndens sammanträde vid Stockholms universitet 18 oktober fattades beslut att inte vidare utreda de anklagelser om plagiat som framförts mot professor Tiina Rosenberg.

Läs Ingen utredning av Tiina Rosenbergs bok ›

Storsatsning på jämställdhet

2005-10-13 16:14

Handlingsplanen för jämställdhet som i juni togs av styrelsen för Linköpings universitet innehåller en lång rad utbildnings- och informationsinsatser. På webben finns också en splitterny genusportal som enkelt nås via en knapp på LiU-webbens ingångssida.

Läs Storsatsning på jämställdhet ›

Finns könet i hjärnan?

2005-10-13 15:13

Under bokmässan i Göteborg arrangerades en diskussion om samhälleliga och genetiska aspekter på könet. Diskussionen är mångårig, som moderatorn Ulrika Knutson påpekade. Men eftersom debatten är så mångårig, är det intresset att föra ut frågeställningarna till den intresserade allmänheten lika långlivad.

Läs Finns könet i hjärnan? ›

Mäns och kvinnors karriärvägar kartlagda

2005-10-13 14:46

Ett tiotal forskare från flera forskningsområden har försökt skapa en bild av hur den svenska makteliten rekryteras. Anita Göransson, som är professor vid institutionen för arbetsvetenskap i Göteborg, presenterade några av resultaten.

Läs Mäns och kvinnors karriärvägar kartlagda ›

Vad händer med genus i en teknikkomplex omvärld?

2005-09-27 11:48

65 studenter har just avslutat en tvåveckorskurs på masters- och doktorandnivå. Två huvudteman har avhandlats i paralella "spår". Det ena om Intersectional Identities: Gender and Power, det andra om Technological Imagineries of entemporary Cultures: Gender and Power. Värd för kursen har i år varit Tema Genus i Linköping.

Läs Vad händer med genus i en teknikkomplex omvärld? ›

Effekter av våld och pornografi i medier på unga undersökta

2005-09-22 14:52

Våld och pornografi och dess inflytande på främst unga är ett tema som ständigt återkommer i mediedebatten. Just upprepningen är utgångspunkten för att försöka se tendenser till attitydförändringar i samhället över tid. Ulla Carlsson på Nordicom har lämnat en rapport som tar pulsen på just dessa frågor.

Läs Effekter av våld och pornografi i medier på unga undersökta ›

Första läroboken om genusfrågor på grundutbildningen

2005-09-22 13:23

Helena Josefson blev troligen först med att skriva en bok om genusfrågor riktad till grundskola och gymnasium. Hon vill ge eleverna möjlighet att reflektera mer kritiskt över över sina egna attityder.

Läs Första läroboken om genusfrågor på grundutbildningen ›

Porträtt: Don Kulick

2005-09-16 09:12

När queerteorin introducerades i Sverige för cirka 10 år sedan fick den – till skillnad från i andra länder – snabbt ett kraftigt genomslag i samhällsdebatten. Men det skedde på bekostnad av radikaliteten, menar professor Don Kulick, redaktör för en nyutkommen antologi, Queersverige. – Jag tror att queerteorin blivit så lättsmält i Sverige åtminstone delvis för att den version som uppmärksammas mest är lättsmält.

Läs Porträtt: Don Kulick ›

Nya personer i ledningen för jämställdhet vid två universitet

2005-09-15 14:20

Forum för genusvetenskap har startats vid Mittuniversitetet och Cristina Grenholm har blivit ny vetenskaplig ledare för Jämställdhetscentrum vid Karlstads universitet.

Läs Nya personer i ledningen för jämställdhet vid två universitet ›

EU inrättar attraktiva stipendier för doktorander

2005-09-15 10:42

I våras utlystes doktorandstipendier för studier i annat europeiskt land. Pengarna kommer från EU-kommissionen och programmet administreras av det holländska universitetet i Utrecht. Stipendiet heter Marie Curie efter tvåfaldigt nobelprisbelönade forskaren som var verksam för runt hundra år sedan. De lyckliga stipendiaterna är nu utsedda.

Läs EU inrättar attraktiva stipendier för doktorander ›

Att ge sig in i lejonets gap…

2005-09-15 06:05

Att tacka ja till en inbjudan till frukostmöte med Susanna Popova på Timbro var enligt Maria Abrahamsson i SvD (9/9 2005) modigt, på gränsen till dumdristigt när så skarp kritik riktats mot genusforskningen.

Läs Att ge sig in i lejonets gap… ›

Frukostseminarium på Timbro om genusforskning

2005-09-15 05:06

Vid frukostseminariet på Timbro den 8 september presenterade Susanna Hakelius Popova rapporten "Viljan att flyta medströms". En granskning av svenska genusavhandlingar 2005" och diskuterade ämnet med Nationella genussekretariatets för genusforskning föreståndare Anne-Marie Morhed.

Läs Frukostseminarium på Timbro om genusforskning ›

Flickor drar ifrån pojkar inom utbildningen

2005-09-05 15:53

Bilden av de dominerande pojkarna och de tysta flickorna i skolan gäller delvis fortfarande. Med den skillnaden att pojkar idag betraktas som ett störande element i undervisningen. Flickor är mer fokuserade på skolarbetet och får allt bättre betyg. Mönstret är detsamma inom alla samhällsskikt.

Läs Flickor drar ifrån pojkar inom utbildningen ›

Nordiska NIKK jubilerar och blickar ut mot Europa

2005-09-01 11:29

Kvinnor har blivit mer aktiva i de politiska institutionerna. Vilken betydelse har detta för politik och för förhållandet mellan könen? Den 9 september firar NIKK tio år med bland annat ett seminarium på detta tema om kön och politik. Det blir samtidigt en manifestation av det nordiska samarbetet.

Läs Nordiska NIKK jubilerar och blickar ut mot Europa ›

Välkommen på frukost om genusforskning

2005-08-30 15:16

Under våren och sommaren har genusforskningen diskuterats intensivt. De politiska satsningarna på jämställdhet i Sverige har varit stora. Hur ser resultatet av forskningen ut? Hur hanteras kraven på lojalitet med intressen utanför akademierna?

Läs Välkommen på frukost om genusforskning ›

Bilder av manligheter tema för konferens i Eskilstuna

2005-08-29 16:40

Genusforum vid Mälardalens högskola arrangerar en heldagskonferens med fokus på mannen, kallad Bilder av manlighet - om manssymboler, manliga relationer och mäns våld.

Läs Bilder av manligheter tema för konferens i Eskilstuna ›

Kinesiska och svenska forskare utbyter erfarenheter

2005-08-18 15:11

I början av augusti träffades kinesiska och nordiska genusforskare för att utbyta erfarenheter. Detta var andra gången en liknande konferens arrangerades och den håller på att bli ett återkommande arrangemang. Detta är en konferens där forskare kan mötas under prestigelösa former, säger statsvetaren och arrangören Pauline Stoltz. Det blir mer fokus på de grundläggande frågeställningarna.

Läs Kinesiska och svenska forskare utbyter erfarenheter ›

Mäns våld mot kvinnor viktig jämställdhetsfråga

2005-08-10 16:31

Nordiska forskningsutbildningsakademin, NORFA, arrangerade konferensen Kön och våld i Göteborg i början av sommaren. Liz Kelly inledde som en av inledningstalarna med ett föredrag om kunskapens begränsningar. Hon anser att mäns våld mot kvinnor borde vara ett av kriterierna vid undersökningar om jämställdhet.

Läs Mäns våld mot kvinnor viktig jämställdhetsfråga ›

Prisbelönt utställning

2005-08-08 14:43

Utställningen "Normen skaver - på jobbet är väl alla hetero?" på Arbetets museum i Norrköping vann årets Regnbågspriset. RFSL Stockholm står bakom priset som traditionsenligt delades ut på Pridefestivalen i augusti.

Läs Prisbelönt utställning ›

Informationstjänst för jämställdhet behövs i Finland

2005-08-04 11:16

Snart kan även Finland få en informationstjänst för jämställdhet och forskning om kön. Det föreslår utredaren Maria Grönroos att den finska regeringen ska inrätta.

Läs Informationstjänst för jämställdhet behövs i Finland ›

Jämställdhetsutredning presenterad

2005-08-01 14:31

En ny jämställdhetsmyndighet behöver inrättas. Det föreslår utredaren Gertrud Åström i utredningen Makt att forma samhället och sitt eget liv - jämställdhetspolitiken mot nya mål (SOU 2005:66), som har överlämnats till jämställdhetsminister Jens Orback.

Läs Jämställdhetsutredning presenterad ›

Respons på EU-kommissionens förslag till sjunde ramprogram

2005-06-30 15:55

Till EU-kommissionen, EU-parlamentariker samt nordiska representationer och forskningsministrar.

Läs Respons på EU-kommissionens förslag till sjunde ramprogram ›

Debatt i debatten – vetenskap och ideologi

2005-06-22 14:20

Flera olika diskussioner har förts i dagstidningarna med anledning av TV-dokumentären "Könskriget". En som jag själv startade i DN-debatt tillsammans med professor Bo Rothstein handlade om vetenskap och ideologi.

Läs Debatt i debatten – vetenskap och ideologi ›

En förvanskad könsmaktsförståelse

2005-06-16 15:27

De senaste veckornas debatt har inneburit ett sällan skådat angrepp på feminismen i såväl dess teoretiska som politiska former. Feministisk våldsforskning hånas, röster höjs för att frysa bidragen till kvinnojourerna och en formidabel hetsjakt bedrivs mot en av denna forskningstraditions företrädare, professor Eva Lundgren vid Uppsala universitet. Det skriver tre av dem som arbetat med utredningen om kvinnofridsuppdragen.

Läs En förvanskad könsmaktsförståelse ›

“Fusk på vanlig svenska”

2005-06-14 15:26

I en debattartikel (DN 3/6) anförde vi kritik mot den forskning om mäns våld mot kvinnor som bedrivs av Eva Lundgren vid Uppsala universitet. I sitt svar till oss anför Eva Lundgren att hon aldrig påstått att det förekommer rituella barnamord (DN 12/6).

Läs “Fusk på vanlig svenska” ›

Olika syn på jämställdhet i Sverige och Finland

2005-06-01 15:25

- I Sverige har alla politiska partier jämställdhet på agendan medan bara ett parti har det i Finland. Det berättade Anna-Maria Holli, fil. dr. i statsvetenskap vid Helsingfors universitet när hon föreläste under Umeå universitets jubileumsvecka nyligen.

Läs Olika syn på jämställdhet i Sverige och Finland ›

NIKK utvärderat

2005-06-01 13:51

NIKK är på många sätt en välfungerande institution som verkar på många områden där det finns ett klart samhällsmässigt och samnordiskt behov. Den slutsatsen drar Rambøll Management som har utvärderat Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning, NIKK.

Läs NIKK utvärderat ›

Konferensen Teori möter verklighet vid Malmö högskola

2005-05-31 14:37

- Akademiker /feminister måste nå ut i offentligheten med sina kritiska budskap mot till exempel den nyliberalism som produceras vid universiteten. I USA har akademikerna under senare år pressats tillbaka från den offentliga arenan som helt intagits av medierna.

Läs Konferensen Teori möter verklighet vid Malmö högskola ›

Porträtt: Margaretha Fahlgren

2005-05-23 16:05

De handlingskraftiga superkvinnorna i 80-talets ‘Flärd, Lidelse, Njutning”-romaner har ersatts av 90-talets singellitteratur med förvirrade unga kvinnor som letar efter den rätte. Är det tecken på backlash och återgång till en traditionell genushieraki?

Läs Porträtt: Margaretha Fahlgren ›

Jens Rydström utnämnd till bäste queerhistoriker

2005-05-18 13:41

Historikern Jens Rydström, forskare vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, prisas för sin avhandling Sinners and Citizens - Bestiality and Homosexuality in Sweden, 1880-1950. Priset, delas ut av amerikanska Committee on Lesbian and Gay History (CLGH).

Läs Jens Rydström utnämnd till bäste queerhistoriker ›

Många museer saknar genusperspektiv

2005-05-04 17:26

Vad finns egentligen dolt på museerna, på vindar och i magasin? Och vad avslöjar de undanstoppade samlingarna om olika tiders normer och värderingar?Artikeln kommer från Genus 2/05.

Läs Många museer saknar genusperspektiv ›

Pappaledighet – nyckeln till jämställdhet?

2005-05-04 17:24

- Jag är en varm förespråkare för individualiserad föräldraförsäkring. Det säger sociologen Mikael Nordenmark som nyligen gett ut en bok om konflikten mellan arbetsliv och familjeliv.

Läs Pappaledighet – nyckeln till jämställdhet? ›

Dataspel – inget för tjejer?

2005-05-04 17:22

Pojkar ägnar sig mer åt dataspel än vad flickor gör. Det kan på sikt påverka flickornas yrkesvalsmöjligheter, anser Else Nygren, docent i människa-datorinteraktion.

Läs Dataspel – inget för tjejer? ›

Utredare kräver jämställdhetsverk

2005-04-22 16:14

Inrätta en särskild myndighet med uppgift att vara pådrivande i jämställdhetsarbetet. Det föreslår regeringens utredare Gertrud Åström.

Läs Utredare kräver jämställdhetsverk ›

“Humanistisk forskning hotas av satsning på spetsforskning”

2005-04-21 13:50

Forskningspolitikens satsning på mycket få spetsforskare innebär att den humanistiska forskningen dräneras på medel. Den natur- och teknikvetenskapliga modellen passar inte den humanistiska forskningen, vilket är förödande på sikt, skriver 24 historiker i en debattartikel i Upsala Nya Tidning, UNT.

Läs “Humanistisk forskning hotas av satsning på spetsforskning” ›

Rapport om integration av genusperspektiv

2005-04-20 14:26

Hur väl har genusperspektiv integrerats i 14 relativt nya svenska lärosätens utbildningar? Det har Goldina Smirthwaite vid Karlstads universitet undersökt på uppdrag av Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Rapport om integration av genusperspektiv ›

Våldsutsatta kvinnor får ökat stöd

2005-04-15 14:10

Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet har i vårpropositionen 2005 kommit överens om att i budgetpropositionen för år 2006 göra en satsning på ökat stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn, en omorganisering av Rikskvinnocentrum och ett ökat stöd för kvinnors organisering. Sammanlagt avsätts 135 miljoner kronor till dessa satsningar.

Läs Våldsutsatta kvinnor får ökat stöd ›

Rapport om sekretariatets uppdrag

2005-04-13 15:27

Jämställdhetsmotivet är en källa till motstridiga förväntningar på genusforskningen. Det visar den rapport som Eva Mark, fil dr i filosofi vid Göteborgs universitet, gjort på uppdrag av Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Rapport om sekretariatets uppdrag ›

Remissvar till utredningar om våld mot kvinnor

2005-04-06 15:07

Utredningen om kvinnofridsuppdragen har lagt en viktig grund till framtida statliga uppföljningar av myndigheters arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i samkönade relationer.

Läs Remissvar till utredningar om våld mot kvinnor ›

Borgerliga partier kritiserar öronmärkning

2005-04-06 13:21

Inte mycket sägs om genusforskning i den gemensamma motion till riksdagen som de borgerliga partierna skrivit som ett svar på regeringens och samarbetspartiernas forskningsproposition.

Läs Borgerliga partier kritiserar öronmärkning ›

Fördubbling av medel till genusforskning

2005-03-22 13:26

Regeringen och samarbetspartierna vill mer än fördubbla Vetenskapsrådets forskningsmedel till genusforskning. Från 2008 ska sammanlagt minst 22 miljoner kronor delas ut. Det föreslår regeringen i propositionen Forskning för ett bättre liv som forskningsminister Leif Pagrotsky presenterade 22 mars.

Läs Fördubbling av medel till genusforskning ›

EU-parlamentets krav på jämställdhet

2005-03-11 15:36

Gör 2006 till ett europeiskt år mot våldet mot kvinnor. Den uppmaningen riktar EU-parlamentet till kommissionen i en resolution.

Läs EU-parlamentets krav på jämställdhet ›

Genus redaktör får Pennskaftspriset 2005

2005-03-11 14:26

Pennskaftspriset år 2005 på 8000 kronor går till journalisten Lena Olson, redaktör för tidskriften Genus.

Läs Genus redaktör får Pennskaftspriset 2005 ›

EU inrättar institut för jämställdhet

2005-03-11 14:25

På internationella kvinnodagen presenterade kommissionär Spidla EU:s planer på att inrätta ett institut för jämställdhet.

Läs EU inrättar institut för jämställdhet ›

Forskare får ROKS-pris

2005-03-11 11:29

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, ger priset för Årets kvinnogärning till forskaren Maria Eriksson. Maria Eriksson är sociolog och verksam vid Insitutionen för genusvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon forskar om mäns våld mot kvinnor och hur det också påverkar barns hälsa.

Läs Forskare får ROKS-pris ›

“Mäns våld mot kvinnor en epidemi i EU”

2005-03-11 10:59

- Hur ser en kvinna ut som har utsatts för våld? Efter att ha ställt den frågan vid en öppen debatt i EU-parlamentet i Strasbourg på kvinnodagen ställde sig Maria Carlshamre upp:- Så här ser hon ut. Och jag är inte den enda i den här salen som utsatts för våld.

Läs “Mäns våld mot kvinnor en epidemi i EU” ›

Debatt om jämställdhet i EU-parlamentet på kvinnodagen

2005-03-11 10:57

- Vi kan inte acceptera att en halv miljon flickor och kvinnor släpas in i EU och utnyttjas sexuellt. Det sa den tyska socialdemokraten Lissy Gröner i EU-parlamentet i Strasbourg på den internationella kvinnodagen där uppföljningen av FNs kvinnokonferens i Peking 1995 debatterades.

Läs Debatt om jämställdhet i EU-parlamentet på kvinnodagen ›

Backlash för jämställdheten i parlamentet

2005-03-11 10:56

Mäns våld mot kvinnor är en realitet även inne i EU-parlamentets kammare. När moderaten Charlotte Cederschiöld avbröt en manlig politiker blev han ursinnig och var nära att slå ner henne med ett stort krucifix.

Läs Backlash för jämställdheten i parlamentet ›

Genusperspektiv i forskningspolitiken

2005-03-11 10:49

Genusperspektivet är viktigt i forskningen. Det sa centerpartisten Lena Ek när forskningspolitiken diskuterades i EU-parlamentet dagen efter kvinnodagen.

Läs Genusperspektiv i forskningspolitiken ›

Krav på mer genus i FP7

2005-03-08 10:23

Genus borde vara både en genomgående dimension och ett eget ämne i EUs sjunde ramprogram. Det sa Nina Lykke, professor i genusvetenskap vid Linköpings universitet vid ett seminarium i Bryssel.

Läs Krav på mer genus i FP7 ›

Samma yrke men ändå lön efter kön

2005-03-03 11:23

- Kvinnor och män kan ha samma arbete och till och med arbeta på samma arbetsplats – men ändå arbeta med vitt skilda arbetsuppgifter och därmed få olika lön. Det sa Åsa Löfström, docent i nationalekonomi vid Umeå universitet, vid ett seminarium i riksdagen.

Läs Samma yrke men ändå lön efter kön ›

“Biologiska könsskillnader förklarar inte löneskillnader”

2005-03-01 11:55

Paradoxalt nog är det de som påstår att skillnader är djupt rotade i biologin som är mest oroliga för att dessa skillnader skall utplånas av samhälleliga åtgärder. Det skriver fyra medicinare vid Göteborgs universitet som ett svar på hjärnforskaren Germund Hesslows debattartikel i DN om feminism och biologiska könsskillnader.

Läs “Biologiska könsskillnader förklarar inte löneskillnader” ›

Forum startas vid Mittuniversitetet

2005-02-25 10:48

Mittuniversitetet bildar ett forum för genusvetenskap för åtminstone tre år.

Läs Forum startas vid Mittuniversitetet ›

2,5 miljoner mot sexualisering av offentliga rum

2005-02-18 14:46

Regeringen ger sammanlagt 2,5 miljoner kronor till 15 olika föreningar och organisationer som arbetar mot sexualisering av det offentliga rummet.

Läs 2,5 miljoner mot sexualisering av offentliga rum ›

Behövs en förening för genusforskare?

2005-02-18 11:53

I Sverige finns ingen nationell förening för feministiska forskare/genusforskare, något som finns i de övriga nordiska länderna. Men snart kan det bli verklighet även i Sverige.

Läs Behövs en förening för genusforskare? ›

Dansk integration av könsforskning undersöks

2005-02-18 10:35

Den danska koordinationen för könsforskning genomför just nu en undersökning om hur väl könsperspektiv är integrerat i dansk universitetsundervisning.

Läs Dansk integration av könsforskning undersöks ›

Workshop om feministiskt skrivande

2005-02-17 16:03

En workshop om feministiskt skrivande arrangeras vid konferensen Teori möter verklighet, Malmö högskola 19-21 maj 2005.

Läs Workshop om feministiskt skrivande ›

EU-stöd till “genussvaga” områden

2005-02-17 14:32

EU-kommissionen utlyser projektansökningar som syftar till att integrera genusperspektiv inom nya strategiska forskningsområden. Syftet är att försäkra sig om att dessa områden tar hänsyn till genusperspektiv redan i ett tidigt skede. Det gäller forskning inom bioteknik, nanoteknik, informationsteknik, ny energiteknik och rymd och säkerhet. Stöd kan ges till expertmöten som syftar till att ta fram policyrekommendationer.

Läs EU-stöd till “genussvaga” områden ›

EU-pengar till jämställdhetsprojekt

2005-02-17 11:02

EU vill ha in två projektansökningar inom jämställdhetsområdet. Det ena projektet syftar till att engagera män i jämställdhetsarbetet och det andra projektet riktar sig särskilt till kvinnor med invandrarbakgrund.

Läs EU-pengar till jämställdhetsprojekt ›

Porträtt: Sharareh Akhavan

2005-02-16 15:32

Arbetslösa invandrarkvinnor har sämre allmän hälsa än invandrarmän. Det visar en undersökning som gjorts i Botkyrka av bland andra Sharareh Akhavan vid Arbetslivsinstitutet. Genom sin forskning vill hon ändra på den ensidiga bilden av invandrarkvinnor som “problem“.

Läs Porträtt: Sharareh Akhavan ›

Prisbelönt juridikavhandling om sexövergrepp

2005-02-09 14:43

Under senare år har den rättsliga prövningen av våldtäkt och andra sexuella övergrepp varit föremål för stark kritik. Samtidigt ökar antalet anmälda våldtäkter stadigt. I många fall läggs fokus på offret som måste förklara sig och sitt agerande inför rätten.

Läs Prisbelönt juridikavhandling om sexövergrepp ›

Goda, onda och normala män

2005-02-04 17:19

- Manligt våld är ett av de största sociala problemen globalt sett - även i Norden. Det gäller allt från familjevåld och kriminalitet till krig.

Läs Goda, onda och normala män ›

Homosexuella osynliggörs i utbildningen

2005-02-04 17:16

- Högskolans oförmåga att hantera homo-, bi- och transfrågor leder till brister i utbildningens kvalité. Studenter på yrkesinriktade utbildningar får inte de redskap som krävs för att kunna hantera sin framtida yrkesroll.

Läs Homosexuella osynliggörs i utbildningen ›

Damfotboll – från jippo till hjältedåd

2005-02-04 17:13

Under VM i USA 2003 fick damfotbollen sitt definitiva massmediala genombrott i Sverige. Men under de första åren i slutet av 1960-talet kunde rapporteringen ofta vara både sexistisk och heterosexistisk.

Läs Damfotboll – från jippo till hjältedåd ›

Olika sjukvård för kvinnor och män

2005-02-04 17:11

Kvinnor och män med samma sjukdom behandlas på olika sätt av läkare. Det visar en studie av forskaren Gunilla Risberg vid Umeå universitet.

Läs Olika sjukvård för kvinnor och män ›

Ökat skydd mot könsdiskriminering

2005-02-02 09:57

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss om utvidgat skydd mot könsdiskriminering.- Syftet är att skapa en lag som behandlar alla lika. Ytterst är det en fråga om var och ens rätt till likabehandling, säger jämställdhetsminister Jens Orback.

Läs Ökat skydd mot könsdiskriminering ›

“Inrätta genusenhet vid Vetenskapsrådet”

2005-01-04 16:05

Vetenskapsrådets avgående biträdande generaldirektör Madeleine Leijonhufvud vill inrätta en särskild enhet för etik, genus och jämställdhet.

Läs “Inrätta genusenhet vid Vetenskapsrådet” ›