Nyheter, arkiv 2013

Krönika: Katten Findus tar plats i teoriutvecklingen

2013-12-23 11:11

Min kollega Desireé Ljungcrantz kör bilen och jag äter en macka i sätet bredvid. Vi pratar om den kommande föreläsningen vid en gymnasieskola i Östergötland. Skolverket uppdrogs av regeringen att stärka värdegrunden och likabehandling i teori och praktik utifrån den nya diskrimineringslagen (2009). ...

Läs Krönika: Katten Findus tar plats i teoriutvecklingen ›

Jämställdhetens dominans är historia

2013-12-19 10:20

När JämO lades ner år 2009 oroade sig många för att jämställdhetsfrågorna skulle komma i skymundan. I dag är synen på diskrimineringsarbete en annan. Ensidigt fokus på kön har allt mer ersatts av en vilja att se och förstå de mångbottnade mekanismer som leder till ojämlikhet.

Läs Jämställdhetens dominans är historia ›

Forskarnormerna gynnar män

2013-12-18 14:39

Män publicerar inte bara mer än kvinnor. De har också större nätverk, vilket i sin tur ger dem högre så kallad impact. Vid Göteborgs universitet pekar en rapport om genus och vetenskaplig publicering på de största skillnaderna mellan kvinnor och män på medicinsk och naturvetenskaplig fakultet.

Läs Forskarnormerna gynnar män ›

Konsensus hotar tysta diskussionen

2013-12-18 10:11

Den intersektionella analysens intåg var avgörande för att Diana Mulinari skulle stanna kvar inom genusvetenskapen. I dag upplever hon att det finns ett konsensus kring begreppet, vilket riskerar att stänga diskussionen.

Läs Konsensus hotar tysta diskussionen ›

Enkät: Vilka teoretiska utmaningar väntar framöver?

2013-12-17 11:20

Irene Molina, Professor vid Institutet för bostads och urbanforskning, Uppsala universitet Det är dags för genusforskningen att åter igen närma sig den politiska utvecklingen och utmana samhällets orättvisa ordning. I kölvattnet av den nyliberala svenska politiska agendan är det viktigt att genusfo...

Läs Enkät: Vilka teoretiska utmaningar väntar framöver? ›

Bättre styrning behövs för jämställdhetsarbetets framtid

2013-12-17 11:11

De senaste åren har flera program för jämställdhetsintegrering genomförts och avslutats. För att lära av dessa arrangerade Jämställ.nu och Tema Likabehandling ett seminarium om jämställdhetsarbetets framtida organisering. Praktiker, forskare och politiker på plats var eniga, arbetet med jämställdhetsintegrering behöver bättre styrning.

Läs Bättre styrning behövs för jämställdhetsarbetets framtid ›

Ny plattform för jämställdhet i medierna

2013-12-17 10:22

Nordiska medier är idag långt ifrån jämställda. Inom dagspress är mansdominansen ofta överväldigande och på tv är det fortfarande flest manliga experter. Därför lanserar Nordicom vid Göteborgs universitet en nordisk mötesplats för kunskapsspridning: Nordic Gender & Media Forum.

Läs Ny plattform för jämställdhet i medierna ›

Smartare men segare med intersektionalitet

2013-12-17 10:06

Den feministiska rörelsen har blivit smartare av den intersektionella analysen, men begreppet riskerar att passivisera aktivismen. Det upplever lärare och deltagare på Kvinnofolkhögskolan. Genom kursen Azadi – intersektionell organisering undersöker de hur teorin fungerar i praktiken.

Läs Smartare men segare med intersektionalitet ›

Forskningsfältet som sköts i sank

2013-12-17 09:58

Efter SVT-dokumentären Könskriget följde vad vissa har kallat en backlash för den feministiska våldsforskningen. Våldsforskaren Eva Lundgren ser ett teoretiskt fält som krympte och försvann.

Läs Forskningsfältet som sköts i sank ›

Plats för femme

2013-12-16 09:40

Bland feminister har femininitet kopplats till skönhetsideal och objektifiering. Följden har blivit ett svalt intresse inom genusforskningen. Det vill docent Ulrika Dahl ändra på med det nya forskningsområdet kritiska femininitetsstudier.

Läs Plats för femme ›

VR lägger ned Expertgrupp för genus

2013-12-16 07:15

Vetenskapsrådet, VR, avvecklar sin Expertgrupp för genus. Det rådgivande organet till styrelsen ska upphöra från och med årsskiftet. Detta på grund av införandet av en ny beredningsorganisation för genusforskning.

Läs VR lägger ned Expertgrupp för genus ›

Normkritiken utmanar oss alla

2013-12-15 16:54

Normkritisk pedagogik har fått stort genomslag i svenska skolor. Rätt använd kan metoden utmana de mest etablerade privilegier. Genusforskaren Renita Sörensdotter gläds åt normkritikens genombrott, men befarar samtidigt att begreppet är på väg att bli urvattnat.

Läs Normkritiken utmanar oss alla ›

Porträtt: Lykkes liv i teorin

2013-12-15 10:56

Nina Lykke har följt den teoretiska utvecklingen från 1970-talets aktivism och marxistiska feminism till de senaste tio årens diskussioner om genus i ett intersektionellt perspektiv. – Det har varit fantastiskt att få uppleva nya generationer, rörelser och problemställningar som väcker nya teoretiska frågor, säger Nina Lykke.

Läs Porträtt: Lykkes liv i teorin ›

Humaniora som går över gränsen

2013-12-14 16:49

Feministisk posthumanism tar avstamp i det återuppväckta intresset för det materiella. Människan är inte avgränsad från världen och den insikten får långtgående konsekvenser för all forskning, menar genusforskaren Cecilia Åsberg.

Läs Humaniora som går över gränsen ›

Vadå post?

2013-12-12 16:43

Postmodernism, postkolonialism, posthumanism. Begreppet ”post” återkommer ständigt inom genusforskningen, men vad betyder det lilla prefixet egentligen?

Läs Vadå post? ›

Klyftan växer mellan flickors och pojkars kunskaper

2013-12-12 11:36

Den senaste PISA-undersökningen visar att gapet mellan flickors och pojkars kunskaper växer. Störst är skillnaderna i läsförståelse, där Sverige ligger riktigt dåligt till internationellt. Mia Heikkilä, forskare i genus och pedagogik, tycker att könsskillnaderna borde analyseras djupare.

Läs Klyftan växer mellan flickors och pojkars kunskaper ›

Teoretiskt mod kan förändra världen

2013-12-11 16:34

Genusvetenskapens teorier har inte vuxit fram i ett slutet akademiskt rum, utan i nära samspel med samhället utanför. Dialogen med sociala rörelser har varit en grundförutsättning, liksom att studenterna har utmanat forskare att överskrida gränser. Det ser forskaren Paulina de los Reyes när hon tittar tillbaka på fältets framväxt i Sverige.

Läs Teoretiskt mod kan förändra världen ›

Mamma och fröken får skolan att funka

2013-12-10 13:58

Det är fortfarande mamma och fröken som tar det övergripande ansvaret för att allt ska fungera för barnen i skolan. Papporna och de manliga lärarna ges bara ansvar för punktinsatser. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

Läs Mamma och fröken får skolan att funka ›

“Genusordningen har definitivt försvagats”

2013-12-10 10:37

Efter 25 år är teorin om genussystemet fortfarande en viktig utgångspunkt för att förstå maktrelationen mellan kvinnor och män. Att teorin blev så viktig inom praktiskt jämställdhetsarbete förvånar dess grundare, forskaren Yvonne Hirdman.

Läs “Genusordningen har definitivt försvagats” ›

Tuffa villkor för chefer i kvinnodominerade verksamheter

2013-12-09 11:17

Det är svårare att göra ett bra jobb som chef inom kvinnodominerade offentliga organisationer än mansdominerade. Förutsättningarna är olika vad gäller exempelvis antalet underställda, tillgången till administrativt stöd och möjligheterna till direktkontakt med högre beslutsfattare.

Läs Tuffa villkor för chefer i kvinnodominerade verksamheter ›

“Vi protesterar med teorierna i ryggen”

2013-12-07 10:49

Den teoretiska grunden är viktig oavsett om man leder ett utbildningsprojekt på kommunen, skriver en forskningsrapport eller planerar en aktion. Det menar jämställdhetsstrategen Jennie Brandén, aktivisten Niklas Berg och forskaren Johanna Overud.

Läs “Vi protesterar med teorierna i ryggen” ›

“Färgblint” Sverige rejält på efterkälken

2013-12-06 10:51

Vi talar om att hudfärg inte har någon betydelse. Samtidigt blir människor med kroppar som inte betraktas som svenska ständigt påminda om att det verkligen spelar roll. Den svenska självbilden utmanas och ifrågasätts, inte minst av forskare inom kritiska ras- och vithetsstudier.

Läs “Färgblint” Sverige rejält på efterkälken ›

Umeå arrangerar nationella genusforskningskonferensen g14

2013-12-05 15:46

År 2012 återupptog Nationella sekretariatet för genusforskning traditionen med återkommande nationella genuskonferenser genom att arrangera g12 i Göteborg. Nästa höst följs konferensen upp av "g14: Att utmana makten" i Umeå.

Läs Umeå arrangerar nationella genusforskningskonferensen g14 ›

Så får du pengar för din forskning

2013-11-29 13:43

En forskningsansökan ska inte vara en detektivroman. Arbeta långsiktigt med att bygga upp ett internationellt nätverk. Det är två tips för att få till en framgångsrik genusforskningsansökan.

Läs Så får du pengar för din forskning ›

Insatser för jämställdhet får nordiskt stöd

2013-11-28 16:49

Elva nordiska aktiviteter får dela på 1,2 miljoner danska kronor. Det har Nordiska ministerrådet beslutat i den stödordning som har inrättats. En ny utlysning kommer 2014.

Läs Insatser för jämställdhet får nordiskt stöd ›

Hur ska nästa samarbetsprogram för jämställdhet se ut?

2013-11-28 16:43

Jämställdhetsministrarna i Norden ska ta fram ett nytt samarbetsprogram för åren 2015-2018. NIKK har fått i uppdrag att samla in synpunkter från organisationer och individer i hela Norden som underlag för samarbetsprogrammet.

Läs Hur ska nästa samarbetsprogram för jämställdhet se ut? ›

Genusvetenskap blir eget ämne hos Vetenskapsrådet

2013-11-27 10:29

Vetenskapsrådets styrelse har nu beslutat att genusvetenskap inordnas som eget ämne under humaniora och samhälle. Samtidigt finns ingen lösning för hur genusforskning som tvärvetenskapligt fält och ämnesintegrerat perspektiv fångas upp.

Läs Genusvetenskap blir eget ämne hos Vetenskapsrådet ›

Regeringen kartlägger basanslagens fördelning på kvinnor och män

2013-11-20 11:06

Regeringen har beslutat att Statskontoret ska kartlägga och analysera fördelningen av anslagen för forskning vid vissa universitet och högskolor ur ett jämställdhetsperspektiv. Regeringen vill veta hur stor del av resurserna som går till kvinnor respektive män. I uppdraget ingår även att studera de bedömningar som ligger till grund för fördelningsbesluten.

Läs Regeringen kartlägger basanslagens fördelning på kvinnor och män ›

Homofobi påverkar syn på våld i hemmet

2013-11-18 08:55

Ny undersökning från Linnéuniversitetet visar att stereotyper kring homosexuella män och kring kvinnor, både hetero- och homosexuella, påverkar synen på våld i hemmet.

Läs Homofobi påverkar syn på våld i hemmet ›

Genusforskare analyserar 1980-talets ubåtskris

2013-11-08 08:15

I början av 1980-talet gick en sovjetisk ubåt på grund i Karlskrona skärgård. Händelsen blev snart en världsnyhet och i Sverige blev kalla kriget ytterst närvarande. Men hur kan ubåtskrisen tolkas ur ett genusperspektiv? Och hur fick Moder Svea i badkaret bilden av krigisk maskulinitet att vackla?

Läs Genusforskare analyserar 1980-talets ubåtskris ›

Övervägande saklig bild av genusforskning i dagspressen

2013-11-05 08:16

Bilden av genusforskning i svensk dagspress domineras av neutrala eller positiva skildringar. De negativa artiklarna utgör bara en bråkdel, visar en undersökning från Göteborgs universitet. – Jag tolkar det som att medierna börjar uppfatta genusforskningen som ett fält bland alla andra, säger Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Övervägande saklig bild av genusforskning i dagspressen ›

Fördomar om romska kvinnor och män biter sig fast

2013-10-29 07:49

Än har vi inte tagit död på stereotypen av romska kvinnor som förföriska och sexuellt tillgängliga. Och berättelsen om den mystiska Singoalla läses fortfarande helt okritiserat i svensk skola. Det visade ett av inläggen under en konferens om det unga forskningsfältet romastudier.

Läs Fördomar om romska kvinnor och män biter sig fast ›

Felaktiga uppgifter på Svenska Dagbladets ledarsida

2013-10-28 09:40

I måndagens tidning skriver en av Svenska Dagbladets ledarskribenter under rubriken ”Genusforskare som tystar debatten”, om ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. I texten på ledarsidan står det att sekretariatet skrivit pressme...

Läs Felaktiga uppgifter på Svenska Dagbladets ledarsida ›

Aktionsforskning bidrar till jämställdhetsarbete

2013-10-24 10:52

På konferensen Equality, Growth & Innovation, som ägde rum i Luleå, medverkade såväl forskare som praktiker inom företag och offentlig verksamhet. Presentationerna kretsade kring innovation inom allt från skola till produktutveckling.

Läs Aktionsforskning bidrar till jämställdhetsarbete ›

Nordisk rapport om deltid och ekonomi

2013-10-22 08:15

Att arbeta deltid under några år när barnen är små får inte så stor betydelse för pensionen i Danmark och i Norge. Skillnaden är något större i Island, Sverige och Finland. Det visar en nordisk rapport som NIKK har tagit fram

Läs Nordisk rapport om deltid och ekonomi ›

Bångstyriga barn utvecklar genuspedagogiken

2013-10-21 12:38

Genuspedagogiken i förskolan mottas inte alltid som väntat. Vad händer när barnen gör motstånd? I en ny avhandling förklarar Klara Dolk, lektor vid Stockholms universitet, hur barns bångstyrighet kan tas till vara och leda till ökad delaktighet.

Läs Bångstyriga barn utvecklar genuspedagogiken ›

Nätverk ska undersöka den marginaliserade manligheten

2013-10-17 09:06

I sitt arbete stöter genusforskaren Thomas Johansson ofta på bilden av unga, vita män som tycker att diskussionen om jämställdhet och feminism har gått för långt. Nu har han fått anslag från Riksbankens Jubileumsfond för att bilda ett nätverk som ska ta reda på mer om vilka faktorer som bromsar upp jämställdheten.

Läs Nätverk ska undersöka den marginaliserade manligheten ›

Ny webbportal för jämställdhetsfrågor i EU

2013-10-15 11:02

Nu lanseras en webbportal för jämställdhetsfrågor inom Europeiska unionen. Portalens målgrupper är framförallt forskare, beslutsfattare och journalister.

Läs Ny webbportal för jämställdhetsfrågor i EU ›

Lång väg till jämställda arbetsresor

2013-10-14 09:16

Blir kvinnors och mäns arbetsresor mer jämställda? Vi är på rätt väg, men det går trögt. Det konstaterar Ana Gil Solá, doktorand vid Göteborgs universitet, i sin avhandling.

Läs Lång väg till jämställda arbetsresor ›

Framtiden oviss för forskningscenter för kvinnors idrottande

2013-10-10 09:11

Framtiden är oviss för den tvärvetenskapliga forskningen vid World Village of Women Sports. Bygget av anläggningen har fortfarande inte påbörjats, men satsningen har ändå skapat en arena för möten och samarbeten som inte varit möjliga inom akademin.

Läs Framtiden oviss för forskningscenter för kvinnors idrottande ›

Kan tankeväckande design göra samhället jämställt?

2013-10-09 14:02

Högskolan i Halmstad får 2,7 miljoner kronor av Vinnova till ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla och pröva en ny metod för jämställdhets- och förändringsarbete i arbetslivet. I projektet ska en tvärdisciplinär forskargrupp under två år undersöka vilken potential design har som social aktör i jämställdhets- och förändringsarbete.

Läs Kan tankeväckande design göra samhället jämställt? ›

“Jag brukar välja teorier som liksom gör att jag håller på att flippa ur”

2013-10-08 09:27

Att ha kunskap om genus gör arbetet för en mindre sexistisk, rasistisk och homofob värld tryggare, roligare och mer precist. Om detta vittnade politiker, konstnärer, författare och aktivister från scenen på Träffpunkt: Genus och jämställdhet på årets bokmässa.

Läs “Jag brukar välja teorier som liksom gör att jag håller på att flippa ur” ›

Kvinnors brottskarriär annorlunda än mäns

2013-10-07 10:29

Kvinnors brottskarriär skiljer sig från mäns. Det visar en ny avhandling från Institutionen för kriminologi vid Malmö högskola. Forskningsresultaten kan användas för effektivare brottsprevention och på sikt bättre behandlingsmetoder.

Läs Kvinnors brottskarriär annorlunda än mäns ›

Tre miljoner till forskning om kön, etnicitet och exellens

2013-10-01 14:19

Psykologiforskaren Henry Montgomery har tilldelats drygt 3 miljoner kronor från forskningsrådet Forte för ett forskningsprojekt om excellens, meritokrati och jämlikhet i akademin.

Läs Tre miljoner till forskning om kön, etnicitet och exellens ›

Starka röster dominerar i VR:s bedömningsprocesser

2013-09-30 11:25

Kön och status spelar roll. Också i Vetenskapsrådets bedömningsprocesser av vetenskaplig kvalitet. Det visar en ny rapport. - Delar av läsningen är hårresande säger Lena Gemzöe, genusforskare och expert på vetenskaplig bedömning.

Läs Starka röster dominerar i VR:s bedömningsprocesser ›

10 projekt får del av Vinnovas jämställdhetsmiljoner

2013-09-26 13:26

Ett mer modernt och mindre macho skogsbruk, genusmedveten innovations- och företagsutveckling och jämställdhet inom filmproduktion. Det är fokus för tre av de projekt som fått finansiering i en riktad utlysning från Vinnova.

Läs 10 projekt får del av Vinnovas jämställdhetsmiljoner ›

Ny forskning ska bidra till ökad jämställdhet

2013-09-26 11:05

Ökad jämställdhet inom bland annat filmproduktion, skogsbruk och statliga myndigheter. Det är syftet med de forskningsprojekt som får finansiering genom VINNOVAs utlysning ”Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet”.

Läs Ny forskning ska bidra till ökad jämställdhet ›

Montersamtal om genus, jämställdhet och feminism

2013-09-25 13:39

Träffpunkt genus och jämställdhet på årets Bokmässa gästas av journalister, författare, konstnärer och politiker i samtal om genus, jämställdhet och feminism. Möt bland andra Maria Arnholm, Gudrun Schyman, Inti Chavez Perez, Maria Sveland och Liv Strömquist.

Läs Montersamtal om genus, jämställdhet och feminism ›

Fy vad äckligt!

2013-09-23 08:52

För barn kan det vara lättare att hantera och närma sig sexualitet om de först dömer ut den som äcklig. Det kom forskaren Jenny Bengtsson fram till genom sina studier av livet i två skolklasser. Hon såg också att barnen ofta agerade normbrytande.

Läs Fy vad äckligt! ›

Forskarstafett på Bokmässan

2013-09-20 14:15

I montern Träffpunkt genus och jämställdhet på årets Bokmässa i Göteborg kommer många aktiviteter att pågå. Bland annat en forskarstafett med aktuell genusforskning. Forskning från universitet och högskolor från Luleå till Malmö presenteras, om bland annat bilar, tango, yrkesval, våld, medier, barn och innovationer.

Läs Forskarstafett på Bokmässan ›

Förändrad syn på föräldraskap

2013-09-19 11:21

Samhällets syn på hur det goda föräldraskapet ska se ut har varierat under de senaste hundra åren. I den nyutkomna boken Föräldraskapets politik fördjupar sig historiker och samhällsvetare i frågan.

Läs Förändrad syn på föräldraskap ›

Myndighet kan vara vägen till jämställdhet

2013-09-18 13:24

Politiker, forskare och praktiker hade en sak gemensamt under seminariet Mål i sikte, som gick av stapeln under årets Almedalsvecka, uppfattningen om att jämställdhetsarbetet behöver långsiktighet. Jämställdhetsminister Arnholm (FP) uteslöt inte att lösningen kan vara en myndighet.

Läs Myndighet kan vara vägen till jämställdhet ›

Nordisk jämställdhetspolitik har europeiserats

2013-09-18 09:51

Jämställdhetspolitiken i de nordiska länderna har påverkats av EU och blivit mer inriktad på antidiskriminering och förstärkta mänskliga rättigheter än tidigare. Det menar forskaren Johanna Kantola, som nyligen talade under en konferens på Stockholms universitet. EU både positivt och negativt för NordenSpråkbruk påverkar framsteg

Läs Nordisk jämställdhetspolitik har europeiserats ›

Curie sätter akademins ojämställdhet under lupp

2013-09-17 15:41

Vetenskapsrådets webbtidning Curie publicerar just nu en artikelserie om den bristande jämställheten inom akademin. - Att det är en ständigt aktuell fråga märks på den positiva läsarresponsen och på de debattinlägg vi fått i ämnet, säger Peter Tillhammar, chefredaktör på Curie. 2015 ska 47 proce...

Läs Curie sätter akademins ojämställdhet under lupp ›

Jämställdhetsstödet måste integreras

2013-09-12 14:47

Efter nästan 20 års arbete med jämställdhetsintegrering diskuterades strategins utmaningar och framtid under årets Almedalsvecka. Hur svårt kan det vara och vilket stöd finns det att få? Och varför är stödet det enda som inte har integrerats?

Läs Jämställdhetsstödet måste integreras ›

Jämställdhet som mål eller medel?

2013-09-10 11:21

Jämställdhet är ett kunskapsområde och därför behövs det utbildning för att ändra på normer. Det var en av slutsatserna på seminariet om Jämställdhet som mål eller medel? Med androstolen på scen uppenbarades bland annat normerna inom produktutveckling och hälsoteknik.

Läs Jämställdhet som mål eller medel? ›

Konferens om deltid i Norden

2013-09-05 14:55

Vilka ekonomiska konsekvenser får det för kvinnor att de oftare jobbar deltid än män? Det ska diskuteras på en nordisk konferens 22 oktober i Stockholm då NIKK presenterar resultaten från en ny studie.

Läs Konferens om deltid i Norden ›

Vad kostar manlighet?

2013-09-05 11:40

Män begår flest våldsbrott, äter mest kött och orsakar flest trafikolyckor. Det är beteenden som kostar samhället flera miljarder kronor per år. Under Almedalsveckan diskuterades vad manlighet kostar, konsekvenserna av manliga normer och förväntningar som finns på kvinnor och män.

Läs Vad kostar manlighet? ›

Låt medarbetarna vara jämställdhetsexperter

2013-09-03 16:28

I den nya boken Män har varit här längst undersöker forskarna Anna Wahl och Sophie Linghag förutsättningarna för jämställdhet i en stor koncern med många olika slags miljöer. Bästa avstampet för utveckling och förändring tas genom att låta medarbetarna själva vara experterna, menar Anna Wahl, professor i Genus, organisation och ledning, Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Läs Låt medarbetarna vara jämställdhetsexperter ›

Monterprogram på Bokmässan

2013-08-26 14:36

I monter B07:69 Träffpunkt genus och jämställdhet på Bokmässan i Göteborg, 26-29 september, framträder forskare, politiker, journalister, författare, konstnärer med flera. Läs hela programmet här.OBS! Förändringar i tidpunkt och tillägg kan ännu komma att ske. #genusjämt.

Läs Monterprogram på Bokmässan ›

Genus och jämställdhet på årets Bokmässa

2013-08-26 13:58

Forskarstafett och samtal om genus och jämställdhet med bland andra Liv Strömquist, Maria Sveland, Gudrun Schyman, Inti Chavez Perez och Maria Arnholm. Det är några punkter på programmet i monter Träffpunkt genus och jämställdhet på årets Bokmässa i Göteborg.

Läs Genus och jämställdhet på årets Bokmässa ›

Kamp för kunskapen på landets mindre lärosäten

2013-08-19 10:49

För de nya och mindre lärosätena är den ökade autonomin motsägelsefull. Statliga medel koncentreras till de stora universiteten, och motstridiga politiska signaler gör oberoendet för de mindre lärosätena starkt kringskuret. Genusperspektiv har talat med några forskare om vad detta kan betyda för kunskapsutvecklingen.

Läs Kamp för kunskapen på landets mindre lärosäten ›

Styrning av jämställdhet ger resultat

2013-06-28 14:22

De nordiska länder som har tydliga formuleringar om jämställdhet i skolans styrdokument har också ett aktivt jämställdhetsarbete. Det visar en nordisk rapport som har tagits fram av Skolverket i Sverige. Rapporten presenterar också olika modeller för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete i skolan.

Läs Styrning av jämställdhet ger resultat ›

Så görs flickor inom idrott

2013-06-28 09:46

Idrottsrörelsen, gympasalen och skolämnet idrott och hälsa har undersökts i två nyligen utgivna avhandlingar i pedagogik.

Läs Så görs flickor inom idrott ›

Genusforskningen under omförhandling inom Vetenskapsrådet

2013-06-27 07:43

Genusforskningens position inom Vetenskapsrådet är under omförhandling. - Det är två viktiga frågor som är uppe till diskussion, den ena gäller den bedömning ansökningar inom genusforskning får i VR:s beredningsgrupper, den andra genusforskningens plats i VR:s budget, säger Anna Wahl, ordförande för VR:s Expertgrupp för genus.

Läs Genusforskningen under omförhandling inom Vetenskapsrådet ›

Jämställdhet i nya numret av Genus

2013-06-26 15:02

Sverige ses som ett av världens mest jämställda länder. Ändå visar undersökningar att det finns mycket kvar att göra. Är vi ens överens om vad jämställdhet är? Nya numret av Genus handlar om jämställdhetens forskning, praktik och politik.

Läs Jämställdhet i nya numret av Genus ›

Krönika: Jämställda löner är viktigaste frågan

2013-06-26 14:33

Snart firar jag fyrtio år som feminist. Det började på sjuttiotalet när jag gick i gymnasiet. Jag och mina vänner levde på den styrka som den feministiska vågen hade gett oss. Det kändes som om alla krig var vunna, alla ojämställdheter raderade. Nu när så många förstått och sett problemen, varför sk...

Läs Krönika: Jämställda löner är viktigaste frågan ›

Genusperspektiv nr 2 2013 – sista numret ut!

2013-06-26 14:15

I nummer 2 2013 av Genusperspektiv kan granskar vi villkoren för Sveriges mindre lärosäten. Vi intervjuar utredaren som förespråkar styrning genom att sätta upp jämställhetsmål för lärosätena och berättar om alumnundersökningen som visar att genusvetare är starka på den svenska arbetsmarknaden.

Läs Genusperspektiv nr 2 2013 – sista numret ut! ›

Umeås prorektor tar diskussionen

2013-06-25 15:49

För en tid sedan presenterade sekretariatet alumnundersökningen Genusvetarnas framtid. I de fokusgrupper som tillsammans med en enkät ligger till grund för undersökningen säger flera av de tidigare genusstudenterna att ett av skälen till att de valt att läsa j...

Läs Umeås prorektor tar diskussionen ›

Porträtt: Pionjär inom mansforskningen

2013-06-25 14:38

Han var en av världens första maskulinitetsforskare och satte tonen i debatten om mäns roll i familjen. Möt pionjären som satte sig upp mot Freud.

Läs Porträtt: Pionjär inom mansforskningen ›

Enkät: Vad är jämställdhetspolitikens största utmaning?

2013-06-23 14:41

Föräldraförsäkring, rättvisa löner, kvotering till bolagsstyrelser och mäns våld mot kvinnor är några av alla politiska frågor som diskuterats under senare år. Politikens möjlighet att förändra för att uppnå jämställdhet rymmer många utmaningar. Vilken är den viktigaste politiska åtgärden för att det svenska samhället ska ta ytterligare steg närmare jämställdhet?

Läs Enkät: Vad är jämställdhetspolitikens största utmaning? ›

Allas ansvar blir lätt ingens ansvar

2013-06-19 15:44

När Verket för innovationsforskning, Vinnova, utlyste medel för behovsmotiverad forskning om ökad jämställdhet kom det in 29 ansökningar. Utlysningen är ett resultat av Vinnovas uppdrag från regeringen att fördela medel för forskning som bedöms kunna bidra till utveckling och framsteg för praktiskt ...

Läs Allas ansvar blir lätt ingens ansvar ›

Forskning efterfrågas av praktiker

2013-06-18 15:31

Hur påverkar forskningen jämställdhetsarbetet? Och vilken betydelse har det i sin tur för forskningen? Vi ställde frågan till några av dem som arbetar inom dessa områden.

Läs Forskning efterfrågas av praktiker ›

Normbrytande akvariefiskar i undervisningen

2013-06-17 15:42

Hur kan sjöhästar, blågyltor och clownfiskar bidra till större medvetenhet om normer och könsroller? Linda Noreen och Jens Fahlström vid Sjöfartsmuseet i Göteborg vet.

Läs Normbrytande akvariefiskar i undervisningen ›

Argument som minskar motstånd

2013-06-17 15:29

Hur ser motstånd mot jämställdhetsarbete i organisationer ut och hur bemöter man det? Tidningen Genus har talat med två jämställdhetsarbetare som på olika sätt har flerårig erfarenhet från fältet. Motstrategierna utvecklar sig med tiden, berättar de.

Läs Argument som minskar motstånd ›

Genusvetenskap ingen utbildning i jämställdhetsarbete

2013-06-15 15:21

Kompetens inom praktiskt jämställdhetsarbete är efterfrågad, men vem ska utbilda? Det är inte självklart att det ansvaret ska ligga på de genusvetenskapliga institutionerna.

Läs Genusvetenskap ingen utbildning i jämställdhetsarbete ›

Är EU ett jämställdhetsprojekt?

2013-06-15 14:58

I kristider tenderar ekonomiska frågor att väga tyngre än sociala frågor och jämställdhet hamna på undantag. I beslut om åtgärder för ekonomin saknas genusperspektiv, men sett över längre tid har jämställdhet blivit en allt viktigare fråga i EU.

Läs Är EU ett jämställdhetsprojekt? ›

Skilda vägval inom nordisk politik

2013-06-14 15:08

De nordiska länderna framhålls ofta som en förebild när det gäller jämställdhet mellan könen och rankas högt i internationella jämförelser. Men de speglar inte hela sanningen om jämställdheten i Norden.

Läs Skilda vägval inom nordisk politik ›

Nationell självbild kan orsaka rasism

2013-06-13 15:11

Svensk jämställdhetspolitik har bidragit till att stärka kvinnors ställning och självständighet. Forskaren Diana Mulinari är en av dem som menar att jämställdheten även används för att markera en gräns mellan ”oss” jämställda och ”de andra”.

Läs Nationell självbild kan orsaka rasism ›

Nytt jämställdhetsindex avslöjar EU-ländernas brister

2013-06-13 11:35

EU-länderna är långt ifrån jämställda och kvinnors möjligheter varierar kraftigt mellan olika länder. Det visar ett nytt jämställdhetsindex för unionens medlemmar. Den segregerade arbetsmarknaden och den ojämna fördelningen av obetalt hushållsarbete drar ner siffrorna för Sverige.

Läs Nytt jämställdhetsindex avslöjar EU-ländernas brister ›

Fyra samtal om jämställdhet i Almedalen

2013-06-13 10:22

Vad kostar manlighet? Har jämställdhetsfrågan kommersialiserats? Och vilka ska arbeta för att de jämställdhetspolitiskamålen uppnås? Det är frågor som diskuteras när några av landets tyngsta jämställdhetsaktörer bjuder in till samtal om jämställdhet under årets Almedalsvecka.

Läs Fyra samtal om jämställdhet i Almedalen ›

Hjälper jämställdhetssatsningarna

2013-06-12 15:18

Det har aldrig satsats så mycket pengar på jämställdhet, men vad blir det av det? Program och projekt startas och avslutas, men det återstår att se om de leder till några varaktiga förändringar, menar de forskare som utvärderar satsningarna.

Läs Hjälper jämställdhetssatsningarna ›

Bilden av män och makt måste nyanseras

2013-06-12 15:15

Män som grupp har mer makt och högre inkomster än kvinnor. Samtidigt är män överrepresenterade i fängelserna och bland hemlösa och har lägre förväntad livslängd än kvinnor. Den motstridiga bilden håller en statlig utredning om män och jämställdhet just nu på att försöka få ihop.

Läs Bilden av män och makt måste nyanseras ›

Problematiska pojkar och osynliga flickor i specialpedagogiken

2013-06-05 11:50

Det görs skillnad på pojkar och flickor i specialpedagogiska åtgärdsplaner, och i särskilda undervisningsgrupper får pojkar finna sig i att hela tiden definieras som problem. Att det ser ut så får konsekvenser för deras självbild och fortsatta studier.

Läs Problematiska pojkar och osynliga flickor i specialpedagogiken ›

Välfärden 15 år senare

2013-05-29 12:33

Offentliga sektorn är viktig för kvinnor som arbetsgivare. Kvinnor är som huvudansvariga för omsorgen om barn och äldre också beroende av omfattningen och kvaliteten i omsorgstjänsterna. Det skriver Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.

Läs Välfärden 15 år senare ›

Arbetslivet 15 år senare

2013-05-29 12:33

Kvinnodominerade organisationer är under stor förändring. Vi befinner oss mitt i en process som både i beskrivningar och i tolkningar är starkt ideologiskt präglad. Det skriver Elisabeth Sundin, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet.

Läs Arbetslivet 15 år senare ›

Arbetsmarknaden 15 år senare

2013-05-29 12:32

Många yrken som kräver högre utbildning har förvandlats från starkt manligt dominerade yrken till att bli kvinnodominerade eller jämställda. Samtidigt underskattar statistiken kvinnors arbetslöshet eftersom kvinnor oftare än män arbetar deltid. Det skriver Anita Nyberg, professor emerita i könsperspektiv på arbete och ekonomi, Stockholms universitet.

Läs Arbetsmarknaden 15 år senare ›

Trio bygger plattform för tvärvetenskaplig genusforskning

2013-05-22 09:27

Tillsammans med ytterligare ett lärosäte satsar Linköping och Örebro universitet att bygga ut forskningscentrumet GEXcel med sikte mot att bli en mötesplats för såväl nordisk som internationell tvärvetenskaplig genusforskning.

Läs Trio bygger plattform för tvärvetenskaplig genusforskning ›

Lärare väjer för rasism i gymnasiet

2013-05-20 11:56

Både lärare och elever kopplar rasism till pojkar från arbetarklass. Det visar forskaren Per-Åke Rosvall i sin studie av två gymnasieklasser.

Läs Lärare väjer för rasism i gymnasiet ›

Ny bok om genus och miljö

2013-05-17 14:28

Försämras miljön när kvinnor når samma maktpositioner som män? Får kvinnor en undanskymd roll när klimatet ska räddas? Forskaren Birgitta Rydhagen menar i en ny bok att genus och miljö är ömsesidigt beroende av varandra.

Läs Ny bok om genus och miljö ›

Behov av kärlek bidrar till könsmaktordningen

2013-05-16 15:24

Vi kan inte förstå maktrelationerna i samhället mellan män och kvinnor utan att se hur de är förankrade i behovet av kärlek, omsorg, extas, bekräftelse och samhörighet. Det säger Lena Gunnarsson i sin nya doktorsavhandling vid Örebro universitet.

Läs Behov av kärlek bidrar till könsmaktordningen ›

En önskad samhällsordning

2013-05-09 14:54

Jämställdhetspolitiken i Sverige bygger på att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med överallt där beslut fattas, pengar fördelas och verksamhet genomförs. Men är vi egentligen överens om vad vi menar med jämställdhet? Och har det i så fall någon betydelse för hur politiken genomförs?

Läs En önskad samhällsordning ›

Raggarlivet skapar mening i tristessen

2013-05-08 08:57

Lillby är alias för det stadsnära samhälle som doktoranden Tanja Joelsson valt som studieobjekt för sitt etnografiska, tvärvetenskapliga avhandlingsarbete vid tema Genus, Linköpings universitet. Under sitt fältarbete har hon följt och intervjuat unga män och kvinnor mellan 15 och 19 år.

Läs Raggarlivet skapar mening i tristessen ›

De vill stärka forskningen och delta i debatten om Europa

2013-05-06 13:58

Nätverkande och kunskapsutbyte både inom och utanför akademin. Det tyckte deltagare på Atgender-konferensen 26-28 april i Göteborg var några värdefulla saker de fick med sig.

Läs De vill stärka forskningen och delta i debatten om Europa ›

Armar trotsar förtryckande normer

2013-05-03 14:45

Med utgångpunkt i en saga av bröderna Grimm uppmanade genus- och rasforskaren Sara Ahmed till egensinnighet, trots och feministiskt glädjedödande. Hon talade på AtGender Spring Conference när den startade på Världskulturmuseet i Göteborg.

Läs Armar trotsar förtryckande normer ›

Forskare kartlägger unga kvinnors alkoholvanor

2013-04-29 15:26

Unga kvinnor rapporterar allt mer stressrelaterade besvär. Nu ska en studie vid Sahlgrenska akademin kartlägga om det även påverkar alkoholbruket hos yngre kvinnor i Göteborg.

Läs Forskare kartlägger unga kvinnors alkoholvanor ›

Homofobi slår igenom på arbetsmarknaden

2013-04-23 11:05

Allmänhetens negativa attityder gör att homosexuella riskerar att missgynnas på arbetsmarknaden. Det visar en ny studie som gjorts av forskare vid Linnéuniversitetet.

Läs Homofobi slår igenom på arbetsmarknaden ›

Utredare vill se bättre styrning genom jämställdhetsmål för lärosätena

2013-04-19 13:46

Att tvinga lärosätena att följa upp hur basanslagen för forskning och forskarutbildning fördelas på kvinnor och män är en dålig idé. Det tycker Högskoleverkets utredare Ingegerd Palmér, som istället rekommenderar styrning genom jämställdhetsmål. – Det man ska följa upp är resultat. Målen ska regeringen sätta, hur man arbetar mot målen ska lärosätena stå för. Fördelning av medel handlar om det sistnämnda.

Läs Utredare vill se bättre styrning genom jämställdhetsmål för lärosätena ›

Mer våld med dödlig utgång mot utlandsfödda kvinnor

2013-04-17 16:32

Utlandsfödda kvinnor utsätts för mer våld än kvinnor födda i Sverige. Skillnaden är störst vid tyngre våld med dödlig utgång, visar en ny avhandling från Lunds universitet.

Läs Mer våld med dödlig utgång mot utlandsfödda kvinnor ›

Krönika: Det jämställda samhället börjar i hemmet

2013-04-16 10:28

Sverige är ett av världens mest jämställda länder - men vi är långt ifrån jämställda. För mig som feminist, mamma till två döttrar och arbetsmarknadsminister är det oacceptabelt att diskriminerande attityder och värderingar fortfarande lever kvar. Svensk arbetsmarknad ska präglas av öppenhet och att möjligheter och färdigheter inte stoppas eller begränsas av fördomar, värderingar eller könsnormer. Fler måste inse att vi alla har att vinna på ett jämställt samhälle där alla ses som individer och kan få sina drömmar förverkligade.

Läs Krönika: Det jämställda samhället börjar i hemmet ›

Enkät: Är enkönade arbetsplatser ett problem?

2013-04-16 10:25

Svensk arbetsmarknad är ojämställd på flera sätt. Kvinnors löner är generellt lägre än mäns och kvinnor når mer sällan än män toppositioner. Kvinnor och män finns också delvis inom olika yrkesområden, som vårdsektorn eller byggbranschen. Är det ett problem att kvinnor och män väljer olika yrken och att vissa arbetsplatser består av bara kvinnor eller bara män?

Läs Enkät: Är enkönade arbetsplatser ett problem? ›

Genusvetare är väletablerade på arbetsmarknaden

2013-04-10 10:28

97 procent av studenterna i genusvetenskap är nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning. En av de mest uppskattade färdigheterna som utbildningen ger är förmågan till kritiskt tänkande och analys. Det visar den första nationella alumniundersökningen som gjorts av genusstudenter i Sverige.

Läs Genusvetare är väletablerade på arbetsmarknaden ›

Öppet program ATGENDER 26 april

2013-04-10 09:48

Fredag 26 april anordnas ett öppet program på Världskulturmuseet, i samband med den europeiska genusforskarkonferensen ATGENDER. Öppningstalar gör den brittiska forskaren Sarah Ahmed.

Läs Öppet program ATGENDER 26 april ›

Ojämställt hemma bidrar till psykisk ohälsa

2013-04-09 09:55

Ojämställdhet i hemmet ökar risken för psykisk ohälsa hos både kvinnor och män. Det skriver Lisa Harryson i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 12 april.

Läs Ojämställt hemma bidrar till psykisk ohälsa ›

Porträtt: Nybergs resa i en klass för sig

2013-04-08 10:28

Hon är frågvis, gillar statistik och disputerade som 49-åring. Anita Nyberg är en av Sveriges mest namnkunniga forskare när det kommer till arbetsmarknad, ekonomi och genus. Möt professorn som aldrig tog studenten.

Läs Porträtt: Nybergs resa i en klass för sig ›

Tyska hembiträden i folkhemmets Sverige

2013-03-27 14:21

Efter andra världskriget kom ett stort antal tyska kvinnor till Sverige för att arbeta som hembiträden. Det är en outforskad arbetskraftsinvandring som analyseras i en aktuell avhandling i genusvetenskap vid Linköpings universitet.

Läs Tyska hembiträden i folkhemmets Sverige ›

Hatet som tystar

2013-03-27 12:25

När Aftonbladets kultursida bestämde sig för att granska de högerextrema webbsidorna på internet utlöste det en enorm hatvåg. I centrum för hatet och hoten stod tidningens kulturchef Åsa Linderborg. Situationen blev så skarp att hon inte längre kunde bo kvar hemma. Linderborg är inte ensam om att ho...

Läs Hatet som tystar ›

Maria Arnholm besökte sekretariatet för genusforskning

2013-03-26 16:15

Nationella sekretariatet för genusforskning är en spännande verksamhet som brygga mellan forskning och arbete för jämställdhet. Det sa jämställdhetsministern vid sitt besök på Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg.

Läs Maria Arnholm besökte sekretariatet för genusforskning ›

Föräldraledighet en knäckfråga för jämställdhet

2013-03-21 09:25

Politikerna behöver sätta ner foten. Det var forskarnas budskap till den nya jämställdhetsministern. Under tisdagen möttes de för att ta ett grepp om 50 års jämställdhetsdiskussion.

Läs Föräldraledighet en knäckfråga för jämställdhet ›

Livspusslet konfliktfyllt och berikande

2013-03-19 10:46

Svårigheter att kombinera arbete och familj kan vara konfliktfyllt men samtidigt berikande, visar en avhandling. Det går emot tidigare forskning som ofta målar bilden av människors svårighet att kombinera arbete och familj som enbart negativ.

Läs Livspusslet konfliktfyllt och berikande ›

Skam skärper synen i forskningstoppen

2013-03-15 11:03

Känslor av otillräcklighet och skam kan väckas av att utses till ”excellent” forskare. Forskarna Anna Rådström och Maria Jönsson vid Umeå universitet menar att dessa känslor bör lyftas fram och undersökas. Petra Angervall vid Göteborgs universitet vill i sin tur se ett vidgat excellensbegrepp.

Läs Skam skärper synen i forskningstoppen ›

Peer review en joker för framtidens genusfält

2013-03-13 11:26

Om cirka fem år ska bedömningar av expertpaneler, så kallad peer review, styra fördelningen av pengar till svenska lärosäten. Systemet innebär både risker och möjligheter för genusforskningen, enligt de forskare som Genus.se har talat med.

Läs Peer review en joker för framtidens genusfält ›

Vetenskapsrådet missar två av tre jämställdhetsmål

2013-03-11 10:35

Kvinnor inom de flesta ämnesområden har mindre chans att få bidrag från Vetenskapsrådet än män. Skillnaden är störst inom medicin och så har siffrorna sett ut under flera år. - Vi har analyserat det här på längden och tvären men jag kan inte säga säkert vad skillnaderna beror på, säger generaldirektör Mille Millnert.

Läs Vetenskapsrådet missar två av tre jämställdhetsmål ›

Modigt att tala om lön

2013-03-05 14:46

I januari blev Maria Arnholm ny jämställdhetsminister i Sverige. Det som slog mig mest under presskonferensen där hon presenterades var hennes mod, när hon som första fråga som minister väljer att lyfta lönefrågan. Inte för att lönefrågan är ny i jämställdhetsdebatten. Det modiga handlar om att det ...

Läs Modigt att tala om lön ›

Nytt nummer av Genusperspektiv

2013-03-05 13:31

Nu har Genusperspektiv 1/13 kommit ut. Det forskningspolitiska nyhetsbrevet ges ut av Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs Nytt nummer av Genusperspektiv ›

EU-parlamentet i täten för genus i forskningen

2013-03-05 08:35

Genusfrågorna har fått ett rejält genombrott i förhandlingarna om EU:s framtida forskningspolitik, Horisont 2020. Europaparlamentet går längst i sina krav på jämställdhet och genusperspektiv i forskningen. I vår avgörs det i förhandlingarna om parlamentet får med sig regeringarna på banan.

Läs EU-parlamentet i täten för genus i forskningen ›

Genusforskare höjer varningsflagg för rektors ökade makt

2013-03-04 13:47

Rektors ökade makt och möjligheter att på egen hand bestämma över verksamheten ger starka varningssignaler för framtiden. Det ansåg flera av de genusforskare som deltog i ett panelsamtal om nedskärningarna vid Malmö högskola.

Läs Genusforskare höjer varningsflagg för rektors ökade makt ›

Manligheten bygger på att bilen används

2013-02-25 11:41

Motorer väsnas och det ryker från däcken. Det byggs ”head turner cars” och bilarna signalerar en fartfylld manlighet som bygger på risktagande och att sticka ut från den grå massan bilister. Men den mediala bilden av unga bilentusiaster som farliga och vårdslösa förare utmanas i Dag Balkmars avhandling om bilar och manlighet.

Läs Manligheten bygger på att bilen används ›

Vad tycker du om oss?

2013-02-19 14:07

Vill du vinna en bok eller senaste tidningen Genus? Delta i tävlingen genom att svara på enkäten. Vi behöver veta vad du tycker om www.genus.se.

Läs Vad tycker du om oss? ›

Genusforskarförbundet kritiserar nedskärningarna på Malmö högskola

2013-02-14 11:02

När Malmö högskola ska göra stora besparingar har ledningen föreslagit att lägga de kraftigaste på Fakulteten för kultur och samhälle. Sveriges genusforskarförbund ifrågasätter prioriteringen. – Vi beklagar att Malmö högskola valt att göra nedskärningar inom kunskapsområden med starka kritiska inslag, säger förbundsordförande Charlotte Holgersson.

Läs Genusforskarförbundet kritiserar nedskärningarna på Malmö högskola ›

Antagningsstopp för genusvetenskapen på Malmö högskola

2013-02-13 13:51

Två av tre fristående kurser i genusvetenskap vid Malmö högskola beläggs med antagningsstopp från och med nästa år. Som skäl anger högskolans ledning bland annat att genusvetenskap inte är en utbildning som regeringen prioriterar. - Beslutet är ett resultat av ett arbetsmarknadstänk - de tunga utbildningarna som kan ge jobb direkt premieras. Det innebär en likriktning av högskolan där det kritiska tänkandet får stryka på foten, säger Kristin Järvstad, genusforskare vid Malmö högskola.

Läs Antagningsstopp för genusvetenskapen på Malmö högskola ›

Uppdrag att stödja myndigheters jämställdhetsintegrering

2013-01-31 13:31

Regeringen ger Nationella sekretariatet för genusforskning i uppdrag att stödja statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. Uppdraget pågår under två år och spridningen av lärande exempel ska ske genom kunskapsportalen Jämställ.nu som finns vid sekretariatet.

Läs Uppdrag att stödja myndigheters jämställdhetsintegrering ›

NIKK undersöker vad deltid kostar

2013-01-31 10:10

Vilka ekonomiska konsekvenser får det för kvinnor att de oftare jobbar deltid än män? Det ska NIKK ta reda på i ett nordiskt projekt under 2013. Resultaten presenteras på en konferens i Stockholm i oktober.

Läs NIKK undersöker vad deltid kostar ›

Vem gör jobbet?

2013-01-29 17:20

Arbete är temat i nya numret av tidningen Genus. Läs om ojämställda arbetsplatser, den könsuppdelade arbetsmarknaden och varför vi fortfarande har lön efter kön. Du kan läsa som blädderbar pdf eller beställa tidningen på genus.se.

Läs Vem gör jobbet? ›

Sulf efterlyser konkreta åtgärder

2013-01-25 16:07

Det saknas konkreta jämställdhetssatsningar i forskningspropositionen, anser såväl Sulf som den tidigare huvudsekreteraren för Delegationen för jämställdhet i högskolan.

Läs Sulf efterlyser konkreta åtgärder ›

Så tycker oppositionen om forskningspropositionen

2013-01-25 15:39

Genusperspektiv har frågat riksdagens oppositionspartier om vad de anser om regeringens forskningsproposition. De har fått ge sin syn på genusforskningens roll och vilka jämställdhetsåtgärder som behövs inom forskningen.

Läs Så tycker oppositionen om forskningspropositionen ›

Genus medvetet struket ur jämställdhetssatsning

2013-01-25 13:38

Regeringen satsar 32 miljoner kronor till forskning för att stärka jämställdhet främst inom akademin och den offentliga sektorn. Men det är oklart hur pengarna ska fördelas och ordet ”genus” är medvetet borttaget ur styrdokumenten.

Läs Genus medvetet struket ur jämställdhetssatsning ›

Kunskap och vilja måste gå hand i hand

2013-01-23 11:17

- Jag kan bli ledsen över att det finns så mycket kunskap, men att den inte får fäste riktigt. Det sade genusforskaren Anna Wahl när Delegationen för jämställdhet i arbetslivet samlade de senaste 15 årens jämställdhetspolitiska utredningar.

Läs Kunskap och vilja måste gå hand i hand ›

Aktivister kritiserar forskare för envägskommunikation

2013-01-11 10:30

Genusforskningen växte fram ur aktivismen och när genusvetenskapen väl etablerades, förvandlades aktivismen till ett studieobjekt. På konferensen g12 diskuterade en panel gränserna mellan forskning och politisk aktivism.

Läs Aktivister kritiserar forskare för envägskommunikation ›

Läkarstudenter behöver djupare genuskunskaper

2013-01-07 14:46

De senaste åren har förbättrande genuskunskaper bland läkare lyfts fram som ett sätt att minska orättvisorna i vården. En ny avhandling från Umeå universitet styrker behovet av genusundervisning för läkarstudenter och undersöker deras egna idéer om sitt framtida yrkesliv. Det skriver Umeå universitet via ett pressmeddelande.

Läs Läkarstudenter behöver djupare genuskunskaper ›