Transnationell adoption är en feministisk fråga!

2016-09-23 15:26

Deepati Forsberg

Deepati Forsberg efterfrågar en feminism som utmanar och inkluderar frågan om transnationell adoption.

Signerat 

Det handlar om synen på kön.
Det handlar om synen på kärnfamiljen.
Det handlar om synen på äktenskap.

Det handlar om ensamstående mödrar, om social stigma, om heder.

Det handlar om barns rätt till föräldrar.
Det handlar om vuxnas längtan efter barn.

Det handlar om utbud och efterfrågan.
Det handlar om privilegier, om makt.

Det handlar om allt det här. Och mycket mer.

Det jag talar om är transnationell adoption, att vuxna i västvärlden adopterar barn, främst från länder som tidigare varit koloniserade av västvärlden.

På senare tid har kritiska röster och forskning tagit mer plats i debatten kring transnationell adoption. Länge har transnationell adoption skildrats som en god gärning. En winwin-situation för alla inblandade. Men i det globala sammanhanget blir denna förenkling omöjlig.

Transnationell adoption berör många komplexa frågeställningar. Och det är samma typer av frågeställningar som på olika sätt diskuteras inom feminismen och genusforskningen.

Frågeställningar som handlar om att utmana stereotypa föreställningar om kön, till exempel vem som kan bli förälder, vem som anses förtjäna att vara förälder, vem som anses vara en god förälder. Frågeställningar som handlar om varje människas lika möjlighet, rättighet och förutsättning att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp. Om ensamstående mödrar, och deras rätt att få sina rättigheter tillgodosedda. Om postkoloniala maktförhållanden. Om maktförhållanden mellan rika och fattiga. Och om vem som får möjligheten att synas, höras och skriva historia.

De kritiska rösterna synliggör att transnationell adoption och dess industri är en intersektionell feministisk angelägenhet. Feminismen behöver därmed utmana och inkludera frågan om transnationell adoption. Vi behöver inse att transnationell adoption är en feministisk fråga! Och vi behöver vrida och vända på frågan ur alla vinklar – på samma sätt som vi behandlar alla andra frågor.

Deepati Forsberg

Deepati Forsberg jobbar som projektsamordnare för regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering av myndigheter (JiM) på Nationella sekretariatet för genusforskning. Hon har länge arbetat med frågor som rör mäns våld mot kvinnor.

visa fler inlägg ›