Närbild på uppslagna publikationer.

Forskningspropositioner

Genusforskning och satsningar på jämställdhet i akademin har lyfts fram i svenska regeringars politik sedan 1990-talet. Senaste forskningspropositionen presenterades den 28 november 2016 .

Sveriges regering har sedan 1977 dragit upp riktlinjerna för forskningspolitiken genom att lägga fram en särskild proposition varje mandatperiod. Sedan 1994 sker det var fjärde år. I Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, prop. 2016/17:50, ger regeringen sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar 2017–2020.

Genus och jämställdhet i tidigare forskningspropositioner

Det följande är en sammanställning av hur tidigare forskningspolitiska propositioner sedan 1990-talet har förhållit sig till framför allt genusforskning.

1996: Forskning och samhälle

Forskning och samhälle, prop. 1996/97:5, lades fram av Carl Tham under socialdemokratisk regering. Det är den första där ordet genus förekommer.

Bland annat avsatte regeringen medel för 18 tjänster för genusforskning inom litteraturvetenskap, sociologi, informationsteknologi, folkhälsovetenskap, fysikundervisningens didaktik och människa-maskin. Det innebar en professur, en forskarassistenttjänst och en doktorandtjänst inom vartdera ämnet, finansierat med 10 miljoner kronor. Dessutom fick Linköpings universitet extra medel för att bygga upp Tema genus, likaså fick Jämställdhetscentrum (numera Centrum för genusforskning) i Karlstad tillskott av medel.

Nationella sekretariatet för genusforskning inrättades vid Göteborgs universitet, med en budget på 5 miljoner kronor och med uppgift att utreda, skapa opinion, stimulera och informera om genusforskning. Kvinnohistoriska samlingarna (numera Kvinnsam), vid Göteborgs universitetsbibliotek, föreslogs bli nationellt ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning.

2000: Forskning och förnyelse

Forskning och förnyelse, prop. 2000/01:3, lades fram av Thomas Östros under socialdemokratisk regering. Den nya forskningsfinansierande myndigheten Vetenskapsrådet får bland annat i uppdrag att verka för att genusperspektivet får genomslag i forskningen, och myndigheten tilldelas 10 miljoner kronor i särskilda medel för att finansiera genusforskning. Dessutom avsätts för åren 2001-2003 totalt 12 miljoner kronor för att inrätta en forskarskola inom genusforskning, med Umeå universitet som värd.

Högskoleverket (föregångare till nuvarande Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet) får i uppdrag att utveckla undervisningen om genus och jämställdhet i jurist- och ekonomiutbildningarna. Samtliga ämnesområden skall kunna innehålla genusperspektiv på grundutbildningsnivå.

2004: Forskning för ett bättre liv

Forskning för ett bättre liv, prop. 2004/05:80, lades fram av Leif Pagrotsky under socialdemokratisk regering. Den innebar en förstärkning av Vetenskapsrådets särskilda medel för genusforskning med 12 miljoner kronor, samt en förstärkning av anslagen till Nationella sekretariatet för genusforskning med 1 miljon kronor.

Regeringen skrev också att de forskningsfinansierande myndigheterna Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Fas (numera Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, samt Verket för innovationssystem, Vinnova, aktivt bör arbeta för att integrera genusperspektiv i sitt forsknings- och utvecklingsstöd.

2008: Ett lyft för forskning och innovation

Ett lyft för forskning och innovation, prop. 2008/09:50, lades fram av Lars Leijonborg under borgerlig regering. Propositionen innebar inte några förändringar vad gäller Vetenskapsrådets särskilda medel för finansiering av genusforskning.

Genusforskning lyfts fram i propositionen för att möta ett behov av ökad kunskap när det gäller kvinnors hälsa, diskriminering på grund av kön, mansforskning, mäns våld mot kvinnor samt ett effektivt jämställdhetsarbete.

2012: Forskning och innovation

Forskning och innovation, prop. 2012/13:30, lades fram av Jan Björklund under borgerlig regering. Där fanns inga formuleringar om genus, men en satsning på 32 miljoner kronor på forskning för att stärka jämställdhet främst inom akademin och offentlig sektor. Medlen hanterades av Vinnova genom utlysningen Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet.

Skribent Nationella sekretariatet för genusforskning. Publiceringsdatum: 1 december 2016
Relaterat material
Underlag från Nationella sekretariatet för genusforskning till forskningspropositionen 2016