Ett foto på ett stort antal späda björkar.

Om jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en strategi som används för att genomföra jämställdhetspolitikens mål. Det finns forskning både om jämställdhetsintegrering som ifrågasätter om det är en bra strategi för att uppnå jämställdhet och forskning som beskriver vad som krävs för att jämställdhetsintegrering ska lyckas.

Jämställdhetsintegrering är ett sätt att planera arbetet i en organisation så att alla beslut tar hänsyn till hur de påverkar makt(o)balansen mellan kvinnor och män. Det gäller den politiska styrningen, beslutsfattare på olika nivåer och alla andra som kan påverka hur verksamheten fungerar. Poängen med jämställdhetsintegrering är att motverka att jämställdhetsarbetet bedrivs i skymundan eller vid sidan av annan verksamhet.

Vilken forskning om jämställdhetsintegrering finns det? Det finns dels forskning som har utvärderat olika organisationers arbete med jämställdhetsintegrering och dels forskning som jämför jämställdhetsintegrering med andra strategier. Kritiken mot jämställdhetsintegrering kan delas in i fyra delar:

 • Jämställdhetsintegrering återskapar könsskillnader
 • Jämställdhetsintegrering är inte något nytt i förhållande till tidigare använda metoder
 • Jämställdhetsintegrering är för komplicerat för att genomföras
 • Jämställdhetsintegrering som strategi och dess aktiviteter har blivit målet i sig, inte ökad jämställdhet

Så kan jämställdhetsintegrering lyckas

Det finns också forskning som har utvärderat jämställdhetsintegreringsprojekt och som ser positivt på strategin. Denna forskning har pekat ut språngbrädor för lyckad jämställdhetsintegrering och ökad jämställdhet.

Dessa språngbrädor kan delas upp i fyra kategorier:

 • Politikens ansvar: Forskningen förespråkar en rad politiska åtgärder som måste till för att jämställdhetsintegreringen ska bli framgångsrik, exempelvis att ge offentliga aktörer tydliga uppdrag och mål för arbetet.
 • Utbildning och kunskap: Forskningen har också visat att utbildning i jämställdhet, genusperspektiv, intersektionalitet och jämställdhetsintegrering som relateras till den aktuella verksamheten är av stor vikt för ett framgångsrikt arbete.
 • Fakta, mätbara mål och dialog med invånare: Det är viktigt att ha kunskap om både ojämställdheten i organisationen och om hur verksamheten påverkar kvinnor och män, genom exempelvis kommunikation och bemötande.
 • Experter och samordning: Organisationer behöver kunskapsstöd i form av sakkunniga medarbetare, konsulter eller forskare. De behöver också samverka och utbyta erfarenheter med andra organisationer inom samma verksamhetsfält.

Utöver dessa faktorer förespråkar forskningen ett stort mått av tålamod. Samhällen är i ständig förändring, vilket innebär att även alla slags verksamheter och arbetet för att öka jämställdheten i våra samhällen ständigt måste förändras.

Jämställdhetsintegrering internationellt

Jämställdhetsintegrering som strategi används förstås i många internationella sammanhang. Sedan FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995 är jämställdhetsintegrering huvudstrategin för att uppnå jämställdhet i FN:s insatser. FN:s generalförsamling och generalsekreterare har tagit ett flertal beslut som understryker vikten av jämställdhetsintegrering. När UN Women inrättades 2010 fick enheten i uppgift att stödja användandet av jämställdhetsintegrering i FN:s övriga organ.

Även EU:s institutioner och Europarådet har tagit beslut om att använda jämställdhetsintegrering som strategi.

Läs mer om jämställdhetsintegrering i internationella sammanhang på europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE:s webbplats.

Skribent Nationella sekretariatet för genusforskning. Publiceringsdatum: 31 mars 2016
Relaterat material

Målformulering stor utmaning

I en kartläggning av JiM-myndigheternas arbete svarar många att det är en stor utmaning att beskriva ojämställdheten inom verksamheten och därefter formulera mål för jämställdhetsarbetet.

Läs mer om utmaningarna för JiM-myndigheter ›

Relaterade avhandlingar
 • Understanding gender equality in Rwanda: the experiences of people living in rural communities
  Läs mer på GENA ›
 • Making equality work: ambiguities, conflicts and change agents in the implementation of equality policies in public sector organisations
  Läs mer på GENA ›
 • Ett (o)jämställt transportsystem i gränslandet mellan politik och rätt: en genusrättsvetenskaplig studie av rättslig styrning för jämställdhet inom vissa samhällsområden
  Läs mer på GENA ›