Ord på fältet

Navigera säkrare i det genusvetenskapliga fältet med hjälp av vår guide till genusteoretiska ord och begrepp.

Vill du referera till våra ordposter? Så här anger du källa, exempelord “Andrafiering”:

Nationella sekretariatet för genusforskning, “Andrafiering”. https://www.genus.se/ord/andrafiering/ (hämtad 2017-06-21)

A

Andrafiering

Andrafiering är den svenska översättningen av det engelska ordet "othering" och beskriver en process som definierar till exempel icke-vita o...

Läs Andrafiering >

B

Binärt/linjärt kön

Uttrycket binär könsuppfattning brukar användas om tanken att det finns två kön, varken mer eller mindre. Binärt (bi=2) är något som kan ant...

Läs Binärt/linjärt kön >

C

Cisperson/cis

Ordet cisperson används ofta för att visa på hur en individs biologiska och juridiska kön hänger ihop med hens könsidentitet. Ett exempel på...

Läs Cisperson/cis >

D

Dikotomi

Dikotomi, av grekiska ’tudelning’, betecknar inom samhällsvetenskaperna någonting som är delat i två motsatta kategorier. Ett exempel är en ...

Läs Dikotomi >

Diskurs

Ordet diskurs kan förstås som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Inte bestämt på så sätt att det regleras juridiskt, utan på e...

Läs Diskurs >

F

Feminism(er)

Feminism kan både förstås som en ideologi som har som målsättning att alla oavsett kön ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldighete...

Läs Feminism(er) >

Funktionalitet, funktionsvariation och funkofobi

Funktionalitet kan användas för att beskriva historiska, sociala, kulturella och materiella aspekter av våra kroppar och dess funktioner. Pr...

Läs Funktionalitet, funktionsvariation och funkofobi >

G

Genus/kön

Ordet genus introducerades på 80-talet i Sverige för att möta ett behov av att kunna prata om den växande förståelsen av hur ”kvinnligt” och...

Läs Genus/kön >

H

HBTQ(I)(A)(P)

Den i Sverige kanske vanligaste förkortningen för att benämna personer som inte ryms inom hetero- och tvåkönsnormen är HBTQ-personer. Denna ...

Läs HBTQ(I)(A)(P) >

Hegemoni

Hegemoni är ett begrepp, av grekiska ’ledning’ eller ’ledarskap’, som används på lite olika sätt inom samhällsvetenskaplig forskning. I marx...

Läs Hegemoni >

Heteronormativitet

Ett heteronormativt samhälle har heterosexualitet som norm för människors sexualitet. Det tas för givet att alla människor är heterosexuella...

Läs Heteronormativitet >

Homosocialitet

Homosocialitet innebär enkelt uttryckt att endast personer av ett kön deltar i, eller kraftigt dominerar, ett visst socialt sammanhang. Begr...

Läs Homosocialitet >

I

Intersektionalitet

Intersektionalitet handlar om att maktordningar baserade på kategorier som kön, ras, sexualitet, funktionalitet och klass samverkar med vara...

Läs Intersektionalitet >

Intersex

Intersex är ett samlingsbegrepp för en rad olika medfödda tillstånd där personers fysiska könsutveckling inte följer en typisk utveckling. (...

Läs Intersex >

J

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi som innebär att jämställdhetsperspektiv ska finnas med när alla beslut fattas, på alla nivå...

Läs Jämställdhetsintegrering >

K

Klass

Klass är en samhällsvetenskaplig term som används vid indelning enligt ekonomiska och sociala kriterier. Begreppet etablerades på 1800-talet...

Läs Klass >

Kvotering

Kvotering är en särbehandling där en viss andel av positionerna på till exempel en utbildning eller i en bolagsstyrelse reserveras för perso...

Läs Kvotering >

M

Makt

Begreppet makt är centralt för genusforskning och annan kritisk teori för förståelsen av hur samhällen och sociala relationer konstrueras. O...

Läs Makt >

N

Norm/normkritik

En norm brukar beteckna det ”normala”, ofta outtalat godtagbara beteendet i en social grupp. Det kan handla om utseende och klädsel såväl so...

Läs Norm/normkritik >

P

Patriarkat

Patriarkat kan förstås på många olika sätt, där det vanligaste är som ett system där män, oftast äldre män, har den ekonomiska, juridiska oc...

Läs Patriarkat >

Performativitet

Performativitet är från början ett ord från språkvetenskap som fokuserar på vad ett yttrande gör, snarare än vad det betyder. Performativite...

Läs Performativitet >

Postkolonialism

Den postkoloniala tanken utgår från en förståelse av att kolonialismen inte är någonting som upphört i och med att de områden som kolonialis...

Läs Postkolonialism >

Q

Queer

Queerbegreppet används för att ifrågasätta föreställningen att det finns två kön som är varandras motsatser, kvinnor och män, samt att kvinn...

Läs Queer >

R

Rasifiering

Rasifiering innebär att olika människor, med olika erfarenheter, åsikter och bakgrunder tillskrivs en grupptillhörighet, alltså görs till en...

Läs Rasifiering >

S

Situerad kunskap

Idén om situerad kunskap innebär en kritik av föreställningen om forskaren som en neutral observatör av verkligheten. Uttrycket myntades i e...

Läs Situerad kunskap >

Social konstruktion

Begreppet social konstruktion började användas vid mitten av 1960-talet i en ambition att förklara hur människor uppfattar sin sociala verkl...

Läs Social konstruktion >

T

Transperson/trans

Ordet trans kan användas som en förkortning av ordet transperson och fungerar då som ett paraplybegrepp. Transpersoner bryter mot de normer ...

Läs Transperson/trans >

V

Vithet

Vithet som teoretiskt begrepp är centralt inom disciplinen kritiska vithetsstudier. Det syftar bland annat på vithet som norm och ideologi m...

Läs Vithet >