Om ordlistan

Syftet med denna ordlista är att hjälpa besökare på genus.se att navigera i, förhålla sig till och förstå det genusvetenskapliga fältet. Vi vill ge en nyanserad bild av diskussioner inom fältet och visa på olika definitioner, användningsområden och tolkningar av ord och begrepp. Målet är att texterna ska vara tillgängliga, orienterande och vägledande.

Att göra en ordlista är behäftad med mycket svårigheter, inte minst inom ett område eller fält där ordens betydelse är under ständig utveckling och diskussion. Vi utgick från en lista på 250 ord som samlats in från genusforskningsmiljöer runt om i landet. Med ordlistans syfte och mål i förgrunden gjorde vi sedan prioriteringar för att sålla ut 15 ord till den första versionen av ordlistan, sedan utökades ordlistan med ytterligare 13 ord. Vilka ord som ska ingå och hur dessa ord ska beskrivas är i sig ett resultat av prioriteringar och val som naturligtvis hade kunnat göras på andra sätt. För oss var det viktigt att börja med ord som vi ser används mycket inom fältet, på vår egen hemsida och i det samhälleliga samtalet om kön, genus och jämställdhet. Orden används ibland med tydliga definitioner, ibland med väldigt skiftande betydelser och ibland slängs det med begrepp som ”alla” förväntas förstå. Vi vill visa på denna rör(l)ighet och hur tolkningen av ord alltid är sammankopplad med det sammanhang där orden används.

I denna lista har vi valt att inte ange specifika källor eller referenser. Det betyder naturligtvis inte att vi inte använt oss av den samlade kunskap eller av viktiga tänkare och teoretiker inom fältet. Vår ambition med denna ordlista inte är att ge ”den korrekta” eller ”en sann” definition av olika ord och begrepp. Snarare gör strävan om att vilja visa på olika förståelser och användningar av centrala ord att banbrytande personer och deras respektive bidrag till det rika genusvetenskapliga språket har fått stå tillbaka. Vi står i skuld till alla dessa individuella och kollektiva gärningar och i utvecklingen av ordlistan lyfts lästips in, med namn på både böcker och personer in som vi anser varit vägledande för respektive ord.

Ord och begrepp reser, används och skiftar betydelse och vår förhoppning är att denna ordlista kan vara en levande och dynamisk del av genus.se. Listan kommer att utökas, både med antal ord och med innehåll kopplat till varje ord. Tips till vidare läsning, ljudfiler och fler exempel på hur orden tillämpas och förändras är några av våra idéer. Vi tar gärna emot förslag på andra och fler.

Arbetet med ordlistan har letts av Maja Lundqvist och skrivits fram tillsammans med Jimmy Sand och Josefine Alvunger. Övriga medarbetare på Nationella sekretariatet för genusforskning har varit behjälpliga med läsning, kommentarer och diskussioner av texterna. Första versionen av ordlistan publicerades 10 juni 2016.