Andra utlysningen av det nordiska forskningsprogrammet Kön och våld

2001-02-19 13:43

Nordiska Ministerrådet har initierat ett övergripande och samordnande nordiskt forskningsprogram för perioden 2000-2004 om kön och våld.

En programkommitté utsedd av Nordiska Ministerrådet ansvarar för programmet, som administreras av Nordisk forskerutdanningsakademi (NorFA). NorFA inbjuder nu på programkommitténs vägnar nu för andra gången förslag på samarbetsprojekt kring forskning och forskarutbildning inom följande prioriterade områden:

  • Makt, våld, sexualitet och offerskapande (victimization) som könsspecifik process.

  • Föräldraskap, kön och våld: föräldraskapet som könsbaserad samhällsinstitution.

  • Maskulinitet och våld som ömsesidigt konstituerande samt kulturella definitioner av sexualitet som överordnar mäns och underordnar kvinnors sexualitet.

  • “Kulturens” och “kulturernas” betydelse för sambandet mellan kön och våld.

Nordiska Ministerrådet har för året 2001 beviljat totalt 3,65 MDKK till programmet, och programkommittén förväntar sig att i denna andra utlysningrunda bevilja stöd till 6-8 projekt. Medlen beviljas som 2-åriga ramanslag, med möjlighet att ansöka om förlängning. I den första utlysningsomgången beviljades stöd till nio samarbetsprojekt kring forskning och forskarutbildning. För sökande i denna utlysningsomgång kan det möjligen vara aktuellt att knyta kontakt med redan etablerade nätverk.

För närmare detaljer hänvisas till programbeskrivningen med riktlinjer och ansökningsblanketter som kan hämtas på NorFAs webbplats.

Ansökningsfrist: 2 maj 2001.

Ytterligare upplysningar fås av:

Programkoordinator, doktorand Maria Eriksson,

Sociologiska institutionen, Uppsala universitet,

Tel. +46 18 471 34 55,

E-post: maria.eriksson@soc.uu.se;

eller Seniorrådgivare Morten Bennum, NorFA,

Tel.: + 45 23 35 45 63,

E-post: morten.bennum@norfa.no.

visa fler nyheter ›