Ansvar för familjen påverkar synen på sextimmarsdag

2012-06-28 10:18

Kvinnor som tar stort omsorgsansvar för barn är mer positiva till sex timmars arbetsdag än kvinnor som inte har samma omsorgsansvar. Det visar 2011 års stora riks-SOM-undersökning som presenteras i boken ”I framtidens skugga”. Även män med omsorgsansvar tycks vara positiva till att jobba mindre.

Enligt undersökningen finns det ett starkt samband mellan omsorgsansvar och en positiv inställning till sex timmars arbetsdag, särskilt för kvinnor. Generellt är kvinnor mer positiva till sextimmarsdag än män, men när kvinnor med stort omsorgsansvar för barn jämförs med kvinnor som inte har så stort omsorgsansvar uppstår tydliga skillnader. Sex av tio kvinnor med stort omsorgsansvar för barn är positiva till sextimmarsdag jämfört med fem av tio kvinnor som inte har samma ansvar.

– Även bland män med omsorgsansvar finns motsvarande tendens, men här är resultaten inte statistiskt signifikanta, säger Helena Rohdén, doktorand i statsvetenskap och informatör vid Svensk Nationell Datatjänst.

Undersökningen ingår i boken ”I framtidens skugga” som bygger på resultat från SOM-institutets långa mätserier av svenska folkets åsikter, värdering och livsstilar. Nationella sekretariatet för genusforskning har i samarbete med SOM-institutet och genusforskare utvecklat frågor i den senaste undersökningen som handlar om omsorgsansvar och sexuell orientering. Två kapitel i boken analyserar svaren på dessa frågor. Kapitlet om omsorgsansvar är skrivet av genusforskarna Helena Rohdén, Carin Nyman och Maria Edström och kapitlet om sexuell orientering är skrivet av genusforskarna Erika Alm och Anna Westerståhl.

Olika åsikter om vem som gör vad

Forskarna som har skrivit kapitlet ”Påverkar omsorgsansvar våra åsikter?” har undersökt hur kvinnor och män i parrelationer uppskattar vem som har ansvaret för olika uppgifter i hemmet, som till exempel ansvar för barn, matlagning, städ och reparationer. Undersökningen visar att kvinnor tar det största omsorgsansvaret hemma. Undantagen är trädgårdsarbete som delas lika och underhåll och reparation som oftast utförs av män. Omsorgen om barnen delas också lika av många kvinnor och män, men det är betydligt fler kvinnor än män som tar huvudansvaret. Dessutom visar undersökningen att det finns olika uppfattningar om hur mycket ansvar var och en tar. Män menar generellt att de tar större ansvar än vad kvinnor säger att deras partner gör.

Undersökningen är utförd på kvinnor och män som lever i parrelationer. Det innebär att ensamstående mödrar och fäder som tar allt ansvar själva för omsorgsarbetet inte finns med i analysen. Forskarna misstänker därför att det kan finnas ett ännu starkare samband mellan omsorgsarbetet och åsikter i specifika sakfrågor:

”Det finns som vi bedömer det därför flera anledningar att fortsätta undersöka omsorgsansvaret och dess betydelse vid politisk åsiktsbildning. Inte bara i relation till kön utan också med hänsyn tagen till andra faktorer som vi vet påverkar människors attityder, som till exempel politisk ideologi, ålder och klasstillhörighet”, skriver Helena Rohdén, Carin Nyman och Maria Edström.

visa fler nyheter ›