Antologi om hur genus skapas och förändras

2012-08-29 09:53

En ny antologi om hur genus förändras och utmananas i dagens samhälle granskar jämställdhet, vardagspolitik och arbete utifrån genusperspektiv. Två av de ämnen som tas upp i boken är moderskapet i media och integrationspolitik.

I antologin Gender and change. Power, politics and everyday practice, granskar genusforskare bland annat den könssegregerade arbetsmarknaden, föräldraskap och jämställdhet, genuskonstruktioner inom Svenskt näringsliv, åldersperspektiv på svensk jämställdhetsintegrering, sexuell mångfald och sexuella rättigheter.

Media är en mäktig arena för att skapandet av identiteter, skriver Maria Jansdotter Samulesson i sin artikel om moderskap och media. Bilden av en självuppoffrande och omsorgsfull kvinna blir allt mer inaktuell. I dag ser vi framgångsrika, heltidsarbetande, attraktiva och inte minst självständiga mammor träda fram i mediabruset. Maria Jansdotter försöker förstå bilden av det moderna moderskapet i ljuset av konsumismen. Hon menar att det finns anledning att problematisera kring ett okritiskt ideal av den självförverkligande mamman utifrån ett feministiskt perspektiv. Jansdotter hävdar att konsumtionen aldrig har haft som syfte att frigöra kvinnan. Därmed finns det goda anledningar till att vara uppmärksam på hur individualismen i konsumtionssamhället paketeras i framställningen av det moderna moderskapet.

Författaren Lena Grip analyserar svensk integrationspolitik med fokus på kvinnor med utländsk bakgrund som är aktiva i föreningslivet. Hon visar hur kön och etnicitet samverkar i utformningen av integrationspolitiken, bland annat att politiken bygger på föreställningar kring kvinnor med utländsk bakgrund som grupp eller prototyp. Kvinnorna insorteras i stereotypa mallar och blir tilldelade vissa givna roller. Detta leder till att handlingsutrymmet riskerar att strypas och att behoven inte tillgodoses. Artikeln lyfter fram behovet av att skapa en politik och en praktik som sätter fokus på individen och på vad hon eller han kan göra. Tidigare undersökningar visar att män med utländsk bakgrund deltar i högre utsträckning i introduktionskurser och oftare blir erbjudna praktikplatser än kvinnor. Undersökningar visar att kvinnor istället oftare hänvisas till sociala aktiviteter som till exempel sy- och matlagningskurser.

Redaktörerna för boken är Maria Jansdotter Samuelsson, Clary Krekula och Magnus Åberg och utges av Karlstad universitet.

Skribent Roxana Ortiz
visa fler nyheter ›