Bättre biologisk forskning med genusperspektiv

2012-09-28 13:13

- Ett genusperspektiv kan förbättra biologers tolkningsförmåga. Det sa genusforskaren och evolutuionsbiologen Malin Ah-King vid en föreläsning på Bokmässans forskartorg.

Malin Ah-King är fil dr i zoologi vid Uppsala universitet och har skrivit boken Genusperspektiv på biologi, på uppdrag av Högskoleverket och Nationella sekretariatet för genusforskning. I boken beskriver hon hur biologin har överfört en stereotyp syn på kön och sexualitet på människor till djur.

Två forskare som studerat dominansbeteenden bland tallskrikor. Trots att de kom fram till att fåglarna var fredliga, lyckades de tolka subtila rörelser mellan hanar som dominerande. När honor uppträdde aggressivt och hackade på varandra tolkades det dock inte som dominanshierarkier utan som att de var ”snarstuckna” och hade PMS.

– I en omtolkning med hjälp av ett genusperspektiv kan man se att honorna skapar dominans i ett område, sa Malin Ah-King. Det är bara de hanar som blir valda av honor som visar dominans mot honor. Ett genusperspektiv hjälper därmed oss biologer i forskningen.
Biologin är influerade av mänskligt språk och metaforer, menar Malin Ah-King. Befruktningen har beskrivits som att spermierna är ridderliga och konkurrerar med varandra om det väntande ägget.

– Det har lett till att biologer främst har fokuserat på spermiers rörelser istället för att också studera hur äggen samspelar. Det är ett exempel på hur en könsstereotyp syn påverkar den biologiska forskningen.

Kön och sexualitet varierar

Naturen visar upp en betydligt bredare variation på kön och sexualitet än vad biologer tidigare har beskrivit. Däggdjurs och fåglars biologiska kön bestäms av kromosomer, medan andra djurs kön bestäms av temperaturen på ägget. En del djur byter dessutom kön under sin livstid. Det förekommer också betydligt mer samkönat sex än vad biologer tidigare har rapporterat.

– Det finns ett antagande att djur är heterosexuella, sa Malin Ah-King. Om biologer har sett samkönat sex så har de kallat det för något annat, till exempel dominans. Det har inte ansetts intressant eftersom biologer ofta är fokuserade på reproduktion.

– Bland biologer finns en enorm kunskap om variation, men de fortsätter att beskriva djuren utifrån normer om heterosexualitet och tvåsamhet.

Malin Ah-King efterfrågar en mer dynamisk syn på kön bland biologer. Ett genusperspektiv har betydelse för många aspekter av biologin som vetenskap, menar hon.

– Det är extra viktigt eftersom biologiska argument ibland används i den politiska debatten.

visa fler nyheter ›