Enkät om genusforskares utsatthet i arbetsmiljön

2016-09-20 17:17

Sveriges Genusforskarförbund (SGF) har tagit fram en första enkät om genusforskares erfarenheter av hot, trakasserier, våld och andra former av utsatthet. Enkäten kan besvaras online fram till den 5 oktober i år och vänder sig till aktiva genusforskare i Sverige.

Syftet är att få en första överblick över hur utsattheten ser ut och vilka konsekvenser den får, både i arbetslivet och i livssituationen i övrigt. Fredrik Bondestam, verksamhetsledare vid Nationella sekretariatet för genusforskning och ledamot i SGFs styrelse, har deltagit i arbetet med enkäten:

– Vi vet ju sedan länge att forskare som arbetar med kritiska perspektiv har erfarenheter av utsatthet på olika sätt, samtidigt som den nuvarande situationen för genusforskare mer specifikt är relativt okänd. SGF vill på det här sättet ta ett systematiskt grepp om frågan för att belysa, och i förlängningen aktivt påverka, arbetsgivarnas ansvar för att skapa en arbetsmiljö fri från hot och våld, särskilt då för de forskare som i sin anställning utmanar och kritiserar rådande normer och maktstrukturer. Det handlar i förlängningen om att bidra till att stärka den kritiska forskningens ställning vid svenska lärosäten, säger han.

Resultatet av enkäten kommer i ett första steg att presenteras och diskuteras vid en workshop på genusforskarkonferensen g16, som hålls i Linköping den 23-25 november. SGF har för avsikt att därefter genomföra en fördjupad studie av utsatthetens konskevenser under kommande verksamhetsår.

För mer information, kontakta SGF:s ordförande Paulina de los Reyes: paulina.de_los_reyes@ekohist.su.se.

Relaterat material
visa fler nyheter ›