Enkät: Vad har genus med tillväxt att göra?

2011-05-04 14:16

En innovation kan beskrivas som något nytt som tas i bruk och skapar värde i samhället. Innovation förväntas ofta leda till ekonomisk tillväxt, men kan också innebära annan form av utveckling och förändring. På vilket sätt kan genusforskning bidra med relevanta perspektiv?

Ewa Gunnarsson, professor vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle,  Luleå tekniska universitet

foto_184x260_Ewa-GunnarssonI tillväxt ryms andra dimensioner än ekonomiska. Ett socialt hållbart och demokratiskt samhälle ser jag som viktiga delar i tillväxt. Ett sådant samhälle är ett jämställt samhälle där kvinnor och män ska kunna leva sina liv jämbördigt. Genusperspektivet tillför en kritisk granskning av samhället som visar på den ojämställdhet som finns mellan kvinnor och män. Det kan även ses som en innovativ hävstång som öppnar upp för ny kunskap och kan på så sätt bidra till att förändra vår grundläggande syn på vad tillväxt kan vara och skapa nya visioner.

Fredrik Sjögren, doktorand vid Institutionen för  ekonomi, teknik och samhälle,  Luleå tekniska universitet

foto_184x260_Fredrik-SjogrenGenusperspektivets mest relevanta bidrag är i dag ett kritiskt perspektiv på tillväxtens begrepp och paradigm. Normativa föreställningar om kön står inte enbart i vägen för innovationer och tillväxt, utan har också bidragit till desamma. Kanske tar föreställningar om ”socialt hållbar tillväxt” och ”genusperspektiv för ökad tillväxt” ifrån genusperspektivet dess möjlighet till kritisk blick? Tänk om genusperspektivet oskadliggörs när det blir en del av hur tillväxt ska uppnås? Än har jag inte sett det ekonomiska underkastas vare sig det ekologiska eller det sociala.

Ulrika Gunnarsson Östling, doktorand vid Avdelningen för miljöstrategisk analys, Kungliga tekniska högskolan

foto_184x260_Ulrika-Gunnarsson-OstlingI studier av de regionala tillväxtprogrammen har jag sett att jämställdhet, som ska integreras, ofta hanteras som en fråga om kvinnors och mäns lika rätt till deltagande i processen. Däremot ifrågasätts sällan innebörden av begrepp som ekonomisk tillväxt. Mina studier visar att jämställdhet ofta kommer in sent i processen och ses som ett tillägg, inte som en del av helheten. Detta försvårar jämställdhetsarbete, eftersom genusperspektivet belyser maktaspekter som vilka frågor som hanteras och vilka som hamnar utanför agendan.

Källa Enkäten publicerades ursprungligen i tidningen Genus nr 1 2011
visa fler nyheter ›