EU-parlamentet i täten för genus i forskningen

2013-03-05 08:35

Genusfrågorna har fått ett rejält genombrott i förhandlingarna om EU:s framtida forskningspolitik, Horisont 2020. Europaparlamentet går längst i sina krav på jämställdhet och genusperspektiv i forskningen. I vår avgörs det i förhandlingarna om parlamentet får med sig regeringarna på banan.

Nästa år träder EU:s nästa forskningsprogram Horisont 2020 i kraft. Fram till dess förhandlar Europeiska kommissionen, regeringarna i Europeiska rådet och Europaparlamentet om hur det ska formuleras. Irland som just nu är ordförande för EU vill att saken ska avgöras i vår.
I kommissionens ursprungliga förslag hade jämställdhet och genusforskning en undanskymd roll. Regeringarna i rådet har sedan dess lyft fram genusdimensionen mer, men längst går parlamentet. En av de EU-parlamentariker som har drivit frågorna framåt är centerpartisten Kent Johansson som sitter i Industri-, forsknings- och energiutskottet.
– Ett enat parlament har tydligt markerat att såväl jämställdhets- och genusfrågorna som de samhällsvetenskapliga och humanistiska frågorna är oerhört viktiga för forskning och innovation i Europa, säger Kent Johansson. Parlamentet kommer att stå upp för de här frågorna i förhandlingarna med rådet, så det finns goda chanser för att det kan få stort genomslag.

Genus ska genomsyra forskningen

I parlamentets beslut betonas det att genus- och jämställdhetsdimensionen ska finnas med i alla delar av forsknings- och innovationsprocessen, allt ifrån prioriteringar, utlysningar, övervakande och utvärderingar av program och projekt till förhandlingar och överenskommelser.
– Vi har haft alltför lågt deltagande av kvinnor i forskningen, säger Kent Johansson. Utvecklingen i tidigare ramprogram har delvis till och med gått åt fel håll med en fallande kurva när det gäller deltagandet av kvinnor i forskningen. Vi får inte ut vår potential inom forskningsområdet när så många kvinnor inte deltar.

Föreslår årlig övervakning

Parlamentet vill också att kommissionen årligen ska övervaka Horisont 2020 så att det tas hänsyn till jämställdhet och genusperspektiv i hela forskningsprocessen.
Hur pass tvingande instrument kan kommissionen använda?
– Det är en bra fråga som nu diskuteras i förhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet, säger Kent Johansson. Rådet vill i princip att jämställdhets- och genusdimensionerna ska vara horisontella utan egentliga sanktionsmöjligheter, medan parlamentet driver att dessa dimensioner på ett effektivt sätt måste kunna följas upp. Jag tycker att kommissionen bör arbeta med incitament snarare än sanktioner – att projekt som på ett bra sätt tar hänsyn till både jämställdhets- och genusaspekter ska tjäna på det. Hur det blir vet vi först när förhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet är klara, förhoppningsvis i vår.

Skribent Bosse Parbring
Fakta om Horisont 2020
Europakommissionen kom med sitt förslag till nytt forskningsprogram, Horisont 2020, hösten 2011. I Horisont 2020 betonas att forskningens roll i större utsträckning än tidigare ska vara att möta gemensamma samhällsutmaningar. I april 2012 arrangerade Nationella sekretariatet för genusforskning tillsammans med Vinnova ett seminarium i Europaparlamentet om vilken betydelse genusperspektiv har för Europas forsknings- och innovationspolitik.
visa fler nyheter ›