Eva Lundgren säger upp sig från Uppsala universitet

2011-03-03 16:29

Genusforskaren Eva Lundgren har sagt upp sig från sin tjänst som professor vid Uppsala universitet. Skälet är enligt Lundgren själv bland annat att universitetet inte gjort tillräckligt för att återupprätta hennes rykte efter att hon friats från anklagelserna för forskningsfusk 2005.
- De har inte velat ta i saken. Jag har tänkt att jag får återupprätta mig på mitt eget sätt och det gör jag bäst utanför Uppsala universitet, säger Lundgren.

I måndags packade Eva Lundgren de sista kartongerna på sitt kontor vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Beslutet att lämna universitetet bottnar i att universitet, enligt Lundgren, inte har levt upp till det avtal som träffades mellan universitetet och henne själv 2005, efter att hon friats från anklagelserna om forskningsfusk. Under de år som gått sedan 2005 har påhoppen på henne som forskare duggat tätt, men universitetet har valt att ligga lågt, säger Lundgren.
– Enligt avtalet ska universitetet fortlöpande vidta åtgärder för att återupprätta mitt rykte och informera om att jag friats. Det var viktigt för mig, men avtalet har visat sig fungera bäst på pappret, säger Lundgren.
Enligt Lundgren har universitetets huvudsakliga strategi varit att tysta ner frågan för att undvika negativ uppmärksamhet och hon säger att hon också pressats mycket hårt för att skriva på ett avtal där hon skulle förbinda sig att inte prata och eller skriva om saken. Att Lundgren skulle ha utsatts för starka påtryckningar på denna punkt är emellertid något som Anders Malmberg, dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten, inte vill kännas vid.
– Överenskommelsen föregicks av en lång process där ett stort antal avtalsversioner diskuterades. I någon version fanns det med en passus om att parterna skulle förbinda sig att inte kommentera innehållet i avtalet, men den togs bort tidigt i processen, säger han.

Har inte fått syssla med sin inriktning

Ytterligare ett skäl till att Lundgren väljer att lämna sin tjänst är att hon upplever att hon har hindrats från att undervisa och handleda inom området för sin professur.
– Jag har inte fått syssla med genus, makt och våld trots att jag har en professur inom området. Jag kände också ett aktivt motstånd från den dåvarande institutionsledningen och det dröjde fyra år innan jag fick ett eget rum, säger hon.
Enligt Anders Malmberg handlar Eva Lundgrens uppsägning om samarbetsproblem mellan henne och Sociologiska institutionen, dit hennes forskningsavdelning flyttades som en del av avtalet från 2005.
– Vi har misslyckats med att integrera Eva i miljön vid Sociologiska institutionen. Planen var att hon skulle jobba där som en vanlig professor, med både forskning och undervisning. När det gäller forskningen har Eva, liksom alla professorer, haft full frihet att välja sin inriktning. Men när det gäller undervisning kan man inte kräva att bara få syssla med sin specialitet. Undervisningen styrs ju till exempel av vilket kursutbud en institution har.
Malmberg menar också att universitetet inte alls backat undan åtagandet att vidta åtgärder för att återskapa Eva Lundgrens rykte som forskare.
– Jag tycker inte att det stämmer. Vi har vid flera tillfällen skrivit brev för att dementera påståenden om Evas forskning som varit felaktiga. Rektor har också, varit med och invigt en internationell konferens om kön och våld för att markera universitetets stöd, säger han.

Inga minskade satsningar på genus

Vad som händer med Eva Lundgrens professur och den satsning på genusforskning som låg bakom tillkomsten av hennes forskningsmiljö är enligt Malmberg för tidigt att säga.
– Någon plan för hur samhällsvetenskapliga fakulteten ska hantera detta framöver finns ännu inte. Däremot är det klart att Uppsala universitet i stort fortsätter att satsa på detta område. Bland annat fattas i dagarna beslut om att där inrätta en ny professur vid Centrum för genusvetenskap, säger han.
Uppsägning är slutet på en utdragen förhandlingsprocess som landade i en överenskommelse, vilken Lundgren beskriver som ekonomiskt generös, även om pengar inte kan ändra det faktum att hon fått sitt rykte som forskare förstört i Sverige, säger hon.

Ska forska internationellt

Enligt Lundgren består den djupast liggande orsaken till det motstånd hon upplevt från Uppsala universitet i en motvilja att acceptera innehållet i hennes forskning.
– De har sagt att det är jättebra det jag gör men jag är för kontroversiell. Jag tror att det handlar om att jag närmar mig våldsfrågorna på ett sätt som bryter med den gängse kriminologiska traditionen i Sverige. Medan den går ut på att knyta våld till det som är avvikande, använder jag redskap från normaliteterna i mina våldsanalyser.
Planerna för den närmaste framtiden är att hon ska ägna sig åt olika skrivprojekt samt åt forskning på en internationell arena.
– Det är också där jag har min starkaste position. Jag känner en enorm lättnad och jag känner att energin finns för att gå vidare.

Fakta
2005 tillsatte Uppsala universitets dåvarande rektor Bo Sundqvist en granskning av Lundgrens forskning för att avgöra om det fanns någon grund för den kritik om fabricerade data som hade riktats mot hennes forskning i SVT-dokumentären Könskriget. Granskarna friade Lundgren från alla anklagelser. Ett avtal träffades mellan universitetet och Lundgren som innebar att hennes forskningsavdelning skulle inlemmas under Sociologiska institutionen, att Lundgren fick två års tid för egen forskning och att Uppsala universitet skulle markera sitt fulla stöd för henne. Källa: www.ergo.nu
visa fler nyheter ›