Helene Hellmark Knutsson inledningstalar på konferensen Kvalitetsdrivet

Förnyad kraft behövs i arbetet för breddad rekrytering

2016-04-20 15:58

Just nu pågår UHRs konferens Kvalitetsdrivet. Sekretariatets verksamhetsledare för att stödja jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor, Fredrik Bondestam, är på plats. Han pekar på behovet av att skapa samverkande och sektorsgemensamma insatser som bär långsiktigt.

Nyhet 

Mer än 200 människor deltar i dag i konferensen Kvalitetsdrivet, som anordnas av Universitets- och högskolerådet, UHR, för att diskutera breddad rekrytering och breddat deltagande i högskolan.

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson satte tonen i sitt inledningstal. Hon pekade på vikten av att stärka kvaliteten i högre utbildning, genom ett samlat grepp om tillträde, rekrytering, deltagande, mobilitet, internationalisering och ledarskap.

Det pågående uppdraget om jämställdhetsintegrering i akademin som regeringen har lagt på Göteborgs universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning lyftes fram som centralt.

Jämställdhetsintegrering en nyckelprocess

Fredrik Bondestam, sekretariatets verksamhetsledare för stödstrukturen till uppdraget, ser både möjligheter och utmaningar under kommande år. Det går inte att uppnå kvalitet i högre utbildning bara genom enskilda projekt och insatser, menar han. Istället måste hela kedjan av kompetensförsörjning ständigt innefatta ansvarstagande och utveckling. Här kommer även verktyget jämställdhetsintegrering in.

– Jämställdhetsintegrering kommer att vara en nyckelprocess för att säkerställa att just tillträde, rekrytering, deltagande och fortsatta karriärvägar faktiskt bryter nuvarande ojämställdheter, säger Fredrik Bondestam.

Just nu är flera lärosäten i uppstartsfasen när det gäller att organisera arbetet med jämställdhetsintegrering. De har redan identifierat kärnverksamheter som behöver genomlysas och förändras, berättar Fredrik Bondestam. En av utmaningarna blir att införliva ett jämställdhetsperspektiv för att utveckla mer inkluderande rekryterings- och ledarskapsmodeller, anser Fredrik Bondestam.

– Här blir insatser för breddad rekrytering och breddat deltagande helt centrala för att motverka nuvarande könsbundna studieval och den sociala snedrekryteringen till högskolan. Det har ju inte förändrats nämnvärt under senaste tioårsperioden.

Rapport ger flera skarpa förslag

Konferensen Kvalitetsdrivet pågår under två dagar och har sin upprinnelse i UHRs nya rapport Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper, som främst sammanställer goda exempel på insatser vid landets lärosäten. Rapporten bidrar också med flera skarpa förslag om fortsatt utveckling av arbetet med breddad rekrytering och deltagande.  Eftersom högskolelagens allmänna krav inte förpliktigar och lärosäten sedan 2010 saknar ett konkret uppdrag i regleringsbreven är det uppenbart att förnyad kraft behövs i arbetet, menar Fredrik Bondestam.

– UHR pekar på möjligheten att själva förvalta ett permanent främjandeuppdrag inom området och det är bra. Men vi behöver höja ambitionsnivån ytterligare. Flera deltagare på konferensen som jag lyssnar in ser behov av rekryteringsmål även på denna nivå, i likhet med rekryteringsmål för professorer.

Det som kanske framför allt behövs anser Fredrik Bondestam är samverkande och sektorsgemensamma insatser.

– Vi behöver insatser som förmår öka tillträdet för, och behålla, personer med föräldrar utan akademisk utbildning, och som tar tillvara nyanländas kompetens och vilja att studera. Görs det dessutom med ett jämställdhetsperspektiv som grund kommer vi nå långt, säger han.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
Bild Helene Hellmark Knutsson inledningstalade på konferensen Kvalitetsdrivet, foto: Fredrik Bondestam
Relaterat material
visa fler nyheter ›