Forskaren Marie Nordberg har avlidit

2015-04-30 09:49

Forskaren Marie Nordberg har avlidit efter en längre tids sjukdom. I sin forskning ägnade hon sig särskilt åt maskulinitetsskapande, våld, och pojkars attityder till skola och lärande. Hon efterlämnar ett betydelsefullt bidrag till maskulinitets- och skolforskningen i Sverige.

Marie Nordberg, filosofie doktor i etnologi, var verksam på Centrum för Genusforskning och avdelningen för utbildningsvetenskap vid Karlstads universitet. Sedan 1996 har hon forskat om män och maskulinitet och 2005 disputerade hon vid Göteborgs universitet, med en avhandling om män i kvinnligt kodade yrken.

Så här minns Ulf Mellström, professor i genusvetenskap vid Karlstads universitet, sin kollega:

Genus- och maskulinitetsforskaren Marie Nordberg har avlidit efter en längre tids cancersjukdom. Marie gick bort några dagar innan hon skulle fylla sextio år den 1 april 2015. Det var alldeles för tidigt och vi är många som sörjer henne. Marie karakteriserades av en sällan skådad energi, beläsenhet, nyfikenhet och pratsamhet. Genusforskningen och speciellt maskulinitetsforskningen har förlorat en duktig forskare, en omtänksam kollega och medmänniska.

Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet har förlorat en skarp intellektuell person och ett nav i verksamheten. Maries omvittnade nyfikenhet kring samtida samhällsteori gjorde henne till en av de drivande forskarna inom svensk och nordisk maskulinitetsforskning på 1990- och 2000-talet. Hon väjde aldrig för komplexiteten och drev alltid seminarie- och forskarsamtalen till nya nivåer och utmanande frågeställningar. Marie lämnar här ett stort tomrum och vi kommer alltid att undra vad Marie hade tyckt eller hur hade Marie utvecklat tankegångarna kring nya teoretiska inriktningar inom genusvetenskapen.

Marie disputerade relativt sent i livet (2005) och äntrade den akademiska scenen efter att ha arbetat som förskolelärare. Marie var dessutom förälder till åtta barn vilket gör hennes alltför korta men mycket betydelsefulla akademiska insats än mer anmärkningsvärd. I Maries avhandling i etnologi ”Jämställdhetens spjutspets? – manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet” integrerade hon samtida feministisk teori med maskulinitetsforskning på ett unikt sätt. Hon fokuserade bland annat feminin maskulinitet på ett nydanande sätt i svensk maskulinitetsforskning och var på olika sätt upptagen av gränsgångarna i den heterosexuella ordningen. Hon utmanade dessutom tidigt hierarkier och hegemonier inom maskulinitetsforskningen i både ord och text. Något som efterhand borde förtjäna en allt större uppmärksamhet.

Efter avhandlingen gick Marie vidare inom ett flertal forsknings- och undervisningsområden, t ex har hon gjort teoriutvecklingsprojekt tillsammans med sydafrikanska maskulinitetsforskare, bedrivit politiskt och vetenskapligt betydelsefull forskning om pojkars skolprestationer, och hon har problematiserat förståelser av våld i relation till pojkar och unga män. Marie har också gett ett viktigt bidrag till utvecklingen av det internationella excellenssamarbetet GEXcel vid Karlstads, Örebro och Linköpings universitet. Marie hade en tydlig ambition att utveckla maskulinitetsforskningsfältet teoretiskt. Hon gjorde detta med hjälp av en otroligt bred och djup akademisk kunskap, och hennes undersökningar karaktäriserades alltid av en finslipad etnografisk blick. Hennes engagemang i feministisk forskning handlade aldrig om henne själv, utan om att bidra till samhällsförändring, och hon har gjort en fantastisk insats för att kommunicera forskningsresultat till media, politiker, studenter och aktivister. Typiskt för Marie, var att hon svarade “jag kommer gärna” när hennes kunskap, klokskap och vänskap efterfrågades. Det är väldigt sorgligt att hon inte finns bland oss längre.

Skribent Ulf Mellström, för Centrum för genusforskning, Karlstad universitet
visa fler nyheter ›