Forskares meriter i fokus för jämställdhetsrapport från VR

2017-05-18 09:55

Inom ramen för arbetet med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet har Vetenskapsrådet, VR, för sjätte gången låtit jämställdhetsobservatörer delta i de möten där sakkunniga bedömer vilka forskare som ska beviljas forskningsstöd. Detta för att se hur processen behandlar forskare beroende på könstillhörighet. Frågan som särskilt ställts den här gången är huruvida sökande som är män gynnas av bedömningar som lägger tonvikten på forskares meriter.

Tidigare observationer har visat att till exempel hierarkiska strukturer och informella nätverk kan styra vilka som kommer till tals i bedömargruppen och hur diskussionerna förs. Detta kan i sin tur påverka jämställdheten i bidragsbesluten negativt. Vetenskapsrådet har därför strävat efter att formalisera processen ytterligare med förtydligade roller, rutiner, fördjupade introduktioner och jämställdhetsutbildningar.

– Men observationerna vi genomfört 2016 visar också att vi behöver titta närmare på om de betygskriterier som används i bedömningen av ansökningar har någon inverkan på jämställdheten. Om forskarens meriter ges stor betydelse för vilka forskningsprojekt som finansieras finns det en risk att den rådande ojämställdheten inom akademin förstärks i och med våra beslut, säger Lisbeth Söderqvist, analytiker vid Vetenskapsrådet.

Resultatet från studien finns publicerat i rapporten “En jämställd process – jämställdhetsobservationer i Vetenskapsrådets bedömningsgrupper 2016”, som kan läsas på vr.se.

Källa Vetenskapsrådet
Relaterat material

Kollegial bedömning

Kollegial bedömning är den vanligaste metoden för att fördela forskningsmedel. Men den är inte alltid så objektiv eller neutral utan riskerar att missgynna såväl kvinnor som kritisk och tvärvetenskaplig forskning.

Läs mer om kollegial bedömning ›

fyra personer sitter runt ett bord, täckt med papper och datorer.
visa fler nyheter ›