“Fusk på vanlig svenska”

2005-06-14 15:26

I en debattartikel (DN 3/6) anförde vi kritik mot den forskning om mäns våld mot kvinnor som bedrivs av Eva Lundgren vid Uppsala universitet. I sitt svar till oss anför Eva Lundgren att hon aldrig påstått att det förekommer rituella barnamord (DN 12/6).

Men detta är inte sant, vilket följande citat från SvT:s program Könskriget visar:

Reportern: Men i Eva Lundgren är också kontroversiell sedan hon i början av 90-talet vittnade om hur barn skulle ha offrats i ritualmord.

Lundgren: Det är inte bara att det sker i ungdomsmiljöer, det vill jag gärna understryka, dessa grymma ritualer, där fostret skärs ut, styckas, offras.

Reportern: Hur många offer skulle du säga att du har pratat med?

Lundgren: Om du menar för det här rituella slaget, det är väl… jag vet inte hur många hundra det kan vara.

Vidare säger Lundgren i intervjun:

Reportern: När du säger att man gör kvinnor gravida för att använda fostret, på vilket sätt använder man fostret?

Lundgren: Som ett offer. Och det kan fylla flera funktioner. För att få liv, virilitet, kraft så måste man offra liv. Det är en gammal offertanke men så kan det till exempel vara.

Reportern: Men man dödar barnet?

Lundgren: Eller ett foster.

Som bland annat den norske forskaren Asbjörn Dyrendal visat har Lundgren aldrig kunnat lägga fram några belägg för dessa påståenden och de polisutredningar som gjorts har visat att påståendena varit grundlösa.

Vidare hävdar Lundgren att vi har fel när vi påstår att hon fått sina forskningsanslag utan sedvanlig vetenskaplig granskning. Bland annat anför hon att hon fått forskningsanslag av Riksbankens jubileumsfond efter sådan granskning skett. Riksbankens jubileumsfond låter emellertid meddela att Lundgren under åren kommit in med fyra forskningsansökningar som alla avslagits. Däremot har hon 1997 fått ett mindre belopp, men inte som ett forskningsanslag utan för att anordna en konferens. Även på denna punkt far således Lundgren illa med sanningen. Fakta är att hennes största forskningsanslag har hon fått genom politiska beslut av regering och Brottsoffermyndigheten. Anslaget, som resulterade i den mycket kritiserade rapporten Slagen dam, var på sammanlagt 3,9 miljoner kronor, vilket för samhällsvetenskap är mycket pengar. Detta stora forskningsanslag fick hon utan att det förekom en sedvanlig vetenskaplig granskning av externa sakkunniga.

Eva Lundgren menar också att eftersom hon arbetar med en särpräglad metod (sk. hermeneutik) så behöver hon inte som andra forskare uppvisa empiriska belägg för sina påståenden. Detta är emellertid helt fel. Metoden innebär att man tolkar texter och berättelser, men dessa texter och berättelser (intervjuer) måste naturligtvis existera i sinnevärlden, inte minst för att andra forskare skall kunna bedöma om den tolkning som görs är rimlig och förenlig med vetenskapliga krav på stringens och logik. Lundgren har emellertid hittills aldrig uppvisat några bandinspelningar eller liknande för sina påståenden om hundratals offer för rituellt offrande av foster och spädbarn.

Som vi framhöll får naturligtvis Eva Lundgren framföra vilka spekulativa teorier hon vill och göra vilka tolkningar av data som hon önskar. Men enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för vad som är “god sed” inom forskningen är det inte tillåtet att “fabricera data”. Inte heller får man syssla med “missvisande analys av data som förvränger tolkningen”. Sådant räknas som oredlighet i forskning, eller på vanlig svenska, som fusk. Ingen skall naturligtvis dömas ohörd och det skall bli intressant att se om Lundgren kan uppvisa belägg för sina påståenden om att det skett rituellt barnamördande i stor omfattning inför den granskning av hennes verksamhet som Uppsala universitet nu beslutat vidta.

Anne-Marie Morhed

Bo Rothstein

visa fler nyheter ›