Genusforskningen under omförhandling inom Vetenskapsrådet

2013-06-27 07:43

Genusforskningens position inom Vetenskapsrådet är under omförhandling.
- Det är två viktiga frågor som är uppe till diskussion, den ena gäller den bedömning ansökningar inom genusforskning får i VR:s beredningsgrupper, den andra genusforskningens plats i VR:s budget, säger Anna Wahl, ordförande för VR:s Expertgrupp för genus.

Hur väl integrerad är genusforskningen i VR:s organisation? Är det befintliga beredningssystemet tillräckligt väl rustat med genuskompetens för att ge genusansökningarna en kvalificerad bedömning eller behöver genusforskning en egen beredningsgrupp? Detta är frågor som har diskuterats inom VR och bland genusforskare under flera år tillbaka. I april i år lade VR:s generaldirektör Mille Millnert fram ett förslag till styrelsen som gick ut på att genusforskningen skulle få en egen beredningsgrupp där genusforskare från ett brett spektrum av discipliner fanns representerade. Förslaget var framtaget i samarbete med Expertgrupp för genus, en grupp som bland annat har till uppgift att vara rådgivande i frågor som rör genusforskning inom VR, och syftade bland annat till att säkerställa att genusansökningar från olika ämnen skulle få en vetenskapligt kvalificerad bedömning.

Nej från styrelsen

Men styrelsen sa nej, och återremitterade ärendet för ytterligare beredning. Istället för en särskild beredningsgrupp för genusforskning är det nu en annan lösning som ligger närmare till hands, enligt Mille Millnert.
– Sannolikt kommer det bli så att genusvetenskap kommer att få dela en beredningsgrupp med något annat område inom ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, säger han.
Därutöver arbetar man också, enligt Mille Millnert, med att förbättra beredningssystemets kapacitet att fånga upp och bedöma den vetenskapliga kvaliteten i tvärvetenskapliga ansökningar, som exempelvis teknik- medicinforskning med inslag av genus.
– Genusforskningen är ett moget, etablerat forskningsfält som ska kunna hanteras inom systemet. Målsättningen är att hitta ett bra sätt att integrera den i VR:s verksamhet och att det finns god bedömarkompetens så att genusforskningen inte kommer på undantag, säger Mille Millnert.

Men Anna Wahl är kritisk till hur väl de förändringar som Mille Millnert beskriver förmår ge genusforskningen en kvalificerad bedömning.
– Att få en plats i en delad beredningsgrupp vore en förbättring, men det är bara en detalj i en mycket större problematik. Det är långt ifrån alla ansökningar inom genusforskning som ryms inom ämnet genusvetenskap, säger hon.
– Utmaningen ligger i att hitta en bra lösning för hur genusforskning på bred front, det vill säga inom humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, medicin och utbildningsvetenskap, ska stimuleras, finansieras och bedömas.

Svårt hitta bra alternativa lösningar

Vad finns det då för alternativ till en egen beredningsgrupp gör genusforskning? Anna Wahl nämner två andra möjliga lösningar, men ser stora problem med båda. De ena lösningen handlar om att se till att det finns en genusforskare i samtliga beredningsgrupper, men detta faller på sin egen orimlighet eftersom antalet beredningsgrupper, omkring 80 stycken, är för stort. Den andra handlar om att beredningsgrupper som saknar genuskompetens skickar ansökningar inom genusforskning på remiss till en extern sakkunnig.
– Detta är ett komplicerat tillvägagångssätt och det är också två helt olika saker att skriva en remiss kring en ansökan och att sitta med och ha en röst i beredningsgruppens faktiska diskussion om densamma, säger Anna Wahl.

Genusforskning syns inte i budgeten

Ytterligare ett orosmoment när det gäller genusforskningen inom VR är dess frånvaro i budgeten. I och med den forskningsproposition som trädde i kraft vid årsskiftet år försvann den skrivning som uppmanade VR att avsätta pengar särskilt till genusforskning.
– Förslaget att skapa en egen beredningsgrupp var också ett sätt att få in genusforskningen i den befintliga budgeten och därmed kunna göra årliga utlysningar mot hela genusfältet, istället för som hittills inom ett särskilt tema. Nu är det väldigt oklart vilka pengar som finns.
I och med att vårens förslag till styrelsen gick vidare till ytterligare beredning förlängdes mandatet för Expertgrupp för genus, från sista juni fram till årsskiftet. Men vad mandatet egentligen rymmer behöver redas ut, menar Anna Wahl. Hon påpekar också att gruppen reducerats kraftigt sedan två platser, vars ledamöters tid löpte ut vid årsskiftet inte har återtillsatts.
– Vi kommer att behöva reda ut vilken faktisk möjlighet vi har att påverka innan vi säger ja till fortsatt mandat. Vi känner stort ansvar inför genusforskarna och fältet och om det inte finns några reella möjligheter att påverka vill vi inte vara en del av de beslut som fattas.
Diskussionen om genusforskningens framtid fortsätter på VR:s styrelsemöte i september.

visa fler nyheter ›