Genusvetenskap blir eget ämne hos Vetenskapsrådet

2013-11-27 10:29

Vetenskapsrådets styrelse har nu beslutat att genusvetenskap inordnas som eget ämne under humaniora och samhälle. Samtidigt finns ingen lösning för hur genusforskning som tvärvetenskapligt fält och ämnesintegrerat perspektiv fångas upp.

Myndigheten Vetenskapsrådet, VR, har genom åren gjort viktiga riktade satsningar på genusforskning, bland annat genom tre så kallade Centers of Gender Excellence under åren 2007-11. Det finns också en Expertgrupp för genus som arbetar under VR:s styrelse och ska bidra med kompetens från genusforskningsområdet i myndighetens arbete. Under det senaste året har genusforskningens position i forskningsfinansiärens beredningssystem och budget varit under omförhandling.

Anna Wahl, professor vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, är ordförande för expertgruppen sedan år 2010. Hon är kritisk till styrelsens beslut att inte skapa en tvärvetenskaplig beredningsgrupp för genusforskning. Det var ett förslag som generaldirektör Mille Millnert lade fram inför styrelsen i april, framtaget i samarbete med expertgruppen.

– Man resonerar som så att nu är genusforskningen så pass etablerad att den klarar sig på egna ben, säger Anna Wahl. Men det måste finnas pengar att söka och kompetens att rätt bedöma ansökningarna. Och som jag påpekat under det senaste året finns inte den kompetensen i bedömargrupperna.

Särskilda satsningar tas bort

År 2011 beslutade Norges forskningsråd, grannlandets motsvarighet till VR, att avsluta sitt könsforskningsprogram med motiveringen att det numera är ett väletablerat forskningsfält som inte längre behöver särskilda satsningar. På liknande sätt resonerar nu VR om genusforskning som tvärvetenskapligt fält och ämnesintegrerat perspektiv.

Anna Wahl håller med om att genusforskningen i dag står stark.

– De medel som regeringen öronmärkt som satsningar har varit bra för genusforskningen, men det är klart att öronmärkningar antyder att forskningsfältet är svagt och inte kan stå på egna ben. Samtidigt sker strategiska satsningar på andra forskningsområden för att regeringen anser att den forskningen är viktig, inte för att den är svag. Det är också en öronmärkning.

I regeringens proposition från år 2012, Forskning och innovation, nämndes inte ordet genus en enda gång. Det är att jämföra med 7 omnämnanden i den föregående forskningspropositionen (år 2008) och 80 i den dessförinnan (år 2004). Och på VR finns det en generell trend att vilja ta bort öronmärkningar.

– Det är därför vi vill bygga in genusforskningen i VR:s ordinarie budget, och för det behövs en tvärvetenskaplig beredningsgrupp. Den beredningsgrupp under humaniora och samhälle som nu skapas kan innebära en förbättring för de forskare som finns inom ämnet genusvetenskap, men genusforskare i till exempel medicin eller teknikvetenskap kommer inte längre att kunna söka de riktade utlysningarna.

Svårt att bedöma tvärvetenskap

Expertgruppen föreslog en beredningsgrupp för genusforskning, sammansatt av bedömare med kompetens från flera olika discipliner – inom medicin och teknikvetenskap, såväl som humaniora och samhällsvetenskap. Från expertgruppens sida tyckte man att VR hade kunnat låta genusforskningen gå före som det goda exemplet för hur beredning av tvärvetenskap kan hanteras med en egen beredningsgrupp sammansatt av ett flertal discipliner.

– VR vet redan att man har problem med tvärvetenskap generellt, men säger att man inte kan inrätta en tvärvetenskaplig beredningsgrupp för att det går på tvärs mot den befintliga organisationen. Men om nu forskningen ser ut så att tvärvetenskap finns, så menar jag att finansiärerna måste rätta sig efter det, säger Anna Wahl.

VR:s styrelse har ännu inte fattat något beslut om huruvida Expertgrupp för genus kommer att finnas kvar, men Anna Wahl ser det som troligt att den läggs ned vid ett styrelsemöte i december.

– Expertgruppen har till uppgift att vara rådgivande för styrelsen. Det har inte fungerat, eftersom styrelsen inte lyssnat. På så vis är det logiskt med en nedläggning. Men det är tråkigt, eftersom expertgruppen består av kompetenta forskare som är väl etablerade på fältet och har arbetat med det här i flera år.

Avveckling av stödet till tidskrifter

Som en av 18 statliga myndigheter har VR fått särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering. Målet är att myndigheternas verksamhet ska utvecklas så att de bättre bidrar till att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Men VR ser arbetet med jämställdhetsintegrering som skilt från finansieringen av genusforskning.

– Jämställdhetsarbete kräver kompetens från genusforskare, och vi i expertgruppen har varit behjälpliga genom utbildningsinsatser och rapporter. Men det har inte varit vårt uppdrag att bevaka det arbetet, säger Anna Wahl.

Styrelsen gav också på mötet den 30 september i uppdrag till generaldirektören att ta fram ett förslag till avveckling av VR:s stöd till vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. Beslutet motiveras med att stödet är litet men kräver en del resurser för bedömning och beredning av ansökningar. Det här berör ett trettiotal tidskrifter, bland dem Tidskrift för genusvetenskap.

Skribent Jimmy Sand
visa fler nyheter ›