Bild på entrén till Linköping-Konsert-och-Kongress. I förgrunden syns flaggstänger med USA:s, Danmarks och Finlands flagga.

Gränser, mobilitet och mobilisering på g16

2016-03-09 13:46

Vad kommer g16 att handla om? Genus.se har pratat med Wibke Straube i vetenskaplig kommitté om temat och de keynotes som är klara för konferensen.

– Vi bestämde oss för temat Gränser, mobilitet och mobilisering på grund av de politiska omständigheterna just nu, som är fruktansvärda för så många människor. Särskilt genus spelar roll i vem som lider, vem får ta vägen var, har tillgång till vad och så vidare, säger Wibke Straube, Centrum för genusforskning vid Karlstad universitet, och syftar på att Europa stänger sina gränser, och stänger ute det Europa identifierar som den migrerande ”andra”.

– Hellre än att bara fokusera till exempel feminist metodologi, ville vi göra ett mer politiskt ställningstagande genom titeln och genom att ge detta ämne ganska mycket utrymme i konferensen. Vi har till exempel också bett våra keynote-talare att adressera de här frågorna.

Wibke StraubeWibke Straube har i sin forskning specialiserat sig på transstudier. Hen är medlem i vetenskaplig kommitté för konferensen och arbetar även som koordinator vid Karlstads universitet för GEXcel International Collegium.

Flyktingströmmarna genom Europa just nu är ett uppenbart ämne att diskutera inom genusforskning, men Wibke Straube poängterar att frågor om gränser och diskriminering i relation till gränsdragningar och nationalitet även på historisk grund är viktiga frågor inom det svenska samhället och hela den skandinaviska regionen.

– När vi anordnar en feministisk konferens i en nationell kontext i Sverige, som är ett mestadels säkert land med goda ekonomiska förutsättningar, måste vi också adressera att det finns en stark ambivalens mellan privilegium och utanförskap. Kolonialiseringen och den kulturella marginalisering som det samiska folket har utsatts för och fortfarande drabbas av är något som förstås också tas upp på konferensen.

Utöver frågor om rasism, exkludering och gränsdragningar är miljöpolitik, genusstudier och dess metodolgi samt kunskapsproduktion och -kommunikation i fokus för konferensen.

Alternativa former tänjer gränser

G16 satsar på fler engelsktalande presentationer och keynotes än tidigare g-konferenser. För att utmana såväl vit, cis- och traditionella former av akademi har det varit viktigt för vetenskaplig kommitté att inkludera transperspektiv och postkoloniala perspektiv, och keynotes har valts utifrån de perspektiven.

För att underlätta transdisciplinära samtal och öppna upp feministiska studier för en mer självreflexiv form av kunskapsproduktion, där forskarna är medvetna om sin egen position och gör den synlig har keynote-talarna ombetts att i grupper om två eller flera skapa alternativa presentationer.

– Meningen är att de ska problematisera den konventionella formen och den akademiska koden. Det kan till exempel bli ett slags performance, eller som en dialog. Det kan också involvera publiken en del, men vi lämnar det öppet för dem att fundera ut. Jag tror att de kommer att göra något riktigt intressant och experimentellt. De kommer att inte enbart lyfta in verkligt aktuella nutida frågor i feministisk teori, utan också hitta nya format.

En förhoppning är att även personer som inte har akademisk bakgrund och vill komma och lyssna på en Keynote, eller delta i diskussioner, ska känna sig inkluderade.

– Det kommer att bli intressant för en publik som är lite bredare än den klassiska akademiska publiken. Kanske kan forskare inom andra forskningsfält, och folk som inte är så starkt involverade i akademin lättare hitta ingångar till debatten genom de här alternativa formaten.

Om föregående konferens var orienterad kring jämställdhet, med frågor om makt och maktbalans i relation till bland annat arbetsmarknad, så har den här konferensen mer fokus på utvecklingen av det genusvetenskapliga fältet.

– Jämställdhet är ett viktigt ämne, och det var mycket i fokus på g14, därför var det viktigt för oss att fokusera andra viktiga ämnen inom genusstudier.

Kommer det vara intressant för jämställdhetsarbetare att besöka den här konferensen?

– Det kommer absolut att vara intressant, eftersom de kommer att få höra mycket om genus-ojämlikheter i en mycket bredare kontext än till exempel inom en organisation. Så det kommer vara lärorikt, även om det kanske inte är direkt applicerbart på fältet jämställdhet.

 


Tre keynote-grupper klara för konferens

Konferensorganiseringen pågår för fullt. Den 18 mars är deadline för att skicka in paper-presentationer! Bokningar av keynotes inom ytterligare ett par områden pågår fortfarande. Hittills har följande tre keynote-grupper bokats:

Grupp 1
Titel: ”Environmental c*” (change/challenges/crisis)
Deltagare: May-Britt Öhman och Pirjo Elovaara kommer att moderera samtalet. Övriga deltagare är inte bestämt ännu.

Det här samtalet har som avsikt att skapa en internationellt unik plattform för möte mellan feministiska teknovetenskapliga perspektiv/feministisk posthumanism å ena sidan och urfolksperspektiv/urfolksmetodologi och urfolks traditionella kunskaper, perspektiv och metoder i diskussionen om miljö, aktivism och förhandlingar om rätten till mark och vatten, samt utmaningar för vår gemensamma framtid.

Grupp 2
Titel: ”Feminist imaginaries”
Deltagare: Jinthana Haritaworn och Mara Lee

Med erfarenheter av förtryck, på alla nivåer, på grund av rasism, sexism eller cis-sexism, genus-exkludering eller andra former av diskriminering, så är det alltid viktigt att föreställa sig ett ”någon annanstans”, att föreställa sig världen som förändrad och hur den kan vara på ett annat sätt.
Mara Lee är förutom att vara forskare även författare och konstnär. Mara Lee har sin bas i Göteborg och försvarade sin avhandling 2014. Hon diskuterar feminism, intersektionalitet och rasism i alla sina verk. På ett liknande sätt är det med Jinthana Haritaworn, uppväxt i Tyskland och numera boende i Kanada. Hen är en queerstudie-forskare som också är transperson. Jinthana Haritaworn som forskar om homofobi och queer politik i relation till den neoliberalistiska regimen.

Grupp 3
Titel: ”Black feminism and navigating through difference“
Deltagare: Moderator Victoria Kawesa, med flera.

Victoria Kawesa är doktorand på tema Genus, Linköpings universitet som är värduniversitet för g16. Hon kommer att organisera den här keynote-gruppen om rasism i en feministisk kontext. Vilka andra som kommer att delta är helt fastlagt ännu.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
Relaterat material

Om konferensen

Konferensen g16 - Gränser, mobilitet och mobilisering, går av stapeln 23-25 november 2016 i samarbete med Tema Genus, Linköpings universitet.

Läs mer om g16 ›

Rostig tågrälsbro.
visa fler nyheter ›