Bild på 4 avhandlingar: Legitimerade föräldraskap, The Ambiguities of Recognition, Genom genuslinser och Kemiämnets normer och värden

Gråstarr, (av)kriminaliserad sexualitet, kemi, moskéguider, föräldraskap och humor

2016-07-01 11:42

I maj och juni kom det flera avhandlingar som den genusintresserade kan fördjupa sig i under sommaren! Nedan listas några:

Genom genuslinser: Om patienters jämställdhet i tillgång till operation av gråstarr i Sverige – Goldina Smirthwaite

Avhandlingen anlägger ett genus- och intersektionellt perspektiv på patienters gråstarroperationer. Den tar utgångspunkt i patienters rätt till jämställd vård. Linnéuniversitetet, Institutionen för vårdvetenskap

The Ambiguities of Recognition: Young Queer Sexualities in Contemporary India – Maria Tonini

Vad betyder ett erkännande för personer vars sexualitet under lång tid kriminaliserats? I avhandlingen fokuseras på vardagslivet för unga queera personer i Delhi under en kort tidsperiod mellan 2009-2013, då samkönat sex inte var olagligt. Lunds universitet, Genusvetenskapliga institutionen

Kemiämnets normer och värden: Diskursanalytiska studier av nationella prov i kemi och tillhörande elevtexter – Marie Ståhl

De nationella proven i kemi, med tillhörande elevsvar, har i avhandlingen analyserats med syfte att undersöka förutsättningarna för det demokratiska bildningsideal som finns i läroplanerna. Det teoretiska ramverket utgår från kritisk didaktik och feministiska lärande- och undervisningsteorier. Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Gäst i Sverige. Sanningsregimer, villkorade själv(re)presentationer och nationell tillhörighet vid moskévisningar i Stockholm – David Gunnarsson

Med utgångspunkt i guidade visningar av en moské på Södermalm i Stockholm, analyserar avhandlingen frågor som guiderna får och vilka effekter det får för deras själv(re)presentationer. Avhandlingen visar bland annat att utrymmet krymper för hur det är möjligt att presentera sig i mötet mellan guide och besökare i och med påverkan av massmediala framställningar, samhällsdebatter och vetenskapliga texter om muslimer idag. Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Legitimerade föräldraskap 1870-2010: En diskurshistorisk undersökning – Gustav Westberg

Vad innebär det att vara en legitim förälder idag och historiskt? I avhandlingen undersöks hur föreställningar om föräldraskap förhandlas och legitimeras i exempelvis familjetidningar, kvinnosakstidskrifter, statens och landstingens informationstexter och bloggar. Stockholms universitet, Institutionen för svenska och flerspråkighet

“Jättekul att det är så många tjejer här ikväll”. En interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet” – Hanna Söderlund

Genom en interaktionell analys av tv-programmet ”Parlamentet”, undersöker avhandlingen hur relationen mellan genus och humor utmanas och upprätthålls. Hur blir kvinnliga och manliga komiker behandlade i humorsammanhang? Och vilket utrymme har de möjlighet att ta när de har blivit inbjudna? Umeå universitet, Institutionen för språkstudier

Skribent Anneli Tillberg
Relaterat material
visa fler nyheter ›