Innovationsråd utan genusexpertis

2015-03-09 07:00

Sverige har fått ett nationellt innovationsråd, inrättat av regeringen. I rådet sitter tio ledamöter, men ingen av dem har expertkompetens inom genus och jämställdhet. Trots statsministerns förklaring om att leda en feministisk regering.

Innovationsrådet ska upprätthålla en löpande dialog mellan politik, näringsliv, akademi och fackföreningsrörelse och särskilt pekas framtida investeringar, fler och växande företag, utbildning och kompetensförsörjning ut som viktiga områden att satsa på för att öka tillväxt och skapa jobb.

I EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, lyfts genusperspektiv fram som något som ska genomsyra allt. Där görs också satsningar på social innovation, där problemlösning motiveras av sociala utmaningar och drivkrafter. Någon expertkompetens inom dessa områden finns dock inte i Sveriges innovationsråd, men enligt Wille Birksten, huvudsekreterare i rådet, beror det främst på att rådet består av så få ledamöter. Det är heller inte tänkt, menar han, att ledamöterna ska företräda någon organisation eller specifikt område. De är valda utifrån personliga meriter och kan snarare liknas vid en bolagsstyrelse.

– När vi satte ihop rådet var det självklart att det skulle vara fem män och fem kvinnor, men sedan har vi inte kunnat täcka alla fält. Det är bara tio personer, så vi får helt enkelt kompensera med allt kringarbete. Statsminstern slog i regeringsförklaringen fast att vi är en feministisk regering, och det är självklart att vi har det perspektivet också i Innovationsrådets arbete, säger Wille Birksten.

Rådet ska inrätta ett kansli och arrangera möten med organisationer och expertgrupper för att inhämta kunskap från olika delar av samhället.

Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet, är en av ledamöterna. Hon anser att det bör vara en självklarhet att rådet tar upp dessa perspektiv i alla frågor som kommer på agendan.
– Regeringen har sagt att jämställdhet ska genomsyra deras politik, och då vore det ju konstigt om det skulle tas bort just här. Jag delar den uppfattningen att genus och jämställdhet ska vara med i alla frågor som tas upp och diskuteras i innovationsrådet.

Forskning inom genus och innovation har visat på den potential för innovation och tillväxt som finns i att just anlägga genusperspektiv på till exempel arbetsmarknadsfrågor, företagsekonomi, eller produktdesign och rutiner inom sjukvården för att nämna några områden.

Sophia Ivarsson är handläggare på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, och hon anser att kombinationen genus och innovation är något som kan bidra till innovationsförmåga och konkurrenskraft, men också vara positivt för att nå jämställdhet.

– Innovation och jämställdhet är två styrkeområden i Sverige och genom att kombinera dem blir de ännu starkare. Det är viktigt att regeringen får upp ögonen för det och inser potentialen.
Att se på innovation ur genusperspektiv kan, menar hon, motivera det privata näringslivet och på så vis även bli ett verktyg för att jobba med jämställdhet. Det kan också generera nya arbetssätt för att uppnå jämställdhet.

– Att koppla samman genus och innovation är inte bara meningsfullt för att genus ska vara med och skapa tillväxt, utan också för att innovationsarbete med genus som utgångspunkt kan vara ett sätt att nå de jämställdhetspolitiska målen, säger Sophia Ivarsson.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
visa fler nyheter ›