Jämn könsfördelning i Future Forests

2015-04-01 09:13

I forskningsprogrammet Future Forests är jämställdhet prioriterat. Lika många tjänster för kvinnor som för män finansieras. Publicerade artiklar där Future Forests forskare står som första författare är också jämnt fördelade mellan könen.

Skogsforskningen har, liksom många andra naturvetenskapliga forskningsgrenar, länge varit en manlig bastion. Det visar sig tydligt när man studerar andelen manliga respektive kvinnliga professorer vid de skogliga institutionerna.

– Jag sticker ut hakan och påstår att Future Forests är Sveriges mest jämställda stora forskningsprogram, sett till hur vi finansierar tjänster. Andra forskningsledare får gärna ta det som en utmaning, säger Annika Nordin, programchef för Future Forests.

Forskningsmedel viktigast

Långa forskningsprogram och långsiktig finansiering kan vara extra värdefullt för kvinnors karriärutveckling, menar Annika Nordin, och hon är tydlig med vad hon anser behövs för att gynna en jämnställd forskarmiljö.

– Jag menar att den faktiska fördelningen av forskningsmedel är det kraftfullaste verktyget för att skapa en jämnare könsbalans inom forskningen.

Den jämna fördelningen av forskningsmedel inom Future Forests står sig även när man bryter ner siffrorna för forskare inom naturvetenskaper, samhällsvetenskaper respektive humaniora för sig. Inom alla de olika vetenskapsområdena finansieras både kvinnor och män.

Signaler utåt

– Det är också en viktig signal att forskningsprogrammet representeras utåt i forskarsamhället av lika många kvinnor som män, säger Annika Nordin.

Programledningen för Future Forests har anammat uppgiften att se till att både kvinnliga och manliga forskare exponeras i kommunikationssatsningar som tidningen Skog&Framtid, eller vid sammansättning av paneler och exkursionsprogram.

Skribent Annika Mossing
visa fler nyheter ›