Jämställdhetsintegrering i EU kartlagd

2010-01-11 18:18

Program Jämi – Jämställdhetsintegrering i staten (2008-2010), är ett regeringsuppdrag placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, med uppgift att

• vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering,
• skapa ett forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering,
• informera om jämställdhetsintegrering, och
• skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering.

En viktig del av Jämis arbete består i att både synliggöra och tillgängliggöra kunskap kring jämställdhetsintegrering. Därför har vi också valt att i olika publikationsformer: rapporter, pm, nyhetsbrev, blogg, men alltid enligt Open Access principen, kommunicera det som på olika vis och med olika aktörer skapas inom Jämi. Vår förhoppning är att det ska bidra till ökad kunskap och ett intensivare samtal kring jämställdhetsintegrering.

Denna publikation ingår i Jämis serie av promemorier som vi kallar för Jämi-PM. Här publicerar vi mindre omfattande undersökningar.

I Kartläggning av europeiska organisationers och EU:s medlemsstaters arbete med jämställdhetsintegrering har Nardin Crisbi gjort en översiktlig kartläggning av arbetet med jämställdhetsintegrering i mellanstatliga organisationer såsom Europeiska unionen (EU) och Europarådet samt EU-medlemsstaters arbete med jämställdhetsintegrering (utom Sverige). Översikten är en del i Jämis arbete med omvärldsbevakning och Jämis arbete med att samla och synliggöra kunskap kring jämställdhetsintegrering. Det är vår förhoppning att översikten kan fungera som en kunskapsbas i arbetet med jämställdhetsintegrering och därmed bidra till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd.

Annika Olsson
Programansvarig

Skribent Annika Olsson
visa fler nyheter ›