Konkurrenskraftig genusforskning vid Umeå universitet

2012-01-16 13:38

Forskare vid Umeå centrum för genusstudier drog under hösten in 22,5 miljoner i externa medel. Det innebär fortsatt god finansiering för den starka forskningsmiljön.
– Utmaningen är att hitta folk som ska jobba med allt. Vi växer, sett till både personal och medel, säger föreståndaren Ann Öhman.

Vid årsskiftet avslutas Vetenskapsrådets satsning på de tre så kallade Centres of Gender Excellence vid universiteten i Umeå, Uppsala och Linköping/Örebro. Excellenssatsningen har inneburit medel på 27 miljoner vardera över fem år.

För Umeås del kommer den externa finansieringen av genusforskning vara fortsatt god. Under hösten beviljades fyra forskningsprojekt vid Umeå centrum för genusstudier, UCGS, medel på sammanlagt 22,5 miljoner från Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Fas, och EU:s sjunde ramprogram, FP7. Dessutom utsågs centrumbildningen förra året av Umeå universitet till en av fjorton starka forskningsmiljöer vid lärosätet. Förutom prestigen har utnämningen inneburit extra resurser på cirka sju miljoner till gästprofessurer och karriärtjänster för unga forskare.

Mellan stabilitet och dynamik

Ann Öhman, professor i folkhälsa och genus, är föreståndare för UCGS. Hon menar att miljön balanserar mellan stabilitet och dynamik.

– Så måste det vara om vi ska fungera som ett samlande nav för genusforskning på hela lärosätet. Med så stor andel externa medel är det svårt med tillsvidareanställningar, men den nya anställningsordningen kommer förhoppningsvis göra det säkrare.

Som ett led i regeringens reform för lärosätenas ökade autonomi ska styrelsen för Umeå universitet innan årsskiftet besluta om en ny anställningsordning, där man bland annat inför den nya tjänsten ”forskare”. Denna ska vara externt finansierad till 50 procent och huvudsakligen vara inriktad just på forskning.

– För oss som fått in så mycket externa medel passar det väldigt bra. Projekten är inga jobb för ensamma forskare, säger Ann Öhman.

För närvarande pågår tillsättningen av sex tjänster som postdoktorer och ett lektorat. Med en kommande pensionsavgång ska ytterligare ett lektorat tillsättas nästa år. Tre gästprofessorer är på ingång. Dessutom tillträder inom kort en professor i genusvetenskap.

– Det kommer att bli ett enormt tillskott till vår miljö. Samtidigt är det viktigt att inte låsa sig till den gamla synen på en hierarkisk forskningsmiljö underordnad en ämnesföreträdare.

Inkluderande ledarskap

Ann Öhman syftar på en reservation i den på det stora hela mycket positiva utvärderingen av Vetenskapsrådets excellenssatsning på UCGS och två andra miljöer. Utvärderarna, en internationell panel med Dan Brändström som ordförande, uttryckte som sin mening att excellensprogrammet Challenging Gender kan ha lidit av att ha en forskningsledare på bara 25 procent.

Forskningsledaren är Britta Lundgren, professor i etnologi. Hon menar liksom Ann Öhman att utvärderarna haft en för snäv syn på vetenskapligt ledarskap.

– Det finns en gammaldags uppfattning som handlar om ett tydligt subjekt som leder en stor idé. Vi har haft delat ledarskap på sammanlagt 125 procent, där vi i styrgruppen med ledarna för programmets fem teman fungerat som ett kollektivt ledarskap, säger Britta Lundgren.

Hon menar att det utan en sådan konstruktion inte går att leda ett så stort och tvärvetenskapligt program. Att genusforskarna finns i olika ämnen märks också på publiceringarna.

– Det var en medveten strategi från vår sida att inte satsa enbart på genustidskrifter utan att publicera oss i ämnestidskrifter, för att synliggöra genusforskningen där. Den bredden krävs för att nå internationell räckvidd. I Sverige jämfört med andra länder har vi en tydlig organisation för genusforskningen, men om man vill nå bredd utomlands måste man även publicera sig i vanliga ämnestidskrifter.

Samfinansierad forskarskola

Både Britta Lundgren och Ann Öhman är annars nöjda med utvärderingen.

– Som helhet är det väldigt positivt. Det är inte alltid excellensprogrammen får så bra gensvar från de internationella panelerna, säger Britta Lundgren.

Challenging Gender har varit en hävstång som möjliggjort den fortsatt goda externa finansieringen. Utmärkelsen som stark forskningsmiljö ser Britta Lundgren som ett kvitto från universitetet att UCGS är en respekterad forskningsmiljö.

Förutom forskning med omfattande extern finansiering utbildar UCGS studenter upp till avancerad nivå. Sedan finns också Genusforskarskolan, där man utbildar doktorander med samfinansiering från universitetets samtliga fyra fakulteter. Men hittills har de egna studenterna inte kunnat söka vidare till forskarutbildning i genusvetenskap där.

– Nu ska vi ansöka hos Samhällsvetenskaplig fakultet om att få utbilda doktorander. Tanken är att den nya professorn ska ha inflytande över deras inriktning. Den samfinansierade modellen kommer att vara fortsatt dominerande, men det är en anomali att våra egna studenter inte kan söka doktorandtjänst hos oss, säger Ann Öhman.

Modellen med samfinansiering innebär att doktoranderna har hemvist både vid det ämne där de disputerar och vid Genusforskarskolan. Om Samhällsvetenskaplig fakultet beviljar ansökan kommer det att vara möjligt att disputera i genusvetenskap vid UCGS.

Genusforskarskolan inrättades 2001. Sju år senare slogs den samman med Kvinnovetenskapligt forum, som i sin tur funnits vid Umeå universitet sedan 1978. Tillsammans bildade de UCGS.

Skribent Jimmy Sand
Källa Artikeln är hämtad från Genusperspektiv nr 6/2011
visa fler nyheter ›