Kungarna av feminismen

2014-03-12 11:34

Att draga som kung är en politisk praktik, kopplat till feministiska mål. Men det handlar också om begär. Anna Olovsdotter Lööv har undersökt dragkingandet i en ny avhandling.

Det började som ett annat projekt – för cirka tio år sedan ville Anna Olovsdotter Lööv och en annan genusvetare kartlägga den dragkingkultur som då växte sig stark i Sverige. Dragkingande är ett medvetet iscensättande av maskulinitet av främst personer som identifierar sig som kvinnor, som ofta sker i offentligheten – på klubbar, i workshoppar eller ute på stan.

Formade förståelsen av begreppet queer

Detta intervjumaterial och de deltagande observationer som Anna Olovsdotter Lööv gjorde då, samt kompletterande intervjuer inom ramen för hennes forskning, ligger till grund för avhandlingen Maskulinitet i feminismens tjänst – Dragkingande som praktik, politik och begär.
– Jag är glad att jag hade det materialet när jag påbörjade min forskarutbildning. Det är ett värdefullt material – dragkingandet i Sverige hade nått sin peak vid den tiden som vi gjorde intervjuerna. Därefter svalnade intresset. Det var också då som queer på allvar introducerades som begrepp i Sverige. Och dragkingsen var med och formade hur begreppet skulle komma att förstås av de flesta i en svensk kontext – det vill säga mer inriktat på queerfeminism och ifrågasättande av kön som en fast identitet snarare än pro-porr eller queerandet av prostitution och liknande.
Nästan alla kungarna i avhandlingen förklarar att det överhängande syftet med dragandet är politiskt. Det handlar om att använda maskuliniteten i feminismens tjänst – att visa på att kön är något flytande och att alla kan iscensätta maskulinitet. Det ska även fungera som empowerment för kvinnorna i deras ”icke-dragande” liv. Genom maskuliniteten lär man sig att ta plats på ett sätt som man inte tidigare har kunnat. Med hänvisning till den politiska aspekten vill man också distansera sig från det kanske mer kända dragqueenandet.
– När kungarna pratar om drottningarna så är det som något apolitiskt. Man menar att det främst handlar om underhållning och ibland även att dragqueensen driver med kvinnor. Drottningarna och kungarna uppträder sällan på samma arenor.

Stereotyper av maskulinitet

Kungarna måste också förhålla sig till den inomfeministiska kritiken som riktas mot dem. Det kan handla om att de iscensätter en problematisk maskulinitet och att iscensättandet snarare kan tolkas som stereotypa könsroller och som ett sätt att förstärka mäns makt.
Det kan till exempel visas i den praktik som är kopplad till begär. Kungarna ser maskuliniteten som ett sätt att komma bort från den objektifiering de själva upplever när de inte går i drag.
– Det visar också att det är svårt att komma bort från en heterosexuell norm där män är aktiva och att det är svårt att överskrida normer för hur begär ska uttryckas.
Dragkingande är ett kollektivt projekt som handlar att få fler att erfara hur genus skapas via kroppar och att skapa könsförvirring i offentligheten. Samtidigt fann Anna Olovsdotter Lööv att kungarna la mycket av ansvaret hos individen.
– Det är individen som ska överskrida sina personliga begränsningar. Kungarna pratar mycket om omvärlden och om att påverka den. Jag tror dock att förändringspotentialen i dragkingande ligger i den egna individens iscensättning av praktiken.

Diskuterar forskarrollen

Anna Olovsdotter Lööv beskriver sin egen position som forskare som ”utanförstående innanför”. Hon har själv hållit på mycket med dragkingande. Detta diskuteras grundligt i avhandlingen – vad gör ens egen närhet till forskningens objekt, vilken makt och ansvar innehar forskaren osv.
– Det har givetvis uppstått svårigheter – till exempel hur man förhåller sig till en praktik som man själv varit så nära och hur man då gör en kritisk analys. Samtidigt har det också inneburit flera fördelar. Dels har jag kunnat skriva en väldigt komplex analys på grund av att jag själv varit deltagande. Dessutom har jag haft en tillgång både till fältet och informanterna, vilket varit oerhört positivt.

Skribent Anneli Tillberg
visa fler nyheter ›