Ledningen satte ner foten efter angrepp mot genus

2012-11-07 16:17

Efter att genusforskare vid Linköpings universitet blivit angripna i medier gick universitetsledningen ut med ett uttalande till stöd för forskningen. Sedan dess har angreppen minskat.

Nyhet 

Åsa-Karin Engstrand är föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings universitet. Efter att genusforskningen ett flertal gånger blivit kritiserad som ovetenskaplig av lokaltidningens Östgöta Correspondenten ledarsida skrev hon tillsammans med Nina Lykke, avdelningschef och professor vid Tema genus, rektor Helen Dannetun och dekanus Bo Hellgren, en debattartikel med rubriken ”Genusforskning vid LiU håller världsklass”. Efter att ha fått universitetsledningens stöd har kritiken mot genusforskare minskat.
– Universitetsledningens stöd betyder naturligtvis mycket och signalerar att frågorna är viktiga för Linköpings universitet, säger Åsa-Karin Engstrand, som själv är lektor i företagsekonomi.
– Genusforskningen har en bra ställning på Linköpings universitet. Tema genus har ett internationellt gott rykte samtidigt som det finns forskning vid alla fakulteter. Genusforskningen är både specialiserad och har en bredd.
Undervisningen i genusvetenskap bedrivs vid Tema genus, som i höst startar en ny internationell masterutbildning. Forskningen bedrivs inom sex olika områden. Sex professorer, ett flertal andra forskare och 17 doktorander är knutna till Tema genus. Forskningsmiljön är internationell och var fram till 2011 ett så kallat Centre of Gender Excellence (GEXcel) tillsammans med Örebro universitet.

Mötesplats för forskare

Men det finns också en hel del genusforskare vid Linköpings universitet som inte hör till Tema genus. Forum för
genusvetenskap och jämställdhet är en mötesplats för alla dessa forskare och arrangerar föreläsningar, seminarier och konferenser. Under hösten har Forum dessutom startat upp Genusakademin under ledning av Anna Wahl, som är gästprofessor vid Tema genus. Genusakademin ska bland annat genom ett högre seminarium stärka genusforskningsmiljön på Linköpings universitet.
– Det kan finnas ett behov på Linköpings universitet att profilera sig som miljö, säger Åsa-Karin Engstrand. Det kan vara bra att när man söker forskningsmedel kunna hänvisa till en miljö.
Samverkan med omvärlden är också en viktig del av Forums verksamhet. I april nästa år arrangerar de en konferens om genus, etnicitet och klimat med utgångspunkt i ett temanummer av Tidskrift för genusvetenskap, TGV. I våras arrangerades en konferens om jämställdhet, också den med utgångspunkt i ett nummer av TGV.

Stöd från genuslektorer

Forum koordinerar också de så kallade genuslektorernas arbete. Alla fakulteter har genuslektorer som på 25 procent av sina tjänster är ett stöd för övrig personal när det gäller att integrera genusperspektiv i undervisningen.
– Vi får en bredd i spridningen av genusperspektiv när vi jobbar med olika aktörer, säger Åsa-Karin Engstrand.
En av genuslektorerna är Katarina Swahnberg på medicinsk fakultet. Hon är ämnesföreträdare och docent i genus och medicin. Ämnet startades 1998 av professor Barbro Wijma. Hon är nu pensionerad och fakulteten har ännu inte tagit ställning till om professuren ska utlysas. Katarina Swahnberg menar att genus inom medicinen har etablerats som ett ämnesområde vid Linköpings universitet, men att det inte har varit enkelt.
– Det är ibland ett steg framåt och två tillbaka. Det ser olika ut på olika program på fakulteten.

Driver forskarutbildningskurs

Katarina Swahnberg stöder sina kollegor med kunskap, arrangerar temadagar och erbjuder hjälp att ta fram undervisningsmaterial. För att förbättra tillgången till undervisningslitteratur sammanställdes antologin Genus och kön inom medicin– och vårdutbildningar.
Med stöd av den tidigare delegationen för jämställdhet i högskolan driver också genus och medicin en forskarutbildningskurs i tre delar.
– I kursen deltar från olika universitet och högskolor läkare, sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster och studierektorer som är intresserade av att integrera genus i utbildningen, säger Katarina Swahnberg.
 

Skribent Bosse Parbring
visa fler nyheter ›