Ny bok om jämställdhet i skogssektorn

2015-12-17 12:56

Vem får plats i skogen, vem behövs och vem efterfrågas? Jämställdhet i skogssektorn lyftes fram av regeringen i början av 2010-talet som ett prioriterat område. Utformningen av det praktiska jämställdhetsarbetet genererar olika utmaningar och reser nya frågor som behandlas i en ny forskarantologi.

Antologin ”Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn” är ett samarbete mellan tretton forskare, från olika miljöer, som arbetar med olika delar av den skogliga sektorn utifrån ett genusperspektiv. I augusti avslutades Sveriges lantbruksuniversitets och Luleå Tekniska Universitets projekt ”Från macho till modern” och ”Jämställdhet som branschgemensam strategi för skogsbrukssektorn”.

För att sammanfatta och tillgängliggöra den kunskap som projekten har genererat så valde forskarna inom dessa projekt att bjuda in andra forskare inom området till en gemensam publikation. Resultatet blev en populärvetenskaplig antologi i pocketformat som lanserades i mitten av december.

– Tyngdpunkten i boken ligger på de här två projekten. Men fältet är inte jättestort och därför ville vi bjuda in andra forskare som också arbetar kring genus och skog, för att samla forskningsinsatserna och skapa ett brett intresse för genusvetenskaplig forskning, säger Elias Andersson, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, som är en av forskarna i projektet om branschgemensamma strategier.

Kvinnor framställs ofta som bristfälliga

Bokens tretton texter sammanfattar mycket av den forskning som har bedrivits på området de senaste fem åren och den kunskap som denna har frambringat. Boken syftar till att hitta nya vägar till en mer öppen och jämställd skogssektor.

Projektet om branschgemensamma strategier har undersökt de jämställdhetsinsatser som följde på regeringens strategi ”Konkurrenskraft kräver jämställdhet: jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn” som lanserades av 2011. I ”Från macho till modern” har forskarna arbetat mer praktiknära med Sveaskog och företag ur det skogstekniska klustret.

Konkurrens, som det centrala temat i regeringens strategi, präglar jämställdhetsinsatserna, berättar Elias Andersson. Vikten läggs vid att rekrytera kvinnor, som ses som en konkurrensfördel, som några som kan bidra med något annat än män gör i sektorn.

– Samtidigt ställs ute i organisationerna sällan frågor om varför de inte finns där redan. Mycket av jämställdhetsarbetet är starkt inriktat mot olika typer av manualer och rutiner för att mäta och följa upp, samt att ett stort ansvar för detta lades på kvinnorna själva, säger han.

Kvinnor framställs ofta vara bristfälliga i förhållande till organisationen och det är vanligt att förstå jämställdhetsinsatserna som ett sätt att stödja kvinnorna, visar undersökningen.

– Det är ett stort fokus på individer, medan diskussioner om organisationskultur eller vilka kunskaper som anses mer värda än andra, och hur det kopplas till lönesättning med mera har fått ett betydligt mindre utrymme, säger Elias Andersson.

Praktisk kunskap värderas högst

Det finns kvinnor som söker sig till skogsnäringen, men fortfarande är det en viss typ av kunskap och inriktning som premieras, berättar han. Historiskt har det praktiska kunnandet ofta förutsatt fysisk styrka och även om skogsbruk i dag inte är detsamma som förr lever den förståelsen kvar.

– Män är väldigt starkt normen och kvinnorna undantaget. Och vem som kan någonting kring skog och skogsbruk är monumentalt kopplat till den manliga kroppen.

Kvinnor behöver ofta överprestera för att bevisa sin kompetens och duglighet i organisationen, medan mäns skogliga kunskap tas mer för givet. Majoriteten av de som söker utbildningar inom skogssektorn har någon koppling till skogssektorn, ofta genom föräldrarnas skogssägande eller arbete. Att nå och attrahera ett bredare segment av samhället har därför blivit ett viktigt mål.

– Det finns även män utan skoglig bakgrund som också har svårt att identifiera sig med sektorn och ta sig in i gemenskapen, säger Elias Andersson.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
Källa Pressmeddelande från SLU
visa fler nyheter ›