Ny skrift om genus och teknik

2002-06-25 14:27

Genusforskningen har bidragit till att teknikvetenskapen tar mer hänsyn till sammanhang och hur tekniken påverkar samhället. Det menar professor Lena Trojer i skriften Genusforskning inom teknikvetenskapen - en drivbänk för forskningsförändring. Det är den tredje skriften i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan Högskoleverkets jämställdhetsråd och Nationella sekretariatet för genusforskning.

Det är inte eftersträvansvärt att utveckla “kvinnlig teknik” som något som skulle vara annorlunda än den dominerande manliga tekniken. Det skulle nagla fast ett könsstereotypt tänkande om vad teknik är, menar Lena Trojer. Det räcker inte heller att föra in kvinnor i teknikforskningen som ett tillägg till den manliga dominansen. Det är istället när genusforskningen ifrågasätter teknikvetenskapen positivitiska grunder som genusforskningen blir relevant, skriver Lena Trojer:

“De kunskapsmässiga och praktiska ramarna för utvecklingen av bland annat informationsteknik, genteknik, samhällsbyggnadsteknik kan med hjälp av genusforskning göras mer avancerade i en alltmer komplex och integrerad verklighet. Genusforskningen kan också med sin lyhördhet för kunskapens kontextberoende utgöra en resurs i det ständigt pågående arbetet med att få teknik- och biståndsöverföring att fungera bättre mellan den ekonomiskt rika och fattiga världen.”

Lena Trojer är professor vid forskningsenheten för teknovetenskapliga studier vid Blekinge tekniska högskola.

visa fler nyheter ›