Ett vägskel med två vägar som förgrenar sig.

Ökat intresse för genus och jämställdhet skapar nya möjligheter

2017-08-08 11:15

2018 blir ett omvälvande år för både genus- och jämställdhetsfältet i Sverige. Nationella sekretariatet för genusforskning firar 20 år samtidigt som den nya jämställdhetsmyndigheten slår upp sina portar. Maria Grönroos, vikarierande föreståndare på sekretariatet, är förväntansfull: ”Det är spännande tider. Vi ser att våra tjänster efterfrågas i allt större utsträckning, samtidigt som den nya myndigheten tar ett övergripande ansvar för jämställdhetspolitiken.”

Sedan 1998 har sekretariatet på regeringens uppdrag arbetat med att sprida kunskap om genusforskning och dess villkor, såväl inom akademin som i samhället som helhet. Detta görs bland annat genom populärvetenskaplig nyhetsförmedling, konferenser och en nära dialog med forskarsamhället.

JiM och JiHU fortsätter under myndighetsflagg

Under senare år har sekretariatet även varit en operativ stödfunktion för JiM och JiHU, jämställdhetsintegrering i myndigheter respektive jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet, det vill säga de myndigheter och lärosäten som har fått regeringens uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina verksamheter. Denna funktion kommer att tas över av den nya jämställdhetsmyndigheten, som inrättas den 1 januari 2018.

Lillemor Dahlgren

– JiM och senare JiHU satte sekretariatet på kartan för nya och väldigt viktiga målgrupper och har inneburit att vi har blivit en bro mellan forskning och praktiskt arbete. Vi märker att såväl förståelsen som intresset för genusforskningen bland jämställdhetspraktiker har ökat, säger Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare för JiM, och fortsätter:

– Att dessa uppdrag nu överförs till den nya myndigheten är logiskt. Jag tycker det är fantastiskt att det äntligen startas en nationell aktör, en permanent verksamhet, som kan samordna och mer strategiskt utveckla jämställdhetsarbetet och jämställdhetspolitiken. Det skapar helt andra förutsättningar för jämställdhetsarbetet än när det, som hittills, drivs som tillfälliga projekt. Det skapar också ett ännu större behov av forskningsbaserad kunskap på området, vilket innebär att sekretariatets roll stärks.

Förutom JiM och JiHU går även webbplatsen Jämställ.nu, som sekretariatet driver i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL), Länsstyrelserna, Vinnova och Svenska ESF-rådet, över i Jämställdhetsmyndighetens regi från och med 2018.

Flera nya uppdrag för sekretariatet

Sekretariatets huvuduppgift, att främja genusforskningen liksom att sprida forskningsbaserad kunskap om genus och jämställdhet, kvarstår. Göteborgs universitets egen satsning på jämställdhetsintegrering, där sekretariatet ger kunskapsstöd, kommer också att ligga kvar under sekretariatets paraply. Så gör även värdskapet för NIKK, ett samarbete under Nordiska Ministerrådet som tar fram kunskapsunderlag för jämställdhetspolitiska diskussioner de nordiska länderna emellan.

Maria Grönroos

För att kommunicera hur kunskap om kön och genus kan omsättas i praktiken på ett bredare plan är en verksamhet för uppdragsutbildningar också under utveckling på sekretariatet.

– Vi får en mängd förfrågningar från både befintliga och nya aktörer som ber om kunskap, utbildningar, analyser och stöd för sin verksamhet, och vi räknar därför med att utöka verksamheten under kommande år, kommenterar Maria Grönroos.

Hon ser också med glädje hur allt fler forskningsaktörer efterfrågar sekretariatets kompetens och vill arbeta för förändring:

– Vi är en unik aktör, även internationellt, som kan kombinera forskning med många års praktisk erfarenhet av bland annat jämställdhetsarbete. Vi kan därför stödja forsknings- och forskningsfrämjande organisationer att ta in genus och jämställdhet och gå från ord till handling, säger hon.

Skribent Josefine Jacobsson
Relaterat material

Nationella sekretariatet för genusforsknings uppdrag

Nationella sekretariatet för genusforskning har ett grunduppdrag att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. Sekretariatet har också flera andra uppdrag. Du kan läsa mer om alla uppdrag genom länken nedan.

Nationella sekretariatet för genusforsknings uppdrag ›

Bild på Barnbördshuset i Göteborg som är Nationella sekretariatet för genusforsknings hemvist
visa fler nyheter ›