Ökat skydd mot könsdiskriminering

2005-02-02 09:57

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss om utvidgat skydd mot könsdiskriminering.
- Syftet är att skapa en lag som behandlar alla lika. Ytterst är det en fråga om var och ens rätt till likabehandling, säger jämställdhetsminister Jens Orback.

Förslaget innebär bland annat att kvinnor som anser sig diskriminerade när de ansöker om banklån för att starta företag kan få sitt ärende prövat i domstol.

– Undersökningar visar att många kvinnor upplever problem i lånesituationen. Ett problem är att bankernas företagsrådgivare har uppfattningen att kvinnor lånar för lite. Eftersom det är lika dyrt att lägga upp ett litet lån som ett stort lån uppfattas de små lånen som olönsamma för banken. Och många kvinnor får därför avslag på sina låneansökningar, beskriver jämställdhetsminister Jens Orback.

– Det är otillfredsställande. Och nu stärks skyddet för de kvinnliga företagare som upplever den här typen av diskriminering, säger jämställdhetsminister Jens Orback.

Skyddet mot diskriminering på grund av kön jämställs nu med tidigare förbud mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning.

Förslag i lagrådsremissen

Förslagen innebär att kvinnor och män på lika villkor och utan att utsättas för trakasserier ska ha rätt till att:

 • ta del av AMS:s arbetsmarknadspolitiska program och annan service hos arbetsförmedlingen.

 • få bidrag och rådgivning när de vill starta eget företag.

 • få behörighet, legitimation, auktorisation eller liknande som behövs eller har betydelse för att kunna utöva ett yrke, till exempel legitimerad sjuksköterska eller auktoriserad revisor.

 • bli medlemmar i fack-, arbetsgivar- och yrkesföreningar och kunna utnyttja medlemsförmåner, till exempel förmånliga lån och försäkringar.

 • få förmåner enligt socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.

 • köpa eller hyra varor.

 • ta del av tjänster (restaurangbesök, hantverkstjänster, banklån frisörtjänster, taxiresor och så vidare).

 • köpa eller hyra bostad (villa, hyresrätt, bostadsrätt, hotellrum med mera).

Förbud mot diskriminering vid tillhandahållande av varor, tjänster och bostäderVad gäller förbudet mot könsdiskriminering vid tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder gäller följande:

 • Förbudet gäller endast vid yrkesmässigt tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder. Däremot inte när privatpersoner handlar av varandra eller när en person hyr ut en del av sin privatbostad.

 • Försäkringstjänster är undantagna från förbudet.

 • Hälso- och sjukvårdstjänster omfattas inte av förbudet. En parlamentarisk kommitté arbetar med att ta fram förslag till förbud i de delarna.

 • Förbudet mot könsdiskriminering gäller inte tillhandahållande av tjänster eller bostäder om olika behandling av kvinnor och män kan motiveras av ett berättigat mål och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet. Det gör det möjligt att exempelvis ha skyddat boende för kvinnor som utsatts för våld av män utan att det bryter mot förbudet om könsdiskriminering.

De övriga förslagen i lagrådsremissen innebär främst att sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön definieras som två separata företeelser. Ett uttryckligt förbud mot diskriminering i form av trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier införs i båda lagarna. Jämställdhetsombudsmannen skall utöva tillsyn över de nya förbuden mot könsdiskriminering i 2003 års lag.

Förslagen föreslås träda i kraft 1 juli 2005.

visa fler nyheter ›