Olika stöd till män och kvinnor

2006-03-01 11:57

Män och kvinnor med handikapp får olika insatser, visar en rapport från Socialstyrelsen, som har jämfört statistik från handikappsomsorgen ur ett könsperspektiv.

Socialstyrelsens lägesrapport för handikappomsorgen 2005 visar bland annat att män oftare får insatser som leder till sysselsättning medan kvinnor får sjuk- och aktivitetsersättning i högre utsträckning. Rapporten omfattar cirka 68 000 funktionshindrade personer som hade förtids- eller sjukpension år 2002.

Endast sju procent av de med personlig assistent och 26 procent av de med handikappsersättning hade 2002 ett arbete som inte var subventionerat. Endast åtta procent hade anställningar med lönebidrag eller inom Samhall och av dessa var de flesta män. Kvinnor med funktionshinder är enligt Socialstyrelsen sämst förankrade på arbetsmarknaden, vilket gör dem extra utsatta.

– Den enskilde individen påverkas mycket negativt av att stå utanför arbetsmarknaden. Förutom en sämre ekonomi begränsas delaktigheten i samhället och den psykiska och fysiska hälsan försämras, säger Karin Flyckt, projektledare för lägesrapporten.

Fördelningen mellan män och kvinnor när det gäller insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är relativt jämn. Skillnaden är att män i högre utsträckning har kontaktperson, boende för vuxna och daglig verksamhet. De beviljas också oftare assistansersättning och särskilt boende, medan kvinnor oftare beviljas hemtjänst. Män får oftare ekonomiskt stöd för bilanpassning, medan kvinnor oftare får färdtjänst. Slutligen har fler kvinnor handikappersättning och mottar i högre grad än män vårdbidrag för sina barn.

Socialstyrelsen vet inte med säkerhet varför dessa skillnader finns. Karin Flyckt menar dock att det kan förklaras med att kvinnor och män har olika behov, eller att män och kvinnor helt enkelt bedöms olika i handläggningssituationen.

Skribent Inga-Bodil Hermansson
visa fler nyheter ›