Röster från g16 // Voices from g16

2016-11-24 10:30

Möt några av de omkring 400 besökarna på Sveriges största genuskonferens, g16, i Linköping. Här publicerar vi deras röster, tankar och upplevelser från konferensen. Texten uppdateras löpande // Meet some of the around 400  visitors at Sweden’s largest gender conference, g16, in Linköping. Here, we publish their voices, thoughts and experiences from the conference. 

Cecilia Novoa

Cecilia Novoa is here with book stall and information from Interfem, a separatist organization that strengthens women and transgender people who are racialized. “We are working against racist structures in society, and we wanted to be here at g16 because the theme is linked to our activities. We see that there are many activists here at the conference, it is not just the academy, that´s good! // Cecilia Novoa är här med bokbord och information från Interfem, en separatistisk organisation som stärker kvinnor och transpersoner som blir rasifierade. ”Vi jobbar mot rasistiska strukturer i samhället, och vi ville gärna vara här på g16 eftersom temat knyter an till vår verksamhet. Vi ser att det är många aktivister här på konferensen, det är inte bara akademin, det är bra!” #g16liu

Malin Safioti

Malin Safioti har simultantolkat mellan svenska och engelska på flera av sessionerna under g16. För att kunna översätta alla akademiska termer på bästa sätt har hon förberett sig innan genom att läsa på om ämnena som togs upp. “Det här är något helt annat än det jag tolkar i vanliga fall, det har varit jätteintressant att få ta del av detta.” Ibland skedde tolkningen i tre steg, berättar hon. “Då fick jag tolka de engelska sessionerna för teckenspråkstolkarna som sedan tolkade i sin tur för publiken.” // Malin Safioti has simultanously interpreted most of the sessions in Swedish and English during g16. She prepared herself by reading about the topics before the programme in order to be able to interpret the academic terms in the best manner.  “It was completely different from the things I interpret normally. It was very interesting to take part in it”. Sometimes, the translation happened in three stages, she explains. “I translated the English sessions to Swedish to the sign language interpreters and then, they interpreted it for public.” #g16liu

Onur Kilik

“Intersectionality is my key take away from this conference”, says Onur Kilik from Lund University. He explains that similar to the conference theme, it’s important to understand how gender, mobility and mobilization intersect in today’s world. The keynote speaker, Jin Haritaworn’s speech has been his favorite among all other sessions. “The keynote made me think whether LGBT is a consumerist identity and how is it shaped by neoliberalism”, he adds. He also says that the session on Sami people was very informative. // “Intersektionalitet är nyckeln jag tar med från denna konferens”, säger Onur Kilik från Lunds universitet. Han förklarar att, precis som konferensens tema säger, är det viktigt att förstå hur kön, rörlighet och mobilisering görs i dagens värld. Keynote-talaren, Jin Haritaworn, tal varit hans favorit bland alla sessioner. “Jin fick mig att fundera på om HBTQ är en konsumistisk identitet och hur den formas av neoliberalismen”, säger han. Han säger också att den Samiska sessionen var väldigt informativ. #g16liu

Lina Ploug

“Jag tyckte mycket om Mara Lee’s inledning igår!”, säger Lina Ploug från Länsstyrelsen i Uppsala län, och tillägger att hon uppskattar mötena med alla som deltar på konferensen. “Idag har jag varit på en session om unga tjejer och femininitet som var väldigt bra.” // “I really liked Mara Lee’s introduction yesterday!”, says Lina Ploug from the County Administrative Board in Uppsala, and adds that she appreciates the meetings with the conference participants. “Today, I have been to a session about young girls and femininity which was really good.” #g16liu

Sofia Strid

Sofia Strid tar en paus i vimlet på g16 för att svara på lite mejl. Hon är redaktör på Tidskrift för genusvetenskap, lektor på Örebro universitet och styrelseledamot i Sveriges genusforskarförbund. Hon har organiserat flera paneler på g16. “Jag ser fram emot att hålla i panelen om hur man som forskare lyckas bli publicerad”, säger hon. “Den kommer inte vara så teoretisk utan mer praktisk.” // Sofia Strid takes a break from the crowd during g16 to answer some emails. She is the editor of  Tidskrift för genusvetenskap (magazine for gender research), lecturer at Örebro University and board member of the Swedish Gender Research Federation. She has organized several panels during g16. “I am looking forward to moderate the panel about how to get published as a researcher”, she says. “It won’t be so theoretical, but more practical.”#g16liu

Björn Pernrud

Björn Pernrud, from Linköping University, has been part of g16’s organizing committee for the past one year. “From an administrative side, g16 has exceeded my expectations as it’s running very smoothly”, he says. He can’t join other sessions due to his administrative responsibilities but is looking forward to Victoria Kawesa’s talk this evening. // Björn Pernrud, från Linköpings universitet, har varit en del av organisationskommitén för g16 det senaste året. “Från en administrativ sida har g16 överstigit mina förväntningar eftersom det fortskrider väldigt smidigt”, säger han. Han kan inte delta på de olika sessionerna då han har administrativa uppgifter, men ser fram emot Victoria Kawesas föreläsning ikväll. #g16liu

Chi Zhang

Chi Zhang, from Örebro University, is satisfied with g16 so far. “All sessions are interesting but I mostly enjoyed a session on EU’s education policy regarding women’s self employment. However, some panel discussions could be more engaging if the topics were more closely connected to each other”, she thinks. Today, Chi is looking forward to a session on masculinity in the Swedish context as it helps her with her own research in a similar topic in Hong Kong. Also, she says, “Food is good!”// Chi Zhang, från Örebro universitet, är nöjd med g16 än så länge. “Alla sessioner har varit inressanta, men jag gillade speciellt en session om EU:s utbildningpolitik och kvinnors egenföretagande. Några paneler skulle dock kunna vara mer engagerande om ämnena var närmre förbundna med varandra”, tror hon. Idag ser Chi fram emot en session om manlighet i svensk kontext eftersom det hjälper henne med hennes egen forskning på samma ämne i Hong Kong. “Maten är bra!”, tilläger hon.

Akuat Supriyanto

Akuat Supriyanto, from University of Porto, has joined g16 today. “I came to meet gender researchers, learn new perspectives in the area, and build upon my own research”, he says. He will present his paper on “Gender, Family and Careers: Narrative of Indonesian Return Migrant Workers” in a panel session today and is excitedly looking forward to it. // Akuat Supriyanto, från Portos universitet, kom till g16 idag. “Jag kom hit för att möta genusforskare, lära mig nya perspektiv inom fältet, och utveckla min egen forskning”, säger han. Idag ska han presentera sitt eget paper om “Gender, Family and Careers: Narrative of Indonesian Return Migrant Workers” i en panelsession, och han ser mycket fram emot det. #g16liu

Anna Lundberg och Ann Werner

Anna Lundberg & Ann Werner

“Det är som en släktträff fast mycket roligare!” Det tycker Anna Lundberg till vänster och Ann Werner, till höger, från Linköping respektive Södertörns högskola, som är på g16 för att presentera den nylanserade skrift nummer 5 i sekretariatets skriftserie om genusvetenskap. I eftermiddag håller de en panel som handlar om betydelsen av att skriva lättbegripligt om svåra saker. // “It is like a family gathering, although much more fun!”, says Anna Lundberg, on the left, and Ann Werner, on the right. They are attending g16 to present a newly produced book from the Secretariat on gender studies.  This afternoon they will be chairing a panel about the importance on writing comprehensive on difficult themes.

15209238_591265584402946_1438424057_n

Sanna Tielman

Sanna Tielman, from Stockholm University, is one of the g16 participants. “I came here to get a grasp of issues concerning academia and to discover new and interesting areas. I am looking forward to the sessions on equality in academia and career possibilities for women”, she says. / / Sanna Tielman, från Stockholms universitet, är en av g16:s deltagare. “Jag kom hit för att få ett grepp om frågor och poblem som rör akademin, och för att upptäcka nya och intressanta områden. Jag ser fram emot sessionerna om jämställdhet och karriärsmöjligheter för kvinnor”, säger hon.

David Regin Öberg

David Regin Öberg

Another one of the g16 participants, David Regin Öborg from Tidskrift för genusvetenskap (magazine for gender research), says that he is looking forward to take part in many interesting program sessions. “I am excited about the programme, specially I am looking forward to the sessions on publication and language.” // En annan g16-deltagare, David Regin Öborg från Tidskrift för genusvetenskap, säger att han ser fram emot att ta del av många intressanta programpunkter. “Jag är spänd på programmet, speciellt ser jag fram emot sessioner om publikation och språk.”

Skribent Karolina Jakstrand and Nazifa Alizada
visa fler nyheter ›