Så ska EU-parlamentet arbeta med jämställdhet

2010-03-01 16:27

Centrum för Europaforskning (CERGU) bjöd den 26 februari in Eva-Britt Svensson (v) till ett välbesökt seminarium om att bedriva jämställdhetsarbete i Europaparlamentet. Som ordförande i Jämställdhetsutskottet och vice ordförande för partigruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster har hon inte bara insyn utan även makt att påverka jämställdhetsarbetet både inom och utanför EU.

Eva-Britt Svensson inledde med att berätta att jämställdhetsfrågor är ”heta” just nu. Ett exempel är att hon redan dagen efter seminariet skulle flyga till New York för att delta i en FN-konferens om Beijing + 15, om vad som har hänt med de jämställdhetsmål som beslutades vid FN:s kvinnokonferens i Peking 1995, och någon dag tidigare hade CNN följt hennes arbete i flera timmar. Dessutom har det nuvarande Spanska ordförandeskapet valt att prioritera frågan om jämställdhet, och det nya Lissabonfördraget innebär att jämställdhetsfrågor inom EU inte längre nästan bara är kopplade till arbetsmarknaden.

Det är ungefär sju månader sedan Eva-Britt tog över som ordförande i Jämställdhetsutskottet. Som känd feminist sedan tidigare höjer det förstås förväntningarna på utskottets arbete jämfört med den tidigare mer konservative ordföranden. Utöver denna roll har hon numera möjlighet att arbeta för dessa frågor i ett mer globalt perspektiv som hela EU:s representant för jämställdhet vid internationella förhandlingar. Målsättningarna är också att stärka jämställdhetsfrågorna generellt och inte enbart inom EU:s lagstiftning. Engagemanget lyser igenom starkt när hon berättar om förhoppningen om att kunna visa för all världens kvinnor att det finns en instans som aktivt driver dessa frågor för förändring i praktiken – och inte bara i form av högtravande ord i handlingsplaner.

Arbetet för förändring måste ske på många plan samtidigt. I den egna verksamheten har Eva-Britt bl.a. drivit igenom att utskottet inte längre heter kvinnoutskottet, men också ändrat den tidigare arbetsformen med hearings där dragningar hölls av någon ledamot samt inbjuden expert, men där det stora flertalet av aktiva kvinnoorganisationsrepresentanter inte fick chansen att bidra med sina erfarenheter. Nu arbetar de istället aktivt med workshops och antalet deltagare har kraftigt ökat. I förändringen ligger även ett skifte från mer tillfälliga och nästan slumpmässiga satsningar på något tema till att det nu görs mer övergripande prioriteringar inför det kommande året, som sedan följs upp. Men för att få en mer jämställd könsfördelning i utskottet i framtiden behöver dess status höjas.

Som utskottsordförande är det viktigt att arbeta strategiskt, att söka brett stöd och att skilja på person och uppfattningar när enstaka ledamöter framför märkliga åsikter. För att förbättra samarbetsklimatet och stärka legitimiteten för besluten i utskottet har hon därför varit mån om att diskutera och försöka förankra förslag även hos den konservativa gruppens ledamöter. Trots allt representerar de den största folkvalda partigruppen i parlamentet, och om de känner att de får igenom i alla fall några av sina förslag blir samarbetet mer konstruktivt, och beslut kan lättare gå igenom vid omröstningar i hela parlamentet.

Ett sådant beslut, som Eva-Britt är väldigt glad över, är att parlamentet ställt sig bakom en resolution inför Beijing +15, om kvinnors reproduktiva och sexuella rättigheter, rätt att bestämma över sin egen kropp. Med resolutionen i ryggen är det lättare för henne att aktivt driva dessa frågor i New York eftersom hon där måste representera hela EU. EU måste ”tala med en röst” som det heter.

En annan aktuell fråga är det så kallade mammaledighetsdirektivet, som går på tvärs med den svenska inställningen att föräldrar ska ses som likvärdiga och jämställda. Direktivet nämner anknytning mor och barn, och innebär problem för jämställdheten eftersom delar av direktivet inte utgår från rättigheter utan skyldigheter, t.ex. tvingande skrivning om att kvinnor ska vara hemma minst sex veckor efter förlossning. Även skyldighet att amma fanns tidigt med som ett förslag, men det lyckades de stoppa, liksom att den ursprungliga skrivningen om att slippa nattjobb ändrades från tvång till rättighet.

Bland flera andra aktuella frågor hör t.ex. att beslut om besöksförbud ska gälla i alla EU-länder, ett jämställdhetsinstitut i Vilnius som ska starta 1 mars, mer satsning ska göras på forskning, den ekonomiska krisens konsekvenser för kvinnor behöver utredas och trafficking behöver motarbetas. I och med Lissabonfördraget har delar av familjepolitiken som del av civilrätten nu blivit överstatlig. Vi kan därför förvänta oss att det kommer att komma många nya förslag inom detta fält framöver, exempelvis gemensamma äktenskaps- och skilsmässoregler. Efter att med stort patos ha besvarat en stor mängd frågor om allt från gender mainstreaming och omsorgsansvar, till den ekonomiska krisen och det praktiska arbetet i parlamentet, avslutade Eva-Britt seminariet med att berätta att hon är en obotlig optimist som inte bara tror att det går att förändra saker, utan att hon anser att det är en skyldighet att försöka!

Skribent Linda Berg
visa fler nyheter ›