Eurosedlar, med beloppen 500 Euro och 100 Euro

Sekretariatet säkerställer jämställd forskningsfinansiering på europeisk nivå

2017-12-14 09:35

Genderaction är ett EU-finansierat projekt som syftar till att jämställdhetsintegrera forskningsfinansieringen i ett antal EU-länder. Nationella sekretariatet för genusforskning sitter med i projektets referensgrupp för att säkerställa överbryggningen mellan riktlinjer och praktik.

Nationella sekretariatet för genusforskning har blivit tillfrågade som Associate Partners i Genderaction, vilket innebär att man sitter med i den referensgrupp som återkopplar kring de olika ländernas så kallade road maps eller riktlinjer för jämställdhetsintegrerad forskningsfinansiering inom EU och Horisont 2020.

– Det är ett statusfyllt uppdrag, som vi är mycket stolta över. Vår förhoppning är att vi med vår erfarenhet från JiHU (jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet) ska kunna ge återkoppling kring riktlinjerna, men också lära oss och ta del av de forskningsresultat som kommer fram ur arbetet, säger Kajsa Widegren, forskningssamordnare på sekretariatet.

– Jag är väldigt glad att Nationella sekretariatet för genusforskning deltar i Genderaction. De har värdefulla kunskaper och gedigna erfarenheter om jämställdhet och genus inom forskning. Jag tror därför det kommer att ha stor betydelse att sekretariatet bidrar för Sveriges del i det europeiska forskningssamarbetet genom projektet, säger Veronica Ahlqvist, departementssekreterare på Utbildningsdepartementet och Sveriges representant i EU:s rådgivande grupp om jämställdhet i forskning och innovation, ERAC Standing Working Group (f.d. Helsinki Group) on Gender in Research and Innovation.

Syftet med Genderaction är att skapa nationella riktlinjer för jämställdhetsintegrering av forskning. Förhoppningen är att projektet kommer att leda till bättre samordning av insatser för jämställdhet inom European Research Area, ERA, och ramprogrammen för forskning och innovation.

– Sverige vill självklart ligga i framkant i jämställdhetsarbetet, och för att lyckas med detta inom forsknings- och innovationsområdet tror jag det är viktigt med samverkan och utbyte med våra europeiska systerländer. Det är viktigt att Sverige får en god inblick i hur andra länder arbetar med jämställdhet inom forskning och innovation och kan dra lärdomar av andras misstag och framgångar, säger Veronica Ahlqvist.

Arbetet bedrivs i samverkan mellan företrädare för flera olika discipliner, som livs-, samhälls- och statsvetenskap. Swafs, Science With And For Society, finansierar projektet, som pågår till och med 2020.

Skribent Josefine Jacobsson
Fakta Horisont 2020, Swafs och ERA
Horisont 2020 är EU:s ramprogram för finansiering av forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro. Horisont 2020:s delprogram Science with and for Society, Swafs, finansierar projekt som utvecklar samverkan med övriga samhället. Swafs har bland annat genusperspektiv som krav för finansiering. The European Research Area (ERA), bestående av både EU-medlemsländer och icke medlemmar, jobbar med integrering av europeiska forskningsprogram. Syftet är att öka konkurrenskraften hos och utbytet mellan europeiska forskningsinstitut.
Relaterat material
visa fler nyheter ›