Slutet för Nordiskt sommaruniversitet?

2015-04-29 16:09

Från 2016 kan brist på pengar bli slutet för Nordiskt sommaruniversitet, NSU. Det är en fråga om forskningspolitik och brister i NSUs verksamhet, menar Nordiska ministerrådet. Snarare ett resultat av faktafel i utvärderingen och synen på forskning och bildning, menar NSU.

Nordiskt sommaruniversitet har sedan 1950 varit mötesplats för forskare, studenter och intresserade från olika delar av samhället som vill fördjupa sig i och delta i kunskapsbyggande. Med en demokratisk organisationsform som baseras på mycket ideellt engagemang, syftar NSU till att öka förståelse och samarbete mellan olika akademiska ämnesområden, främst inom humaniora och samhällsvetenskap, och vara en arena för såväl kunskaps- som kulturutbyte och nätverkande. Idag har NSU deltagare från Norden och Baltikum, och flera andra länder.

NSU har under sin tid bidragit till att nya forskningsämnen sett dagens ljus och varit betydelsefull för utvecklingen av nya teoribildningar, till exempel inom litteraturvetenskap. De senaste tio åren har konstnärlig forskning funnit en plattform i NSU och NSU har också varit viktig för utvecklingen av genusforskningen.

På 1970-talet startade medlemmar i Grupp 8 samt feminister från Danmark och Norge en studiekrets om kvinnoförtryck som, enligt en skrivelse från Vetenskapsrådet, lade grunden för det som senare blev genusvetenskap (Thurén, 2003). Under 1990-talet fann den tidiga mansforskningen en mötesplats i NSU.

– NSU är verkligen den nordiska genusforskningens vagga. Det är exempel på vad en sådan här institution kan göra. Något händer i samhället, det finns ett forum, människor från flera länder möts och det uppstår en dynamisk miljö, säger Johanna Sjöstedt, masterstudent i idéhistoria vid Göteborgs universitet, medlem i NSUs styrelse och koordinator för Exploring affect, en av studiekretsarna i NSU.

Prioritera vetenskapligt nätverksskapande

År 2013 flyttades NSU, som tidigare legat under Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning, MR-U, till Nordforsk. Skälet var en budgetminskning för MR-U, samt att dess ämbetsmannakommitté, ÄK-U, gjorde bedömningen att NSUs verksamhet delvis överlappade med Nordforsks aktiviteter och att det fanns effektivitetsvinster genom att samordna verksamhet och administrativa funktioner.

Nordforsk är en organisation under NMR som styrs av de nationella forskningsråden i Norden och ska finansieras av dem till två tredjedelar och till en tredjedel av NMR. Syftet med flytten har att göra med att de nationella forskningsråden, och inte NMR, framöver ska styra finansiering av forskning och forskarnätverk i det nordiska samarbetet.

– Det nordiska forskningssamarbetet ska utarbetas ifrån de enskilda ländernas prioriteringar, där forskningsråden bestämmer vilka ämnesområden som är vetenskapligt relevanta att utveckla och finansiera, säger Daniel Holmberg, senior rådgivare på ÄK-U.

Endast på det sättet, menar han, kan resurserna på nordisk nivå fokusera på områden som administrerar reflekterar aktuella kunskapsbehov och ger vetenskaplig excellens och nordiskt mervärde.

– MR-U kommer fortsatt att prioritera vetenskapligt nätverksskapande. Men ländernas regeringar ser att det kan realiseras genom Nordforsk och NOS-HS, forskningsrådens samarbetsorgan i humaniora och samhällsvetenskap. Därför har också Nordforsk i år fått i uppdrag att undersöka hur vi kan göra detta på bästa sätt framöver.

Tillbakavisar kritiken

NSU har till största delen finansierats genom årsvis ansökan till NMR, de senaste åren med 1,4 miljoner svenska kronor, och samma summa av Nordforsk sedan 2013. I samband med överföringen till Nordforsk beställde ÄK-U en utvärdering av NSU och tillsatte en expertgrupp för att analysera den och ge rekommendationer till beslut i ÄK-U. Med detta som underlag fattade ÄK-U i december 2014 beslutet att finansieringen av NSU skulle upphöra från och med 2016.

NSUs styrelse menar att det innebär att NSU måste läggas ned, vilket också står med i beslutsunderlaget som en möjlig konsekvens. Styrelsen har också riktat kraftig kritik mot såväl utvärderingen som processen kring den och mot expertgruppens kommentarer och analys.

– Den sammanvägda bedömningen av NSUs forskningsverksamhet vilar tungt på ett felaktigt påstående i utvärderingsrapporten om att NSUs publikationer inte är peer review-granskade. Det är skandal att en så slarvigt genomförd utvärdering tillåts döma den vetenskapliga kvalitén på NSU, säger Johan Söderberg, universitetslektor vid institutionen för filosofi, vetenskapsteori och lingvistik, samt tidigare styrelsemedlem i NSU.

NMR och ÄK-U tillbakavisar kritiken mot utvärderingen. Daniel Holmberg poängterar dessutom att beslutet inte enbart har med den att göra.

– Det finns ett missförstånd här att det bara skulle vara själva utvärderingen av NSU som gör att NMR-U vill avsluta finansieringen. Beslutunderlaget handlar om att ÄK-U har tagit utgångspunkt i Ministerrådets utbildningspolitiska målsättning och arbetet med nordisk forskningspolitik generellt. Sen bygger beslutet också på själva utvärderingen som visar på brister i organisationens måluppfyllelse, relevans och vetenskapliga kvalitet, säger han.

Otidsenlig i positiv bemärkelse

Den forskningspolitiska linjen är problematisk för NSU, menar Johanna Sjöstedt, eftersom det är frågan om vilket kvalitetsbegrepp som ligger till grund för kraven på mätbarhet och strävan efter excellent forskning.

– Det sättet att se på forskning är själva antitesen till vad NSU är, som bygger på en deltagande, demokratisk organisation och en syn på kunskap som är knuten till bildning. Min poäng är naturligtvis inte att all forskning ska bedrivas enligt NSU:s modell, men att det ska finnas möjlighet till det och att man ska se värdet i den här typen av institution, säger Johanna Sjöstedt.

Hon beskriver NSU som otidsenlig i positiv bemärkelse, en produkt av en annan tid som har fått behålla sin självständighet i synen på kunskap och som plattform för en friare diskussion mellan forskare än vad som ryms på universiteten.

– NSU är inte präglad av det nuvarande samhällets snäva sätt att organisera utbildning och mäta kunskap. Under NMR har NSU fått förbli den här demokratiska organisationen som styrs av forskare och andra engagerade. Det hade sannolikt varit omöjligt att starta en organisation som NSU i dagens samhällsklimat och om NSU läggs ner är det svårt att se att den skulle kunna ersättas med något likvärdigt. Det blir en verklig förlust, säger hon.

Daniel Holmberg efterlyser en diskussion med NSU om hur det nordiska samarbetet är uppbyggt, och om nordisk forskningspolitik. Nu är det dock upp till Nordforsk att fatta beslut om framtiden för NSU, menar han.

– Det är helt upp till Nordforsks styrelse vad de vill göra framöver. Om forskningsråden i länderna vill fortsätta finansiera NSU så kan de göra det. På politisk nivå vill länderna fortsatt stödja framväxten av vetenskapliga nätverk, kanske framför allt inom humaniora/samhälle. Men de vill hitta andra sätt att göra det på än att finansiera NSU direkt. De nordiska länderna vill finansiera den här typen av nätverksskapande och forskning genom Nordforsk som är en central aktör i det nordiska samarbetet, säger Daniel Holmberg.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
visa fler nyheter ›