Bild på hela medieforskningsgruppen om 8 personer

Svensk databas öppnar för globala studier om jämställdhet i media

2016-08-17 15:25

En internationell forskargrupp med bas i Göteborg har under året lagt grunden till en ny, unik databas för komparativa studier kring kön och journalistik. Målet är att sätta bristen på jämställdhet i nyheterna i ett större perspektiv.

Flertalet studier har under de senaste 20 åren fastställt en ojämn könsfördelning i medieorganisationer, dess nyhetsinnehåll samt tillgång till och användning av medier. Undersökningarna har dock gjorts isolerade från varandra, vilket inneburit att det tidigare har varit svårt att få tag på datan och använda sig av den. Genom att möjliggöra avancerade analyser av mycket stora datamängder hoppas nu forskargruppen att underrepresentationen av kvinnor i nyhetsmedierna kommer att belysas på ett bredare plan.

– Jag fick idén till projektet när jag blev ombedd att skriva en artikel i tidskriften Feminist Media Studies 2011, där ett antal forskare fick möjlighet att diskutera idéer för framtidens feministiska medieforskning. Inom medieforskningen finns en mängd deskriptiva och komparativa data att tillgå om jämställdheten i medieorganisationer, i innehållet och vad gäller tillgång till och användningen av medier. Men ingen hade ännu sett möjligheten att föra samman dessa data och använda dem för att systematiskt undersöka de strukturer och mekanismer som bidrar till alternativt motverkar jämställdhet på en global nivå, säger projektledaren Monika Djerf Pierre, professor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.

Kvalitet, orsaker och konsekvenser av mediejämställdhet

Inom projektet görs systematiska, kvantitativa undersökningar av mediejämställdhetens kvalitet beträffande innehållet, medieorganisationerna och medieanvändningen i olika länder. Man tittar också på orsaker till varför olika länder har olika grad av mediejämställdhet. Dessutom undersöks vilken betydelse jämställdhet i medierna har för demokrati och samhälle. Jämförelserna sker på landsnivå och bygger på att föra samman en serie unika datamaterial om jämställdheten i medierna, kulturella och strukturella egenskaper i olika länder, samt karaktär och struktur på olika länders mediesystem.

– Om ett land har hög mediejämställdhet, vad innebär detta i så fall i termer av ökat mänskligt välstånd och välmående på områden som till exempel hälsa, ekonomisk tillväxt och korruption? Och hur uppnår vi jämställdhet i våra medier? Vår ambition är att inkludera alla former av möjliga variabler som kan bidra till att hitta förklaringar till de variationer som finns mellan länder, säger Mathias Färdigh, medieforskare vid JMG och databasansvarig i projektet.

Tre internationella studier som bas

Bild på Sarah Macharia som pratar. Framför henne sitter en person med en dator.

”Bara att kunna skapa möjligheten att använda och utnyttja all data som samlats inom GMMP under 20 års tid känns helt fantastiskt. Förhoppningsvis kommer det att leda till större kunskap om medier och jämställdhet och därmed snabbare förändring”, säger Sarah Macharia från World Association for Christian Communication (WACC), som projektleder GMMP.

I ett initialt skede har data från tre stora studier inom forskningsfältet för medier och jämställdhet sammanlänkats. Det handlar dels om The Global Media Monitoring Project (GMMP), en återkommande internationell studie som vart femte år sedan 1995 undersöker hur ofta och på vilket sätt män och kvinnor förekommer i text eller bild i nyhetsrapporteringen. Med 114 deltagande länder 2015 är GMMP den största och längst pågående studien i sitt slag. En annan studie har kartlagt kvinnor på ledande positioner inom 99 olika medieorganisationer inom EU och ärutförd på uppdrag av The European Institute for Gender Equality (EIGE) 2012-2013. Ytterligare en organisationsstudie kring kvinnors status inom nyhetsmedier, utförd på uppdrag av The International Women’s Media Foundation (IWMF) 2011, ingår i projektet.

Studierna kombineras i databasen med allmän statistik om jämställdhet och demokrati som samlats in från EIGE, institutet för Quality of Government (QoG) vid Göteborgs universitet samt inom projektet Varieties of Democracy (V-Dem). Därtill kommer ett antal kvalitativa mediestudier som forskarna i gruppen också varit delaktiga i att publicera på projektets webbsida.

– Förhoppningsvis kan projektet bidra till att studier om medier och jämställdhet blir mer tillgängliga och använda, och att fler inser vikten av att studera mediernas betydelse för bristande jämställdhet i världen, säger Maria Edström, medieforskare vid JMG och Sveriges koordinator inom GMMP.

Hoppas på stor spridning

Databasen kommer att vara lättanvänd och tillgänglig för alla. Förhoppningen är att forskare från olika fält ska ta del av datan, som lämpar sig för både kvantitativ och kvalitativ forskning.

– Framtida forskare kommer att kunna teoretisera datamaterialet på ett helt annat sätt än vi kan idag och föreslå samband och orsaker till sakernas tillstånd. Genom att matcha dessa variabler med andra variabler inom andra fält utanför medieforskningen som också innehåller genusaspekter, som till exempel forskning om attityder, socioekonomiska förhållanden eller våld mot kvinnor, går det att dra tydligare slutsatser. Vi får också möjligheten att jämföra olika tidsserier mot varandra, säger Karen Ross, medieforskare på Newcastle University och delansvarig för EIGE-studien.

Kontextualisering skapar trovärdighet

Genom att skapa en större förståelse för hur jämställdheten inom och genom medierna hänger samman med den samhälleliga utvecklingen hoppas forskarna att journalister och mediebolag ska ta statistiken på större allvar än tidigare och på så sätt vara med och driva på för förändring inifrån. Man räknar också med att kunna ge mer specifika riktlinjer till myndigheter och organisationer i framtiden.

– Forskningsfältet för medier och jämställdhet saknar såväl status som finansiella medel. Med en sådan här databas skapas en större trovärdighet för ämnet och ett bättre utnyttjande av våra resurser. Vi kommer också att kunna ge mer precisa rekommendationer till mediebolag och myndigheter utifrån dessa nya analyser, säger Willliam Bird, förståndare för Media Monitoring Africa, som analyserar datamaterialet för GMMP.

Projektet är det första i sitt slag och finansieras av Vetenskapsrådet under åren 2015-2020. Deltagarna i forskargruppen kommer från Italien, Kanada, Storbritannien, Sverige, Sydafrika och USA.

På översta bilden ses hela forskargruppen, som träffades för första gången i juli i Göteborg.
Övre raden fr v: Claudia Padovani, University of Padova, Italien, Karen Ross, Newcastle University, Storbritannien, Mathias Färdigh, JMG, Göteborg, William Bird, Media Monitoring Africa, Sydafrika

Nedre raden fr v: Monika Djerf-Pierre, JMG, Göteborg, Maria Edström, JMG, Göteborg, Carolyn Byerly, Howard University, USA, Sarah Macharia, WACC, Kanada

Skribent Josefine Jacobsson
Bild Ann-Sofie Sten
visa fler nyheter ›