Teaterövning gav verktyg i jämställdhetsarbetet

2015-09-30 13:07

Vilka strategier fungerar mot jämställdhetsarbetets bromsklossar?
I projektet Metoder mot motstånd har forskare och jämställdhetsarbetare provat nya vägar med hjälp av forumteater.

Motståndet mot jämställdhetsarbete kan visa sig på många olika sätt. Det kan vara kritik från chefen om att arbetet kostar för mycket eller tar för mycket tid. Både medarbetare och chefer kan också visa motstånd genom att inte svara på frågor eller framställa jämställdhetsarbetet som någonting oviktigt. På mötet där ni skulle prata om jämställdhetsplanen fick punkten kanske plötsligt bara tio minuter trots att den skulle haft en halvtimme.

– Det är påtagligt hur komplexa, röriga och ambivalenta situationer jämställdhetsarbetare har att hantera, säger Sophie Linghag, projektledare och genusforskare vid Karlstads universitet.

Under det tvååriga projektet har jämställdhetsarbetare och forskare tillsammans undersökt motståndet som jämställdhetsarbetare möter på sina arbetsplatser. Deltagarna kom från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Räddningstjänsten och Sveriges kommuner och landsting.

Strategier utifrån egna berättelser

På workshops har de fått dela berättelser om händelser som de själva har varit med om, sett eller hört. Vissa av händelserna har sedan spelats upp i gruppen som korta teaterscener. Scenerna har upprepats om och om igen och olika deltagare har fått testa att vara i den utsatta positionen.

– De har fått prova olika strategier för att få situationen att ändra riktning. En farhåga hos deltagarna var att vi skulle fastna i de negativa upplevelserna. Vi ville komma vidare och jobba med olika strategier som jämställdhetsarbetare kan använda i sin vardag, säger Sophie Linghag.

Jämställdhetsarbetarna som medverkade i projektet fick reflektera kring vilka motståndsuttryck som var svårast att bemöta och vilka strategier som fungerade. Att utveckla en fingertoppskänsla, snabbt läsa av en situation och kunna växla mellan olika former av strategier och bemötanden var centrala förmågor.

I diskussioner framkom det att de flesta helst vill bemöta motstånd med tålamod och förklaringar som att ”det här kommer att göra oss till en bättre organisation” eller ”vi kommer att bli en mer attraktiv arbetsplats”. I nödsituationer, när det inte fanns några utsikter om att få förståelse eller sympati, upplevde de i stället att de behövde avväpna motståndet med en hårdare ton. Då kunde de säga någonting i stil med ”lagen säger att vi ska göra det här” eller ”om du inte vill vara med på det här mötet kan du gå ut!”

– Att uttrycka sig så uppfattades ofta som en sista utväg. Flera menade att den formen av strategi sällan gav några långvariga effekter utan snarare förvärrade situationen, säger Sophie Linghag.

Utsatt position att förespråka jämställdhet

Motståndet mot jämställdhetsarbetet riktas inte sällan mot jämställdhetsarbetaren personligen vilket kan göra arbetssituationen svår. Flera av projektets deltagare berättade till exempel att deras arbete har försvårats genom att de har undanhållits information. En del har utsatts för förlöjligande och vissa har uteslutits från gemenskapen på sina arbetsplatser. Det viskas bakom ryggen på dem och när de kommer in i fikarummet tystnar kollegornas samtal. Förändringsarbete väcker ofta motstånd men jämställdhetsfrågor berör extra starkt, menar Sophie Linghag.

– Jämställdhet handlar om fördelning av inflytande, makt och resurser och om att utmana normer. Det kan väcka känslor hos människor där en del öppet visar sin oro och blir aggressiva medan andra använder förnekelse eller blir tysta, säger hon.

På de flesta arbetsplatser finns en positiv självbild och den rubbas när någon påtalar problem. Inställningen att ”vi är redan jämställda här hos oss” kan göra jämställdhetsarbetarens uppgift svår, menar Sophie Linghag.

– Du ses som glädjedödare och görs till en outsider på arbetsplatsen.

Flera av jämställdhetsarbetarna som medverkade i projektet uttryckte också stor frustration inför hur deras uppdrag är formulerat och vad de upplever som snävt handlingsutrymme. Sophie Linghag tror att det behöver bli tydligare vad som förväntas av den som ska stödja jämställdhetsarbetet på en arbetsplats och vilka befogenheter som följer med uppdraget.

– Vi behöver också mer kunskap om hur jämställdhetsarbete organiseras för att bättre förstå jämställdhetsarbetets utmaningar, säger hon.

Metoder mot motstånd

Projektet avslutas sista september och resultaten kommer att spridas genom en metodbok om motstånd och strategier i jämställdhetsarbetet samt genom vetenskapliga artiklar. Framöver kommer även en lärobok riktad till studenter och forskarna experimenterar med möjligheten att ta fram en app.

Projektet finansierades genom Vinnovas utlysning Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet.

Skribent Charlie Olofsson
visa fler nyheter ›