Uppdrag om jämställdhet i högskolan

2010-10-25 10:43

Regeringen uppdrar åt Högskoleverket att följa upp hur jämställdheten vid universitet och högskolor har utvecklats till följd av lärosätenas ökade frihet och självbestämmande i fråga om läraranställningar från och med den 1 januari 2011.

Regeringen uppdrar vidare åt Högskoleverket att under perioden 2011-2013 ta emot slutredovisningar av projekt som har bedrivits med stöd från Delegationen för jämställdhet i högskolan. Vidare ska Högskoleverket med utgångspunkt i delegationens betänkande samt projektens slutredovisningar sammanställa, analysera och på lämpligt sätt sprida erfarenheterna av delegationens samlade projektverksamhet.

Uppdraget ska redovisas i två separata rapporter till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2014.

visa fler nyheter ›