Utvärderingar av norsk humaniora vill se samhällsnytta

2017-08-30 11:56

Två stora rapporter om norsk humaniora har presenterats under våren. Den så kallade Stortingsmelding 25 presenterades i mars av Norges regering genom kunskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Där behandlas inte könsforskning som ett eget område, men rapporten framhåller vikten av könsbalans för forskningens kvalitet och relevans samt menar att ett köns- och mångfaldsperspektiv kan bidra till bättre resultat. Om detta skriver Kilden i sitt nätmagasin kjønnsforskning.no.

– Sammanfattningsvis står det huvudsakligen bra till med norsk humaniora, men humanistisk forskning bör i högre grad förhålla sig till stora samhällsutmaningar, säger Johannes Waage Løvhaug vid Forskningsrådet till Kilden. Han är ansvarig för uppföljning av rapporten och menar att könsperspektiv är väl integrerade i norsk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Könsforskare har varit kritiska till rapportens nyttoperspektiv. Reinert Skumsnes är verksam vid Universitetet i Oslo och styrelsemedlem i Föreningen för könsforskning, FOK. Han säger till Kilden att det finns en dubbelhet i synen på humaniora.

– Å ena sidan talas det varmt om humanioras egenart, om bredd och grundforskning. Å andra sidan råder inga tvivel om att ett ensidigt fokus på några få områden kommer att ske på bekostnad av själva grunden för humanistisk forskning. Jag tolkar undertexten i rapporten som att om fältet ska överleva, så måste det ske genom anpassning och genom att starkare förhålla sig till vår tids stora utmaningar.

Kilden skriver i sin artikel också om den utvärderning av norsk humaniora som Forskningsrådet initierade och som presenterades i juni.

Skribent Jimmy Sand
Bild Norges kunskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterade stortingsmeldingen om norsk humaniora. Foto: Stig Brøndbo / Universitetet i Tromsø
Källa Kilden - kjonnsforskning.no
visa fler nyheter ›