Våldtäkt som krigsstrategi

2017-05-17 15:45

Våldtäkt är en effektiv strategi för att skapa osäkerhet och trauma i krig. En kombination av traditionellt accepterade könsroller och maktrelationer kopplade till kön hjälper oss att förstå orsakerna bakom sexuellt våld i krig. Utöver kvinnor är män och pojkar också överlevare av sexuellt våld – både som offer och som ofrivilliga förövare. Genus.se rapporterar från ett seminarium med Dr. Denis Mukwege, människorättsaktivist, och en intervju med Maria Stern, professor i freds- och utvecklingsstudier.

– Våldtäkter sker strategiskt. De begås metodologiskt, utbrett och systematiskt i konflikter. Ett metodologiskt sätt är att en mindre grupp kvinnor våldtas på offentlig plats för att demonstrera auktoritet och makt. Ett annat är att ett massivt antal kvinnor våldtas under mycket kort tid. En systematisk metod innebär att alla våldtas, oavsett ålder och kön.

Så beskrev Dr. Denis Mukwege sina erfarenheter av att arbeta med överlevande av sexuellt våld i Demokratiska Republiken Kongo. Dr. Mukwege är människorättsaktivist, prisbelönt gynekolog och grundare av Panzi General Referral Hospital och höll seminariet Women as Targets in War and Actors in Peace Process på Göteborgs universitet den 17 oktober 2016.

Dr. Mukwege har arbetat aktivt för att ge psykiskt och fysiskt stöd till de överlevande efter våldtäkt i Kongo genom Panzi-sjukhuset. Hans arbete har också öppnat upp för diskussion kring ämnet globalt och hjälpt till att sätta problemet med sexuellt våld på den globala politiska agendan.

– De omedelbara konsekvenserna av våldtäkt är skapandet av osäkerhet och trauma, som tvingar lokalbefolkningen att lämna byn. Det leder i sin tur till minskad befolkning, ekonomisk undergång och ödeläggelse av samhällsstrukturen.

Efter Dr. Mukweges presentation fortsatte seminariet med en paneldiskussion med Dr. Mukwege, Maria Stern, professor i freds- och utvecklingsstudier, och Marie Berg, barnmorska och professor knuten till Göteborgs universitet och Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC). Genus.se har pratat med Maria Stern om seminariets tema.

Våldtäkt som vapen i krig

Maria Stern problematiserar den vanligt förekommande frasen “våldtäkt som vapen i krig”, och påpekar att det har blivit en universell fras som ska inrymma allt, men som sällan förklaras.

–”Våldtäkt som vapen i krig” innebär utövandet av våldtäkt i strategiskt syfte, säger Maria Stern.

Hon säger att traditionellt accepterade könsroller och könsrelaterade maktförhållanden tillsammans är en av förklaringarna av sexuellt våld i konflikter.

Men Maria Stern poängterar att forskningen nu visar att mycket av det sexuella våldet i många konflikter inte kan ses som strategiskt i den meningen att det beordras uppifrån. I många fall är sexuellt våld – liksom annat våld mot civila – inte strategiskt:

– Sexuellt våld och andra former av våld mot civilbefolkningen försvårar möjligheten att vinna stöd hos lokalbefolkningen.

När det inte är strategiskt är det ofta ett uttryck för en dåligt fungerande militär organisation med stark frustration bland soldater och kombattanter. I denna typ av militära organisationer ser vi ofta mer sexuellt våld – liksom annat våld mot civila.

Maria Stern förklarar även att våldtäkt också kan ses som ett tecken på en upplevd misslyckad maskulinitet och försök att leva upp till idealbilden av maskulinitet. Fastän våldtäkt också porträtteras som en form av maskulin hegemoni så kan det ironiskt nog också ses som något som skadar idealbilden av manlighet.

– Våldtäkt som vapen i krig kan vara ett sätt att attackera även framtidsgenerationer genom att angripa kvinnors reproduktiva roll. I vissa fall blir barn som föds efter en våldtäkt stigmatiserade som ”fiendens barn”. Brutalt sexuellt våld kan ibland orsaka sådan fysisk skada mot kvinnor att det leder till sterilitet. Oförmågan till reproduktion kan ses som en misslyckad feminitet, tillägger hon.

Offren för sexuellt våld

Kvinnor och barn anses ofta vara de direkta offren för sexuellt våld i krig. Dock är det en förenkling; män och pojkar är också överlevare av sexuellt våld, både som offer och som förövare under tvång.

– Ibland blir soldater kommenderade att våldta kvinnor mot sin vilja från högre instans. Många upplever trauma efter att ha utfört sexuellt våld. I dessa fall är det svårt att dra en tydlig gräns mellan förövare och offer. Vi behöver förstå den här komplexiteten om vi ska inkludera allas lidande på den globala agendan, etablera ansvarsskyldighet och hantera utmaningen.

För att förebygga sexuellt våld i krig är det nödvändigt att se alla inblandades lidande när det förs upp på den politiska agendan, och post trauma-stöd behövs för soldaterna. Det är avgörande att soldaterna får stöd när de återvänder från krig.

Vidare förklarar hon vikten av att involvera kvinnor i fredsförhandlingar.

– Att integrera kvinnors röst i beslutsfattande är helt nödvändigt för fredsfrämjande insatser. Kvinnor är politiska medborgare i lika hög grad som män och de ska också bli hörda. Det hjälper också att uppmärksamma våldtäkt och annat lidande som kvinnor utsätts för i krig.

Texten har tidigare publicerats på engelska på Nationella sekretariatet för genusforsknings engelska sajt

 

Skribent Nazifa Alizada, Översättning: Johanna Lindros
Relaterat material
visa fler nyheter ›