Vetenskapsrådet belyser bristen på jämställdhet

2015-03-06 09:29

I två nya rapporter tar Vetenskapsrådet greppet om bristen på jämställdhet i akademin. Den ena rapporten konstaterar att den låga andelen kvinnor bland professorerna kräver ett aktivt arbete från flera aktörer för att kunna åtgärdas. Den andra pekar på formalisering av bedömningsprocesser som ett medel för att nå målet om en jämn könsfördelning av forskningsstöd.

Tidningen Curie skriver om en av de två rapporterna, Jämställdheten i högskolan och Vetenskapsrådets forskningsstöd, som är en kvantitativ studie. Fördelningen av kvinnor på olika nivåer i den svenska akademin brukar liknas vid en pyramid. Andelen är störst i basen och minskar sedan ju närmare toppen man kommer.

– Idag är mer än 60 procent av alla studenter på grundnivå kvinnor och bland dem som disputerat finns sedan 2009 lika många män och kvinnor. Bland professorer är mindre än var fjärde professor (24 procent) en kvinna, säger Ulrika Kaby, analytiker vid Vetenskapsrådet, VR, och författare till rapporten.

Mellan 2003 och 2013 har också andelen kvinnor som forskar och undervisar i den svenska högskolan ökat på alla nivåer. Den största ökningen har skett bland lektorer, men även andelen kvinnor bland professorer har ökat – med en procentenhet per år. Att kvinnor utgör en så stor andel av lektorerna (närmare hälften) är också en antydan om att andelen kvinnliga professorer kommer att fortsätta öka, menar Ulrika Kaby.

– En anställning som professor föregås ofta av en anställning som lektor. Därför finns goda möjligheter att den här utvecklingen fortsätter om män och kvinnor ges samma förutsättningar till en akademisk karriär.

Framgångar kräver ett aktivt arbete

VR:s generaldirektör Sven Stafström ser positivt på den utveckling som skett under de senaste tio åren. Men det går fortfarande för långsamt framåt på vissa områden.

– Den stora skevheten ligger i den låga andelen kvinnliga professorer. Här räcker det inte med att vänta in att den förändring mot ökad jämställdhet som skett längre ner på karriärstegen ska slå igenom också i toppen. Både högskolor och forskningsfinansiärer måste jobba aktivt med tydligare karriärvägar, aktiv rekrytering och ett jämställt forskningsstöd.

Apropå forskningsstödet har VR också publicerat en studie av hur bedömningen sker av ansökningar om finansiering till myndigheten, En jämställd process? Sedan 2009 har VR bedrivit ett arbete där externa observatörer deltar i de möten där sakkunniga bedömer vilka forskare som ska beviljas forskningsstöd. Hur fungerar processen ur ett jämställdhetsperspektiv och påverkas bedömningen av detta? Behandlas kvinnliga och manliga sökande på olika sätt? Vilka kommer till tals i bedömargruppen och hur styrs diskussionerna?

– Genom den här studien kan vi identifiera vilka verktyg vi behöver ge våra granskare för att säkerställa en jämställd bedömningsprocess, säger Sven Stafström.

Informella strukturer måste motverkas

Positiva förändringar har kunnat iakttas sedan arbetet inleddes men samtidigt finns det ett behov av att fortsätta med ett aktivt jämställdhetsarbete. En röd tråd i de observationer som gjorts är att när olika informella strukturer eller outtalade bedömningskriterier får inverkan på bedömningsprocessen så påverkas jämställdheten negativt.

– Vi vill betona att det är viktigt att granska själva processen och inte bara utfallet om vi vill uppnå en jämställd fördelning av forskningsmedlen, säger John Tumpane, analytiker vid VR. En viktig slutsats är att alla, oavsett kön, tillhörighet eller andra ovidkommande faktorer, vinner på en ökad formalisering av bedömningsprocessen.

Jämställdhetsintegrering av forskningsfinansiering

Vetenskapsrådet är en av de 41 myndigheter som fått i särskilt uppdrag av regeringen att jämställdhetsintegrera sin verksamhet, med stöd från Nationella sekretariatet för genusforskning. Mer om denna satsning kan du läsa på Jämställ.nu.

Den 23 april bjuder Nationella sekretariatet för genusforskning in till ett seminarium om genus och jämställdhet i forskningsfinansiering och forskningsberedning. Där kommer bland annat VR:s observationsrapport att diskuteras. Läs mer och anmäl dig här: Minister inleder seminarium om forskningsberedning.

Skribent Jimmy Sand
visa fler nyheter ›