Viktor Rydbergsgatan 24

Om sekretariatet

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet.

Sedan 1998 verkar Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet på uppdrag av regeringen.  Den gemensamma utgångspunkten för sekretariatets verksamhet är att den är teoribaserad och förändringsinriktad. Vår vision lyder: ”Genom kunskap och kritiska perspektiv utmanar vi maktordningar och flyttar gränser för vilket samhälle som är möjligt.”

Sekretariatets övergripande uppdrag är att främja forskningsområdet i vid bemärkelse och verka för att genusperspektiv uppmärksammas. Vi gör det genom att analysera och informera om genusforskningens utveckling och villkor. Vi arrangerar mötesplatser, konferenser och seminarier inom och utom akademin, för och mellan forskare, finansiärer och beslutsfattare. Vartannat år anordnar vi g-konferensen, Sveriges största nationella genusforskningskonferens.

Vi har en nära dialog med forskarsamhället och följer den forskningspolitiska utvecklingen. En annan viktig del av vår verksamhet är svensk genusforsknings position internationellt, liksom jämställdhets- och genusperspektiv på nordisk och europeisk forskningspolitik.

Sedan 2008 arbetar sekretariatet även med projekt och uppdrag på jämställdhetsområdet, från bland annat från Nordiska ministerrådet.

Verksamhetsområden

Sekretariatets verksamhetsområden är:

  • Analys och utredning: Vi producerar kvalificerade kunskapsunderlag, analyser och rapporter om till exempel forskningens villkor, genusforskningens organisering och (jämställdhets)politiska satsningar, samt initierar och bedriver forskning i samverkan med andra aktörer.
  • Kommunikation: Genom kommunikation skapar vi genomslag för kunskap och forskning. Kommunikation är också ett eget expertis- och kunskapsområde inom vilket sekretariatet genomför uppdrag och projekt.
  • Samverkan: Sekretariatet arbetar med att skapa plattformar för möten och samarbete mellan aktörer inom de områden vi arbetar med. Det rör sig om mötesplatser, nätverk, konferenser och seminarier inom och utom akademin, för forskare, finansiärer, beslutsfattare och en intresserad allmänhet.
  • Utvecklingsstöd: Vi ger verksamhetsanpassat, forskningsgrundat, utvecklingsstöd där vi tar tillvara på och nyttjar de kunskaper som sekretariatet har och producerar.