Viktor Rydbergsgatan 24

Om sekretariatet

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att främja genus i forskning inom universitets- och högskolesektorn.

Sedan 1998 verkar Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet på uppdrag av regeringen. Sekretariatets övergripande uppdrag är att främja genus i forskning inom universitets- och högskolesektorn. Vi gör det genom att analysera och informera om genusforskningens utveckling och villkor och genom samverkan med andra aktörer inom utbildningssektorn. Vi anordnar mötesplatser, utför analysuppdrag och ger verksamhetsanpassat utvecklingsstöd. Vartannat år anordnar vi g-konferensen, Sveriges största nationella genusforskningskonferens.

Vi har en nära dialog med forskarsamhället och följer den forskningspolitiska utvecklingen. En viktig del av vår verksamhet är svensk genusforsknings position internationellt, liksom genusperspektiv på nordisk och europeisk forskningspolitik.

Sedan 2012 är samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, placerat hos Nationella sekretariatet för genusforskning på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Sekretariatet arbetade mellan 2008 och 2018 med projekt och uppdrag på jämställdhetsområdet. Regeringsuppdragen att vara stöd för jämställdhetsintegrering i myndigheter, inklusive högskolor och universitet, överfördes 1 januari 2018 till Jämställdhetsmyndigheten.

Verksamhetsområden

Sekretariatets verksamhetsområden är:

  • Analys och utredning: Vi producerar kvalificerade kunskapsunderlag, analyser och rapporter om till exempel forskningens villkor och genusforskningens organisering, samt initierar och bedriver forskning i samverkan med andra aktörer.
  • Samverkan: Sekretariatet arbetar med att skapa plattformar för möten och samarbete mellan aktörer inom de områden vi arbetar med. Det rör sig om mötesplatser, nätverk, konferenser och seminarier inom och utom akademin, för forskare, forskningsfinansiärer och beslutsfattare.
  • Utvecklingsstöd: Vi ger verksamhetsanpassat, forskningsgrundat, utvecklingsstöd där vi tar tillvara på och nyttjar de kunskaper som sekretariatet har och producerar.