Om sekretariatet

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet.

Sedan 1998 verkar Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet på uppdrag av regeringen. I verksamhetens fokus står våra två kunskapsområden genus och jämställdhet. Vår vision lyder: ”Genom kunskap och kritiska perspektiv utmanar vi maktordningar och flyttar gränser för vilket samhälle som är möjligt.”

Sekretariatets övergripande uppdrag är att främja forskningsområdet i vid bemärkelse och verka för att genusperspektiv uppmärksammas. Vi gör det genom att analysera och informera om genusforskningens utveckling och villkor. Vi arrangerar mötesplatser, konferenser och seminarier inom och utom akademin, för och mellan forskare, finansiärer och beslutsfattare. Vartannat år anordnar vi g-konferensen, Sveriges största nationella genusforskningskonferens.

Vi har en nära dialog med forskarsamhället och följer den forskningspolitiska utvecklingen. En annan viktig del av vår verksamhet är svensk genusforsknings position internationellt, liksom jämställdhets- och genusperspektiv på nordisk och europeisk forskningspolitik.

Sedan 2008 arbetar sekretariatet med uppdrag på jämställdhetsområdet, från bland andra regeringen och Nordiska ministerrådet. Genom uppdragen sprider vi kunskap om jämställdhet och stärker arbetet med jämställdhetsintegrering, det vill säga strategin att införliva jämställdhetsperspektivet i allt beslutsfattande. Vi tar fram kvalificerade kunskapsunderlag, utredningar och rapporter samt arbetar med processtöd och utbildning, med särskild inriktning på statliga myndigheter och universitets- och högskolesektorn.

Kunskapsförmedling

Eftersom vi arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet, är kunskapsförmedling och kommunikation centrala delar i vår verksamhet. Vi bedriver en bred populärvetenskaplig förmedling av forskningsresultat och sprider kunskap om jämställdhetsarbete.

Våra huvudsakliga kommunikationskanaler är digitala, men vi ordnar också populärvetenskapliga föreläsningar, seminarier och paneldebatter, ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer.

På sekretariatet bedrivs också egen kunskapsproduktion. I rapporter och skriftserier undersöker och visar vi på forskningens bidrag, villkor och behov. Vi beskriver också hur jämställdhetspolitiska satsningar och förändringar påverkar förutsättningar och innehåll i verksamheter av olika slag.