Sekretariatets historia

1996 beslutade riksdagen att ett nationellt sekretariat skulle inrättas vid Göteborgs universitet som ett led i en större satsning på forskning med köns-/genusperspektiv.

Som ett resultat av detta beslut invigdes Nationella sekretariatet för genusforskning den 2 september 1998.

Sekretariatet leddes av en styrelse utsedd av regeringen.

I propositionen 1996/1997:5 Forskning och samhälle föreslog regeringen flera åtgärder för att stärka jämställdheten på universiteten och för att stärka svensk genusforskning. Många av åtgärderna bottnade i utredningen Viljan att veta och viljan att förstå – kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning (SOU 1995:110). En åtgärd var att inrätta ett sekretariat med uppgift att utreda, skapa opinion, stimulera och informera om genusforskning. Sekretariatet skulle ha en nationell överblick samt aktivt sprida forskningens resultat. Man skulle även verka för att genusforskningen integrerades i forskningsrådens verksamhet.

Sekretariatet placerades vid Göteborgs universitet bland annat på grund av närheten till KvinnSam – Nationellt bibliotek för genusforskning (då Kvinnohistoriska samlingarna) vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Hösten 2009 beslutade regeringen att sekretariatets verksamhet och uppdrag fortsättningsvis skulle ges som ett direkt uppdrag till Göteborgs universitet, därmed upphörde styrelsens funktion som ansvarig för verksamheten. I samband med detta inrättas under våren 2010 ett så kallat expertråd som ska fungera vägledande och rådgivande för sekretariatet.

Med början 2008 åtog sig sekretariatet uppdrag på jämställdhetsområdet som syftade till att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering och bidra till kunskapsspridning på området.

 • 2008 fick sekretariatet i uppdrag av regeringen att bygga upp ett stöd för statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. Program för jämställdhetsintegrering i staten, Jämi pågick fram till 31 december 2010.
 • 2011 tog sekretariatet över driften av kunskapsportalen Jämställ.nu.
 • Hösten 2012 placerades samarbetsorganet Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, vid sekretariatet.
 • 2013 fick sekretariatet i uppdrag att erbjuda stöd till de 18 myndigheter som fått ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering. Detta uppdrag utökades till att omfatta 41 myndigheter från och med 2015, därefter till 59 myndigheter och en organisation med vissa myndighetsuppdrag från och med 2016.
 • 2016 fick sekretariatet i uppdrag att stödja samtliga statliga universitet och högskolor samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering 2016-2019.
 • Driften av Jämställ.nu samt stödet till jämställdhetsintegrering av myndigheter och lärosäten (JiM och JiHU) överfördes till Jämställdhetsmyndigheten från och med 1 januari 2018.
 • I samband med verksamhetsöverföringen 1 januari 2018 fick sekretariatet ett nytt uppdrag som innebär att främja genusforskning inom universitets- och högskolesektorn.

Föreståndare

 • Maria Grönroos (tillförordnad) 2017, 2018
 • Kerstin Alnebratt 2009-2018
 • Anne-Marie Morhed 2003-2009
 • Gunnel Karlsson 2000-2003
 • Eva Gothlin 1998-1999