Vår organisation

Nationella sekretariatet för genusforskning är en enhet vid Göteborgs universitet. Verksamheten rymmer idag 17 medarbetare, som arbetar med sekretariatets olika uppdrag.

Sekretariatet är ett kunskapscentrum för genus i forskning. Utöver vårt övergripande regeringsuppdrag har vi flera tidsbegränsade uppdrag, såväl längre uppdrag och projekt, som kortare engångsinsatser. Vi arbetar med nationella, nordiska och europeiska uppdragsgivare och samverkansparter. Bland våra uppdragsgivare finns regeringen och Nordiska ministerrådet.

Samverkan

Vi ser samverkan som avgörande för ett ökat genomslag. Aktörer vi samarbetar med är exempelvis forskningsråd, genusvetenskapliga forskningsmiljöer, Sveriges genusforskarförbund och nordiska och europeiska systerorganisationer.

Tillsammans med Nationellt bibliotek för genusforskning, Kvinnsam har vi ett över tioårigt samarbete om databaserna Gena (avhandlingar), Greda (genusforskare). Samarbetet ger en mängd synergieffekter och är en viktig resurs för sekretariatet.

Kommunikatörsnätverket NING, som vi ingår i tillsammans med våra nordiska systerorganisationer, driver projektet GenderkalenderN, som samlar information om arrangemang, finansieringsmöjligheter och lediga jobb i alla nordiska länder. Därutöver används nätverket för att diskutera tvärnordiska frågor, utbyta lärande exempel och samverka.

Vi är även medlemmar i RINGS, The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies, ett nätverk av genusvetenskapliga institutioner och forskningscentra med medlemmar från Afrika, Australien, Europa, samt Nord- och Centralamerika. RINGS syfte är att underlätta samarbete och kontakt inom genusforskningsfältet världen över.

Personal vid sekretariatet medverkar regelbundet i olika expertgrupper och styrelser både på genusforsknings- och på jämställdhetsområdet:

  • Advisory board till GENDERACTION – Gender Equality in the ERA Community to Innovate Policy Implementation, EU, H2020.
  • Expertforumet för EU:s jämställdhetsinstitut EIGE.
  • SAMGE, samrådsgruppen för Sveriges arbete med genus- och jämställdhetsfrågor inom det europeiska forskningssamarbetet.
  • Styrelsen för Sveriges Genusforskarförbund (SGF).