Vår organisation

Nationella sekretariatet för genusforskning är en enhet vid Göteborgs universitet. Verksamheten rymmer idag närmare 30 medarbetare, som arbetar med sekretariatets olika uppdrag.

organisationsskiss_170116

Sekretariatet är en projekt- och uppdragsorganisation som utöver vårt övergripande uppdrag från regeringen har flera tidsbegränsade uppdrag. Vi har en växande externt finansierad verksamhet, som innefattar såväl längre uppdrag och projekt, som kortare engångsinsatser. Vi arbetar med nationella, nordiska såväl som europeiska uppdragsgivare och samverkanspartner. Bland våra uppdragsgivare finns regeringen och Nordiska ministerrådet.

Sekretariatets ledning

Sekretariatet leds av en föreståndare och ett samråd där också den biträdande föreståndaren, kommunikationsstrategen, uppdragsstrategen och verksamhetsledarna för sekretariatets olika uppdrag ingår.

Samverkan

Vi ser samverkan som avgörande för ett ökat genomslag. Aktörer vi samarbetar med är exempelvis genusvetenskapliga forskningsmiljöer, Sveriges genusforskarförbund och nordiska och europeiska systerorganisationer.

På jämställdhetsområdet har vi en nära samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska ESF-rådet, länsstyrelserna och Vinnova. Tillsammans driver vi kunskapsportalen Jämställ.nu. Där synliggör Nationella sekretariatet för genusforskning material från uppdrag rörande jämställdhetsintegrering, samt bidrar med forskningsbaserad kunskap.

Tillsammans med Nationellt bibliotek för genusforskning, Kvinnsam har vi ett över tioårigt samarbete om databaserna Gena (avhandlingar), Greda (genusforskare) och Jämda (jämställdhetspublikationer). Samarbetet ger en mängd synergieffekter och är en viktig resurs för sekretariatet.

Kommunikatörsnätverket NING, som vi ingår i tillsammans med våra nordiska systerorganisationer, driver projektet GenderkalenderN, som samlar information om arrangemang, finansieringsmöjligheter och lediga jobb i alla nordiska länder. Därutöver används nätverket för att diskutera tvärnordiska frågor, utbyta lärande exempel och samverka.

Vi är även medlemmar i RINGS, The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies, ett nätverk av genusvetenskapliga institutioner och forskningscentra med medlemmar från Afrika, Australien, Europa, samt Nord- och Centralamerika. RINGS syfte är att underlätta samarbete och kontakt inom genusforskningsfältet världen över.

Personal vid sekretariatet medverkar regelbundet i olika expertgrupper och styrelser både på genusforsknings- och på jämställdhetsområdet:

  • Advisory board till GENDERACTION – Gender Equality in the ERA Community to Innovate Policy Implementation, EU, H2020.
  • Europarådets kommitté för jämställdhet.
  • Expertforumet för EU:s jämställdhetsinstitut EIGE.
  • Expertgruppen för jämställdhet i högskolan som koordineras av forskningsministern.
  • Regeringens Expertgrupp för jämställdhet i akademin under ledning av Sr Helene Hellmark Knutsson.
  • SAMGE, samrådsgruppen för Sveriges arbete med genus- och jämställdhetsfrågor inom det europeiska forskningssamarbetet.
  • Sis-net2 Expert Group (EG) for The network of National Contact Points in Horizon 2020 Science with and for Society (SwafS).
  • Styrelsen för DO:s nätverk för likabehandling och jämställdhet i högskolan.
  • Styrelsen för Sveriges Genusforskarförbund (SGF).