Vårt grunduppdrag: genusforskning

Grunden för Nationella sekretariatet för genusforsknings verksamhet är att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. Utöver det har sekretariatet flera tidsbegränsade uppdrag. Nedan beskriver vi vårt grunduppdrag. I menyn till vänster hittar du information om våra andra uppdrag.

Nationella sekretariatet för genusforsknings övergripande uppdrag är att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet.

I vårt uppdrag står:

”Sekretariatet ska, i nära dialog med forskarsamhället, vara en plattform för samtal inom det breda fält som utgör svensk genusforskning, samt bedriva populärvetenskaplig förmedling av forskningens resultat. Genom analys och forskningsbaserad kunskapsproduktion ska sekretariatet stärka och utveckla genusforskningens villkor och dess forskningspolitiska förutsättningar. Sekretariatet ska genomföra aktiviteter och söka uppdrag och samverkansprojekt som syftar till att stärka forskningsområdet. Internationalisering och svensk genusforsknings position internationellt, när det gäller samverkan, nätverk, vetenskapliga publiceringar och forskningsanslag, är en prioriterad del av verksamheten.

Sekretariatet ska ta fram och tillgängliggöra forskning och annan kunskap, såväl empiriskt grundad som kritiskt problematiserande, som kan bidra till ett jämställdhetsarbete med högt kunskapsinnehåll. Genom att aktivt söka och genomföra analys- och utvecklingsuppdrag liksom mer konkret inriktade jämställdhetsuppdrag som processtöd och uppdragsutbildningar, ska sekretariatet bidra till utvecklingen av jämställdhet som praktiskt, politiskt och kunskapsteoretiskt fält inom akademin och samhället i övrigt. Nordisk och europeisk samverkan befruktar det nationella uppdraget.”